UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 1 năm 1992

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sắp xếp kiện toàn hệ thống tổ chức sự nghiệp y tế

Thành phố Hải Phòng

__________________

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Nhân dân Thành phố Hải Phòng khoá X kỳ họp thứ 7 về một số chủ trương biện pháp đẩy mạnh hoạt động giáo dục - đào tạo, y tế, dân số - kế hoạch hoá gia đình và văn hoá thông tin cơ sở;

Xét đề nghị của các Ông Giám đốc Sở Y tế, Trưởng ban Ban Tổ chức chính quyền Thành phố;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay sắp xếp, kiện toàn hệ thống tổ chức sự nghiệp y tế thành phố như sau:

1. Ở thành phố:

Sắp xếp, kiện toàn các tổ chức sự nghiệp y tế trực thuộc Sở Y tế để phù hợp với nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân và chuyển một bộ phận cán bộ y tế từ tuyến thành phố tăng cường cho y tế cơ sở, nhất là những nơi chưa sử dụng hết chỉ tiêu giường bệnh. Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm xây dựng đề án trình UBND Thành phố quyết định trong quý I năm 1992.

2. Ở huyện, quận, thị xã:

Củng cố, kiện toàn các trung tâm y tế (T.T.Y.T) theo hướng sau:

- Những T.T.Y.T hiện đang làm cả nhiệm vụ quản lý Nhà nước về y tế, nay chuyển giao nhiệm vụ đó về Văn phòng, UBND huyện, quận, thị xã đảm nhiệm để giúp UBND quản lý Nhà nước về y tế trên địa bàn.

- Ở huyện, thị xã căn cứ vào điều kiện địa lý, dân cư, thành lập các phòng khám bệnh khu vực (PKBKV) trực thuộc T.T.Y.T huyện, thị xã.

- Ở ba quận nội thành: Giải thể các trạm y tế phường; Bỏ nhiệm vụ điều trị nội trú của T.T.Y.T của quận Hồng Bàng và quận Lê Chân; Riêng T.T.Y.T quận Ngô Quyền, do điều kiện địa bàn, dân cư được giữ lại 50 giường bệnh để làm nhiệm vụ điều trị nội trú cho nhân dân trong quận. Căn cứ vào điều kiện địa lý, dân cư trên địa bàn quận, thành lập các PKBKV trực thuộc T.T.Y.T quận.

- Các PKBKV là tổ chức cấu thành trong hệ thống tổ chức của T.T.Y.T. Tổ chức bộ máy, lao động của các PKBKV do Giám đốc T.T.Y.T quyết định theo khối lượng công tác được giao và theo thẩm quyền. Biên chế các PKBKV do giám đốc T.T.Y.T quyết định trong tổng biên chế được UBND Thành phố giao hàng năm.

3.Tổ chức y tế cơ sở:

a) Trạm y tế xã:

- Bảo đảm mỗi xã có một trạm y tế được củng cố, kiện toàn về tổ chức cán bộ y tế được đầu tư trang thiết bị. Những xã có PKBKV đóng trên địa bàn thì các tổ chức này đảm nhiệm cả nhiệm vụ của trạm y tế xã (xã không thành lập trạm y tế độc lập mà lồng ghép vào PKBKV).

- Từng bước triển khai y tế thôn, tiến tới bảo đảm mỗi thôn có một cán bộ y tế chuyên trách hoặc bán chuyên trách, được trang bị túi thuốc cấp cứu, hoạt động theo cơ chế tự trang trải do cộng đồng thôn quyết định.

