ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 100/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 1981

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CHUYỂN TỔ CÔNG NGHIỆP THUỘC BAN CÔNG NGHIỆP – GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẬN,HUYỆN THÀNH PHÒNG CN-TTCN TRỰC THUỘC UBND QUẬN, HUYỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hộiđồng nhân dân và Ủy ban Hành chánh các cấp ngày 27-10-1962 ;
- Xét yêu cầu kiện toàn tổ chức cấp Quận, Huyện để bảo đảm thực hiện tốt chủ trươngphân công phân cấp quản lý cho quận, huyện ;
- Theo đề nghị của các đồng chí Giám đốc Sở Công nghiệp - Trưởng Ban Tổ chức chínhquyền và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay chuyển TổCông nghiệp thuộc Ban Công nghiệp – Giao thông vận tải quận, huyện thành PhòngCông nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện.

Phòng Công nghiệp là cơ quanchuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quận, huyện quản lý công nghiệp và tiểu, thủcông nghiệp của quận, huyện.

Phòng Công nghiệp có tư cáchpháp nhân, được phép sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản ở Ngân hàng theo quyđịnh của Nhà nước.

Điều 2.- Phòng Côngnghiệp do 1 Trưởng phòng phụ trách, có một số Phó phòng giúp việc Trưởng phòng,Trưởng và các Phó phòng do Ủy ban nhân dân quận, huyện sau khi đã trao đổi nhấttrí với Sở Công nghiệp đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định bổnhiệm.

Trưởng phòng hoặc 1 Phó phòngđược Ủy ban nhân dân quận, huyện giới thiệu để đại hội Liên hiệp xã tiểu thủcông nghiệp quận, huyện bầu vào Ban Chủ nhiệm Liên hiệp xã tiểu thủ công nghiệpquận, huyện.

Ủy ban nhân dân thành phố sẽ banhành Bản quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Công nghiệpquận, huyện.

Điều 3. - Các đồng chíChánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Công nghiệp, Chủ nhiệmLiên hiệp xã thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chánh quyền và Chủ tịch Ủy ban nhândân quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :
-Như điều 4
-Ban TC Thành ủy
-Sở Tài chánh
-Sở Công an (Phòng QLTA)
-Ban TCCQ (2b)
-Lưu VP-UB (CN)_

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Công