ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HÀ NỘI-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Số: 100/Q Đ-UBND

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 QUẬN BA ĐÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/N Đ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-H ĐND ngày 06/12/2016 của HĐND Thành phố thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2017; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2017 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMTT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 9534/TTr-STNMT ngày 30 tháng 9 năm 2016 và Báo cáo số 12033/BC-STNMT-CCQL ĐĐ ngày 12 tháng 12 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Ba Đình (Kèm theo Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 tỷ lệ 1/5.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của quận Ba Đình, được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 12 tháng 12 năm 2016), với các nội dung chủ yếu như sau:

a) Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2017

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Diên tích kế hoạch năm 2017 (ha)

1

Đất nông nghiệp

NNP

1,87

1.1

Đất trồng lúa

LUA

-

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

1,59

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

0,28

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

-

1.5

Đất nông nghiệp khác

NKH

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

915,90

2.1

Đất quốc phòng

CQP

38,28

2.2

Đất an ninh

CAN

3,96

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

-

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

-

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

-

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

36,18

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

19,53

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

-

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

295,46

2.10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

33,00

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

-

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

-

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

-

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

309,31

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

45,44

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

-

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

19,88

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

3,14

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

0,14

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

-

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

0,53

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

17,58

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

3,03

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

38,83

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

51,53

2.26

Đất phi nông nghiệp còn lại

PNK

0,06

3

Đất chưa sử dụng

CSD

2,99

b) Danh mục các Công trình, dự án

Danh mục các Công trình, dự án năm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 kèm theo.

2. Trong năm thực hiện, UBND quận Ba Đình có trách nhiệm rà soát, đánh giá, khả năng thực hiện các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2017, trường hợp cần điều chỉnh hoặc phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội quan trọng cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, dự án dân sinh bức xúc mà chưa có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Ba Đình đã được UBND Thành phố phê duyệt thì tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình UBND Thành phố trước ngày 31/5/2017.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, UBND Thành phố giao:

1. UBND quận Ba Đình:

a) Tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

b) Thực hiện thu hồi đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

c) Tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất; Phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất; Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất năm 2017.

d) Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, chặt chẽ, đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất đã được UBND Thành phố phê duyệt.

đ) Cân đối xác định các nguồn vốn để thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất.

e) Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trước ngày 15/9/2017.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

b) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

c) Tổng hợp báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố đến ngày 01/10/2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ba Đình và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:- Như Điều 3; - Bộ Tài nguyên và Môi trường;- TT Thành ủy;- TT HĐND TP;- UB MTTQ TP;- Chủ tịch, các PCT UBND TP;- VPUB: PCVP Phạm Chí Công, P.ĐT;- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNTM. CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Quốc Hùng

DANH MỤC

CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 QUẬN BA ĐÌNH(Kèm theo Quyết định số 100/Q Đ-UBND ngày 04/01/2017 của UBND Thành phố)

STT

Tên dự án đầu tư

Mã loại đất

Chủ đầu tư

Diện tích (ha)

Trong đó diện tích (ha)

Vị trí

Căn cứ pháp lý thực hiện

Ghi chú

Đất trồng lúa

Thu hồi đất

Địa danh quận

Địa danh phường

I

Các dự án đã cắm mốc giới GPMB, chưa có Quyết định giao đất

4.111

1

Trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND phường Cống Vị

TSC

Ban QLDA quận Ba Đình

0.045

Quận Ba Đình

phường Cống Vị

Văn bản số: 228/TB-UBND ngày 19/9/2014 của UBND quận Ba Đình V/v thu hồi đất để xây dựng trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND phường Cống Vị, tại ngõ 254 đường Bưởi, phường Cống Vị

2

GPMB 02 hộ dân trên vỉa hè đường Hoàng Hoa Thám

DGT

Ban QLDA quận Ba Đình

0.010

Quăn Ba Đình

Phường Vĩnh Phúc

QĐ số 762/Q Đ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và đấu thầu

3

Cống hóa mương và xây dựng đường từ nút rẽ ra phố Núi Trúc đến phố Sơn Tây (thu hồi diện tích nhỏ lẻ không đủ điều kiện mặt bằng xây dựng, hợp thửa hợp khối)

DGT

Ban QLDA GT Đô thị - Sử GDTV Hà Nội

1.000

Quận Ba Đình

phường Kim Mã, Đội Cấn.