- Số lượng cán bộ chuyên trách và bán chuyên trách, chế độ làm việc, chế độ chi trả sinh hoạt phí, các chế độ phụ cấp, trợ cấp, bảo hiểm và nguồn kinh phí chi trả của Trạm y tễ xã thực hiện theo Quyết định số 123/HĐBT ngày 19/8/1987 của Hội đồng Bộ trưởng, Thông tư số 26/TTLB ngày 28/10/1987 của Liên Bộ Y tế - Tài chính, Thông tư hướng dẫn số 2954/TC-LĐ của Bộ Y tế và Công văn số 462/CV-UB ngày 26/8/1988 của UBND Thành phố.

b) Củng cố, kiện toàn mạng lưới các trạm y tế trong các cơ quan, xí nghiệp, trường học, công - nông - lâm trường ... theo phương châm Nhà nước - tập thể và CBCNVC cùng làm, cụ thể là: Nhà nước giúp đỡ về chuyên môn, nghiệp vụ, đào tạo cán bộ, tập thể cơ quan và CBCNVC tự trang trải về kinh phí.

4. Một số chế độ, chính sách đối với cán bộ y tế đi tăng cường cơ sở:

Để khuyến khích cán bộ y tế xuống công tác trực tiếp ở cơ sở, UBND Thành phố quy định chính sách trợ cấp đối với cán bộ y tế được điều động đến các PKBKV và các trạm y tế xã như sau:

- Cán bộ, nhân viên y tế của huyện được điều động đến công tác ở các PKBKV hoặc các trạm y tế xã, trong thời gian công tác trực tiếp ở cơ sở, hưởng trợ cấp thêm 10% lương cấp bậc hoặc chức vụ đã tính lại theo Quyết định số 203/HĐBT ngày 28/12/1988 của Hội đồng Bộ trưởng.

- Nếu là cán bộ, nhân viên y tế có hộ khẩu gia đình ở nội thành, được điều động đến công tác tại các PKBKV thuộc các T.T.Y.T ngoại thành hoặc các trạm y tế xã, trong thời gian trực tiếp công tác ở cơ sở, được trợ cấp thêm 30% lương cấp bậc hoặc chức vụ. Nếu được điều động đi huyện đảo Cát Hải, thì ngoài khoản trợ cấp nêu trên được hưởng thêm khoản phụ cấp khu vực (Cát Hải 10%, Cát Bà 25%) như mọi cán bộ, nhân viên công tác tại hải đảo.

- Học sinh mới tốt nghiệp ra trường có hộ khẩu gia đình ở nội thành, chấp hành quyết định điều động công tác tại các cơ sở y tế ngoại thành, cũng được hưởng các khoản phụ cấp, trợ cấp nói trên, sau 5 năm được ưu tiên xét điều động về công tác tại nội thành.

- Cán bộ nhân viên y tế công tác tại các PKBKV và các trạm y tế xã được ưu tiên xét chọn đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ và đi tham quan du lịch theo chế độ chung.

Điều 2. Quy định trách nhiệm:

- Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm phối hợp với Chủ tịch UBND huyện, quận, thị xã chỉ đạo, hướng dẫn các T.T.Y.T, các UBND xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện nhiệm vụ như quy định tại điều 1.

- Trưởng ban Ban tổ chức chính quyền Thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với Giám đốc Sở Y tế và Chủ tịch UBND huyện, quận, thị xã chỉ đạo các T.T.Y.T xây dựng tổng mức biên chế, kinh phí và lựa chọn địa điểm cho hệ thống các PKBKV trình UBND Thành phố quyết định.

- Các ngành liên quan: Uỷ ban Kế hoạch, Chi cục kho bạc Nhà nước, Lao động - Thương binh xã hội, theo chức năng của mình, có trách nhiệm giúp ngành y tế, UBND huyện, quận, thị xã, xã, phường, thị trấn thực hiện tốt quyết định của UBND Thành phố.

Điều 3.

Các Ông, Bà Chánh văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở y tế, Trưởng ban Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Thủ trưởng các ngành, cấp và các đơn vị liên quan ghi tại điều 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Việc triển khai thực hiện phải hoàn thành trong quý I/1992. Những văn bản của UBND Thành phố ban hành trước đây trái với quyết định này, nay huỷ bỏ.

Chủ tịch

(Đã ký)

Đào An