HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 100/HĐBT

Hà Nội , ngày 25 tháng 8 năm 1986

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG NHIỆM VỤ, THÀNH PHẦN VÀ TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỮ LƯỢNG KHOÁNG SẢN.

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Quyết định số 8-CP ngày 13-10-1970 của Hội đồng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng xét duyệt trữ lượng khoáng sản của Hội đồng Chính phủ;
Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng xét duyệt trữ lượng khoáng sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Hội đồng xét duyệt trữ lượng khoáng sản được giao thêm các nhiệm vụ sau:

1. Ban hành các quy phạm về thăm dò, phân cấp trữ lượng khoáng sản và các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật để tính trữ lượng khoáng sản.

2. Xét duyệt các chỉ tiêu tính trữ lượng khoáng sản.

Điều 2.- Thành viên của Hội đồng xét duyệt trữ lượng khoáng sản được bổ sung một số cán bộ có chuyên môn sâu do Thủ trưởng các cơ quan có liên quan giới thiệu, Chủ tịch Hội đồng xét duyệt trữ lượng khoáng sản lập danh sách trình Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng xem xét và quyết định.

Điều 3.- Cơ quan thường trực của Hội đồng xét duyệt trữ lượng khoáng sản là Văn phòng Hội đồng đặt tại Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước.

Điều 4.- Bộ trưởng Tổng Thư ký Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng xét duyệt trữ lượng khoáng sản, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Võ Chí Công

(Đã Ký)