THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 100/2007/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH LẬP BỆNHVIỆN HUYỆN BÌNH CHÁNH TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12tháng 4 năm 2005 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý Nhànước về y tế ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19 tháng 9 năm1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành Quy chế Bệnh viện;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánhtại Công văn số 456/UBND ngày 16 tháng 4 năm 2007; của Giám đốc Sở Y tế tạiCông văn số 3266/SYT-TCCB ngày 07 tháng 6 năm 2007 và của Giám đốc Sở Nội vụtại Tờ trình số 491/TTr-SNV ngày 05 tháng 7 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Bệnh viện huyện Bình Chánh trựcthuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh trên cơ sở sắp xếp lại Trung tâm Y tếhuyện Bình Chánh. Bệnh viện huyện Bình Chánh là đơn vị sự nghiệp y tế, có tưcách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động và mở tài khoản ởKho bạc Nhà nước theo quy định. Trụ sở đặt tại số E9/5 đường Nguyễn Hữu Trí,thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh.

Bệnh viện huyện Bình Chánh chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếpcủa Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh và hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật củaSở Y tế.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện huyện BìnhChánh

1. Cấp cứu - Khám bệnh - Chữa bệnh:

a) Tiếp nhận tất cả các trường hợp người bệnh từ ngoàivào hoặc từ các cơ sở y tế chuyển đến để cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh nội trúhoặc ngoại trú;

b) Tổ chức khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe theo quyđịnh của Nhà nước;

c) Có trách nhiệm giải quyết toàn bộ bệnh thông thườngvề nội khoa và các trường hợp cấp cứu về ngoại khoa;

d) Tổ chức giám định sức khỏe khi có yêu cầu;

đ) Tổ chức chuyển người bệnh lên tuyến trên khi vượt quákhả năng của Bệnh viện.

2. Đào tạo cán bộ y tế:

a) Bệnh viện là cơ sở thực hành cho các trường, lớptrung học y tế;

b) Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trongBệnh viện và cơ sở y tế tuyến dưới để nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năngquản lý chăm sóc sức khỏe ban đầu.

3. Nghiên cứu khoa học về y học:

a) Tổ chức tổng kết, đánh giá các đề tài và chương trìnhvề chăm sóc sức khỏe ban đầu;

b) Tham gia các công trình nghiên cứu về y tế cộng đồngvà dịch tễ học trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu;

c) Nghiên cứu áp dụng y học cổ truyền và phương phápchữa bệnh không dùng thuốc.

4. Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn, kỹ thuật:

a) Lập kế hoạch và chỉ đạo y tế cơ sở thực hiện các phácđồ chẩn đoán và điều trị;

b) Tổ chức chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện công tácchăm sóc sức khỏe ban đầu và thực hiện các chương trình y tế ở địa phương.

5. Phòng bệnh:

a) Phối hợp với các cơ sở y tế dự phòng thường xuyênthực hiện nhiệm vụ phòng bệnh, phòng dịch;

b) Tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cho cộng đồng.

6. Hợp tác quốc tế:

Tham gia các chương trình hợp tác với các tổ chức và cánhân ngoài nước theo quy định của Nhà nước.

7. Quản lý kinh tế y tế:

a) Có kế hoạch sử dụng hiệu quả cao ngân sách Nhà nướccấp và các nguồn kinh phí;

b) Tạo thêm nguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế: Việnphí, bảo hiểm y tế, đầu tư nước ngoài và các tổ chức kinh tế;

c) Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước vềthu, chi ngân sách của Bệnh viện.

Điều 3. Tổ chức bộ máy của Bệnh viện huyện Bình Chánh

1. Bệnh viện huyện Bình Chánh do Giám đốc phụ trách, cótừ hai đến ba Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc.

Giám đốc, Phó Giám đốc Bệnh viện do Chủ tịch Ủy ban nhândân huyện Bình Chánh bổ nhiệm theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ huyện.

Giám đốc Bệnh viện huyện Bình Chánh quyết định bổ nhiệmTrưởng, Phó các khoa, phòng trực thuộc Bệnh viện.

2. Các phòng chức năng:

a) Phòng Tổ chức - Hành chính quản trị;

b) Phòng Kế hoạch tổng hợp;

c) Phòng Tài chính - Kế toán;

d) Phòng Điều dưỡng.

3. Các khoa:

a) Khoa Khám bệnh;

b) Khoa Hồi sức cấp cứu;

c) Khoa Nội tổng hợp;

d) Khoa Ngoại tổng hợp;

đ) Khoa Phụ sản;

e) Khoa Nhi;

g) Khoa Mắt;

h) Khoa Tai - Mũi - Họng;

i) Khoa Răng - Hàm - Mặt;

k) Khoa Chống nhiễm khuẩn;

l) Khoa Chẩn đoán hình ảnh;

m) Khoa Y học cổ truyền;

n) Khoa Dược;

o) Khoa Xét nghiệm.

Điều 4. Về biên chế của Bệnh viện huyện Bình Chánhdo Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh bố trí trên cơ sở chỉ tiêu biên chế sựnghiệp y tế do Ủy ban nhân dân thành phố giao hàng năm.

Căn cứ Quyết định này và Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày19 tháng 9 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành Quy chế Bệnh viện, Chủtịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh chỉ đạo việc xây dựng và ban hành Quy chếtổ chức và hoạt động của Bệnh viện huyện Bình Chánh phù hợp với tình hình cụthể tại địa phương.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau10 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ việc thành lập thí điểm Trung tâm Y tế huyệnBình Chánh tại Quyết định số 659/QĐ-UB ngày 23 tháng 11 năm 1991 của Ủy bannhân dân thành phố.

Điều 6. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tàichính, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dânhuyện Bình Chánh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh, Giám đốc Bệnhviện huyện Bình Chánh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;

- Bộ Y tế;

- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực HĐND thành phố;

- TTUB: CT, các PCT;

- Công an TP (PC13); Sở Nội vụ (3b);

- Sở KH&ĐT, Kho bạc Nhà nước TP;

- VPHĐ-UB: PVP/VX; Phòng VX;

- TTCB; Lưu : VT, (VX-Nh)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Hà