ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 07 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH, ĐĂNG KÝ CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRỰC TUYẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Lý lịch tư pháp ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 08/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trục tuyến”;

Căn cứ Quyết định số 1051/QĐ-BTP ngày 04/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 144/TTr-STP ngày 31/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạchtriển khai thực hiện Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Tài chính; Giám đốc Bưu điện tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Đông Hải

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH, ĐĂNG KÝ CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRỰC TUYẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Bình Định)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 08/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến”.

- Áp dụng phương thức mới trong việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp nhằm tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí cho cá nhân và tổ chức có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, góp phần thực hiện mục tiêu cải cách thủ tục hành chính.

2. Yêu cầu

- Thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời những nội dung đã được quy định trong Đề án;

- Xác định các hoạt động cụ thể, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thực hiện Đề án.

- Đảm bảo thực hiện có hiệu quả thí điểm cấp Phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bình Định.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của cá nhân, cơ quan, tổ chức có yêu cầu cấp Phiếu LLTP

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản như Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 08/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Đề án thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến"; Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử và Quyết định số 1051/QĐ-BTP ngày 04/6/2015 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai Đề án thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.

Thực hiện các chương trình truyền thông về phương thức cấp Phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính; đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông;

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

2. Xây dựng, ký kết hợp đồng phối hợp cung ứng dịch vụ bưu chính về chuyển phát hồ sơ, kết quả cấp Phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Bưu điện tỉnh;

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2016.

3. Phối hợp xây dựng quy trình cấp Phiếu LLTP trực tuyến

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp;

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2016.

4. Về cơ sở vật chất và kỹ thuật, công nghệ

Đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phối hợp tra cứu, xác minh thông tin phục vụ cấp Phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính và đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến:

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm LLTP quốc gia; Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp;

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2016.

5. Đề xuất trang bị, nâng cấp đường truyền mạng phục vụ công tác thực hiện thí điểm yêu cầu tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tài chính;

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2016.

6. Tham gia tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ làm công tác LLTP và viên chức tại Bưu điện tỉnh.

Tập huấn công tác cấp Phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính cho cán bộ làm công tác LLTP và viên chức Bưu điện tỉnh

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Bưu điện tỉnh;

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2016.

7. Niêm yết công khai thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu LLTP cho công dân và tổ chức qua dịch vụ bưu chính và đăng ký trực tuyến

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Bưu điện tỉnh;

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2016.

8. Thực hiện thí điểm cấp Phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm LLTP quốc gia; Bưu điện tỉnh và cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2016.

9. Triển khai thực hiện thí điểm đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2016.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án thí điểm cấp Phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

a. Chủ trì, phối hợp với sở, ngành có liên quan tổ chức triển thực hiện Kế hoạch đã phân công;

b. Đảm bảo nguồn lực về nhân sự, tài chính, cơ sở vật chất, kỹ thuật trong công tác triển khai thực hiện Kế hoạch này;

c. Tham mưu UBND tỉnh định kỳ báo cáo sơ kết và tổng kết triển khai thực hiện thực Đề án.

2. Sở Tài chính, Sở thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị phản ánh bằng văn bản về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết./.