UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 100/2007/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 13 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG BẢN QUY ĐỊNH ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ TÀI SẢN TRÊNĐẤT ĐỂ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH: TRẠM LIÊN HỢP 2 (T4) KHU LIÊNHỢP CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ VÀ ĐÔ THỊ TỈNH BÌNH DƯƠNG VÀ ĐƯỜNG DÂY 110KV ĐẤU NỐI,HUYỆN BẾN CÁT, TỈNH BÌNH DƯƠNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 58/2007/QĐ-UBND NGÀY 06/6/2007 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đất đai đã được Quốchội khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về việc bồi thường,hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi bổ sungmột số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định 187/2004/NĐ-CP ;
Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân huyện Bến Cát tại Văn bản số 125/TTr-UBND ngày 10/7/2007và đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 1120/STC-GCS ngày 19/7/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Điều chỉnh, bổsung Bản Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất để giảiphóng mặt bằng thi công công trình: Trạm liên hợp 2 (T4) Khu liên hợp côngnghiệp - dịch vụ và đô thị tỉnh Bình Dương và đường dây 110kV đấu nối, huyệnBến Cát, tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 58/2007/QĐ-UBND ngày06/6/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh khoản 1, Điều 5:

“1. Đất sản xuất nông, lâmnghiệp:

a) Đất trồng cây ngắn ngày:65.000 đồng/m2

b) Đất trồng cây lâu năm:100.000 đồng/m2.”

Trường hợp đất tiếp giáp với cáctrục đường giao thông chính, đường phố đô thị thì được nhân với hệ số 1,5 trongphạm vi cách hành lang bảo vệ đường bộ 50m, nhân với hệ số 1,2 trong phạm vicách hành lang bảo vệ đường bộ 50 mét tiếp theo.

Trường hợp đất tiếp giáp với cáctrục đường giao thông nông thôn thì được nhân với hệ số 1,2 trong phạm vi cáchhành lang bảo vệ đường bộ 50 mét.

2. Bổ sung, điều chỉnh khoản1, Điều 16:

“1. Đối với cây trồng nằm ngoàihành lang an toàn lưới điện theo quy định, nhưng có khả năng gãy đổ vào đườngdây, buộc phải đốn hạ, thì được bồi thường theo quy định, nếu đất trồng cây nàylà đất trồng cây lâu năm thì được hỗ trợ 50% đơn giá theo quy định, do hạn chếkhả năng sử dụng đất (căn cứ theo mật độ cây trồng trên đất được quy định trongBản Quy định đơn giá bồi thường để tính toán ra diện tích đất được hỗ trợ chosố cây trồng thực tế). Chủ tài sản được trưng dụng sản phẩm”.

Điều 2. Chánh Văn phòngUỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc: Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môitrường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Bến Cát, Giám đốcCông ty Điện lực 2, Thủ trưởng các đơn vị và hộ gia đình, cá nhân có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau10 ngày, kể từ ngày ký./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Kim Vân