UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 100/2011/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 16 tháng 8 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC QUY ĐỊNH HỖ TRỢ THỰC HIỆN HỎA TÁNG, ĐIỆN TÁNG NGƯỜI CHẾT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về ban hành Quy chế hoạtđộng văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng; Thông tư 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy địnhthực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội;

Căn cứ Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND17 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII, kỳ họp thứ 2, ngày 19tháng 7 năm 2011;

Xét đề nghị của Sở Văn hoá -Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định hỗ trợthực hiện hỏa táng, điện táng người chết trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

Gia đình có đám tang thực hiệnhoả táng, điện táng người chết (có đăng ký hộ khẩu thường trú tại tỉnh BắcNinh) và thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc tang.

2. Định mức hỗ trợ:

- Đối với các trường hợp khôngxây mộ: Hỗ trợ 100% chi phí hỏa táng, điện táng (gồm: Chi phí trực tiếp choviệc hỏa táng, điện táng và 01 ca xe chở thi hài đi hỏa táng, điện táng).

- Đối với các trường hợp xây mộ(theo đúng diện tích, kích thước quy định): Hỗ trợ bằng 50% mức không xây mộ.

3. Nguồn kinh phí: Ngân sáchtỉnh đảm bảo.

4. Thời gian thực hiện:

Việc hỗ trợ đám tang thực hiệnhoả táng, điện táng được thực hiện từ ngày 01 tháng 8 năm 2011.

Điều 2. Sở Văn hoá - Thểthao & Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫntổ chức thực hiện, đảm bảo hiệu quả; báo cáo kết quả tại phiên họp UBND tỉnhthường kỳ cuối năm.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày 1.8.2011.

Thủ trưởng các cơ quan: Vănphòng UBND tỉnh, các Sở, ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thịxã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tử Quỳnh