Quyết định số 2114/Q Đ-UBND ngày 18/11/2008 của UBND TP Hà Nội về việc thu hồi 26.197 m2 đất tại phường Kim Mã, Đội Cấn để thực hiện dự án cống hóa mương và xây dựng tuyến đường từ nút rẽ ra phố Núi Trúc đến phố Sơn Tây

4

Ga S9

DGT

Ban QLDA đường sắt đô thị Hà Nội

0.695

Quận Ba Đình

Phường Ngọc Khánh

Văn bản số: 123/TB-UBND ngày 24/5/2013 của UBND quận Ba Đình V/v thu hồi đất để thực hiện công tác GPMB Dự án xây dựng nhà ga ngầm S9 (Ga Kim Mã - Km 19+023) tại phường Ngọc Khánh;

5

Đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị Thành phố Hà Nội (hạng mục ga ngầm C5,07, C8)

DOT

Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội

1.904

Quận Ba Đình

Liễu giai: GaC5: 0,608 ha; Quán Thánh Ga C7, C8; 1,295 ha

QĐ số 2054/Q Đ-UBND ngày 13/11/2008 của UBND Tp Hà Nội v/v: phê duyệt BCNCKT dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị Thành phố Hà Nội số 2 đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo; Quyết định số 1910/Q Đ-UBND ngày 11/4/2014 của UBND Tp.Hà Nội v/v phê duyệt

6

Tòa nhà văn phòng cho thuê và trung tâm thương mại

TMD

Công ty TNHH MTV Dịch vụ du lịch và thương mại Hồng Hà

0.068

Quận Ba Đình

Phường Điện Biên

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số 315/Q Đ-UBND ngày 20/01/2016 của UBND TP Hà Nội

7

Chợ - Trung tâm thương mại Châu Long (Liên quan đến di chuyển mộ trong khuôn viên chợ Châu Long)

DCH

Cty CPĐTKD BĐS Sông Hồng

0.020

Quận Ba Đình

Phường Trúc Bạch

Văn bản số: 149/TB-UBND ngày 09/08/2010 của UBND quận Ba Đình V/v công bố chủ trương thu hồi đất tại số 50 phố Châu Long - phường Trúc Bạch - quận Ba Đình

8

Dự án cải tạo hai tuyến mương T2B Ngọc Hà và T2C Đại Yên thuộc dự án Thoát nước nhằm cải tạo môi trường Hà Nội - Dự án II (2005-2010) (thu hồi diện tích nhỏ lẻ không đủ điều kiện mặt bằng xây dựng, hợp thửa hợp khối)

DGT

Ban QLDA thoát nước Hà Nội

0.050

Quận Ba Đình

phường Kim Mã, Đội Cấn, Liễu Giai

QĐ số 2562/Q Đ-UBND ngày 03/07/2008 của UBND TP Hà Nội V/v thu hồi 31.395 m2 đất thuộc hai tuyến mương T2B Ngọc Hà và T2C Đại Yên để thực hiện hạng mục cải tạo thuộc Dự án Thoát nước; QĐ số 7475/Q Đ-UBND ngày 9/12/2013

9

Cải tạo nâng cấp tuyến phố Thanh Báo (thu hồi diện tích nhỏ lẻ không đủ điều kiện mặt bằng xây dựng, hợp thửa hợp khối)

DGT

UBND quận

0.030

Quận Bá Đình

Kim Mã Điện Biên

Quyết định phê duyệt báo cáo KTKT: số 1598/Q Đ-UBND ngày 19/7/2010 của UBND quận

10

Tu bổ, tôn tạo Chùa Kim Sơn (di chuyển các hộ dân trong khu vực 1 di tích)

TON

Ban QLDA quận Ba Đình

0.014

Quận Ba Đình

Phường Kim Mã

QĐ số 3553/Q Đ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND quận Ba Đình (vv phê duyệt kế hoạch đầu tư từ ngân sách quận Ba Đình 2013-2015)

11

Mở rộng trụ sở làm việc công an quận Ba Đình

CAN

Công an Thành phố Hà Nội

0.057

Quận Ba Đình

phường Điện Biên

QĐ số 1977/Q Đ-UBND ngày 04/03/2013 của UBND TP Hà Nội V/v thu hồi 565.4m2 đất có nhà, công trình tại số nhà 35 đường Điện Biên Phủ, phường Điện Biên giao cho UBND quận Ba Đình quản lý để tổ chức GPMB, thực hiện dự án mở rộng trụ sở làm việc cho Công an quận

12

Thành Cổ Hà Nội (GDD) đối với 1 hộ lão thành cách mạng

DDT

Trung tâm bảo tồn khu di tích Cổ Loa - Thành cổ Hà Nội

0.016

Quận Ba Đình

Phường Quán Thánh

QĐ số 5162/Q Đ-UBND ngày 05/10/2009 của UBND TP Hà Nội V/v thu hồi 89.357m2 đất tại phường Quán Thánh và Điện Biên để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích Thành cổ Hà Nội

13

ĐTXD Khách sạn Đông Đô 2

TMD

Cty Cổ phần Đông Đô

0.033

Quận Ba Đình

Phường Giảng Võ

Văn bản số 6907/UBND-KH &ĐT ngày 11/9/2014 của UBND Tp Hà Nội v/v chỉ định CTCP Đông Đô là nhà đầu tư nghiên cứu lập và triển khai thực hiện Xây dựng khách sạn Đông Đô 2 tại 142

14

Dự án Cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Văn phòng Trung ương Đảng.

