BỘ BƯU CHÍNH,
VIỄN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 100/2003/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2003.

QUYẾT ĐỊNH

V/V IN VÀ PHÁTHÀNH BỘ TEM BƯU CHÍNH "HOA TRÀ”

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

- Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông ngày25 tháng 5 năm 2002;

- Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11tháng 11 năm 2002 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức của Bộ Bưu chính Viễn thông;

- Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công tyBưu chính Viễn thông Việt Nam tại Công văn số 1569/BC ngày 31/3/2003 về việc kếhoạch sản lượng và phân phối tem 6 tháng cuối năm 2003 và Công văn số 2942/BC ngày 2/6/2003 về việc điều chỉnh số lượng in tem 6 tháng cuối năm 2003;

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bưu chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. - Giao cho Tổng Công ty Bưu chínhViễn thông Việt Nam in và phát hành bộ tem bưu chính "Hoa trà",gồm 4 mẫu tem, tại Công ty in tem Bưu điện, bằng phương pháp in ốp-xét, chi tiếtcụ thể như sau:

Tên mẫu tem

Giá mặt

Số lượng in có răng (có keo)

Trà vàng Petelo Camellia petelotii (Merr.) Sealy (4-1)

800đ

15.037.075

Trà đỏ Camellia rubriflora Ninh et Hakoda (4-2)

1.000đ

1.537.075

Trà trắng Camellia vietnamensis Hu(4-3)

5.000đ

37.075

Trà vàng Gin-béc Camellia gilberti (Chev.) Sealy (4-4)

6.000đ

37.075

- Trong số lượng trên, Tổng Công ty Bưu chínhViễn thông Việt Nam được phép lấy 525 tem mỗi mẫu để in chữ “specimen”.

Điều 2. -Bộ tem này được phát hànhtừ ngày 1/9/2003 đến ngày 30/6/2005.

Điều 3. -Số lượng tem in được phânphối sử dụng như sau:

Loại tem

Cước phí

Lưu trữ

Tuyên truyền

Tem chơi

Mẫu 1(800đ)

15.010.000

325 (25 spe)

1.250

25.500 (500 spe)

Mẫu 2(1.000đ)

1.510.000

325 (25 spe)

1.250

25.500 (500 spe)

Mẫu 3(5.000đ)

10.000

325 (25 spe)

1.250

25.500 (500 spe)

Mẫu 4(6.000đ)

10.000

325 (25 spe)

1.250

25.500 (500 spe)

Điều 4. -Chánh Văn phòng, Vụ trưởngVụ Bưu chính, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Tổng Giám đốc Tổng Công tyBưu chính Viễn thông Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 4.
- Bộ trưởng Bộ BCVT (để b/c)
- Bộ Tài chính.
- Công ty Tem.
- Công ty in tem BĐ.
- Lưu VT, BC.

K/T. BỘ TRƯỞNG
BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
THỨ TRƯỞNGTrần Ngọc Bình