ODT

Liên danh công ty cổ phần SimCo Sông Đà và công ty cổ phần Đầu tư xây dựng phát triển Kiến trúc Hà Nội

0.170

Quận Ba Đình

Phường Đội Cấn

Văn bản số 2245/UBND-XDGT của UBND Thành phố Hà Nội ngày 19/4/2016 về việc giao mặt bằng để thực hiện dự án Cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Văn phòng Trung ương Đảng tại số 44, ngõ 260 Đội Cấn, quân Ba Đình

II

Các dự án chưa thực hiện trong KHSD đất 2016, chuyển sang thực hiện trong KHSD đất 2017

8.781

7.844

1

Cải tạo tuyến mương T6A thuộc dự án Thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội - Dự án II (thu hồi diện tích nhỏ lẻ không đủ điều kiện mặt bằng xây dựng, hợp thửa hợp khối)

DGT

Ban QLDA thoát nước Hà Nội

0.010

0.010

Quận Ba Đình

Phường Thành Công

Quyết định thu hồi đất của UBND TP Hà Nội: 25/Q Đ-UBND ngày 02/8/2008

x

2

Xây dựng trụ sở Công an phường Vĩnh Phúc

CAN

Công an Thành phố Hà Nội

0.070

Quận Ba Đình

phường Vĩnh Phúc

QĐ số 164/Q Đ-CAHN-PH41 ngày 16/01/2016 của CATP Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Văn bản số 405/UBND-QL ĐT ngày 04/4/2016 về việc chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc sơ bộ

3

Xây dựng trụ sở công an phường Ngọc Hà

CAN

Công an Thành phố Hà Nội

0.075

Quận Ba Đình

phường Ngọc Hà

QĐ số 1413/Q Đ-BCA (H11) của Bộ Công an ngày 06/10/2005

4

Đầu tư xây dựng trụ sở công an phường Phúc Xá

CAN

Công an Thành phố Hà Nội

0.070

Quận Ba Đình

phường Phúc Xá

QĐ số 1413/Q Đ-BCA (H11) của Bộ Công an ngày 06/10/2005

5

Dự án xây dựng công trình hỗn hợp (nhà chung cư, nhà ở công vụ, dịch vụ thương mại, nhà trẻ,...) tại khu đất số 220 phố Đội Cấn

ODT

Công ty CP đầu tư xuất nhập khẩu Xây dựng và phát triển Giáo dục Thăng Long

0.702

Quận Ba Đình

Phựờng Liễu Giai

Văn bản số 254/TTg-KTN ngày 19/02/2009 của Thủ tướng chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất tại số 220 Đội Cấn, Ba Đình; Văn bản số 7240/UBND-GT ngày 29/8/2011 của UBND Thành phố HN về việc Quy hoạch kiến trúc Dự án đầu tư XD công trình nhà ở; Văn bản số 6107/VPCP-KTN ngày 04/8/2015 của văn phòng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai Dự án đầu tư xây dựng công trình tại 220 phố Đội Cấn

6

Dự án xây dựng đường vành đai 1 đoạn từ Hoàng Cầu - Voi Phục

DGT

Ban QL các DA trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội

6.669

6.669

Quận Ba Đình

phường Ngọc Khánh, Giảng Võ, Thành

QĐ số 2851/Q Đ-UBND ngày 29/11/2012 của UBND quận Ba Đình về việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư

x

7

Thu hồi 34 trường hợp nhà "siêu méo, siêu mỏng”

DGT

Ban QLDA quận Ba Đình

0.034

0.034

Quận Ba Đình

Kim Mã, Liễu Giai

QĐ số 1734 QĐ-UBND ngày 18/6/2013 của UBND quận Ba Đình về việc giao BQLDA lập hồ sơ đề xuất lập dự án thu hồi các trường hợp nhà, đất không đủ điều kiện mặt bằng xây dựng, không thể hợp thửa, hợp khối để chỉnh trang sử dụng vào mục đích công cộng.

x

8

Di dời 2 hộ dân 148-150 Phố Sơn Tây

DGT

Ban QLDA quận Ba Đình

0.001

0.001

Quận Ba Đình

Phường Kim Mã

QĐ số 2430/Q Đ-UBND ngày 22/5/2009 của UBND quận Ba Đình V/v tổ chức di dời các hộ dân tại số nhà 148-150 phố Sơn Tây, phường Kim Mã; Văn bản số 1502/UBND-QL ĐT ngày 30/10/2015 của UBND quận Ba Đình về việc chấp thuận đầu tư dự án cải tạo lại khu chung cư cũ, nguy hiểm tại 148-150 phố Sơn Tây

x

9

Xây dựng trường Mầm Non Liễu Giai

DGD

Ban QLDA quận Ba Đình

0.175

0.175

Quận Ba Đình

phường Liễu Giai

QĐ số 3148/Q Đ-UB ngày 19/9/2014 của UBND Quận Ba Đình V/v cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án Xây dựng trường Mầm non Liễu Giai;

x

10

Trường Mầm non phường Cống Vị

DGD

Ban QLDA quận Ba Đình

0.153

0.153

Quận Ba Đình

phường Cống Vị

QĐ 2584/Q Đ-UBND ngày 23/9/2015 của UBND quận Ba Đình v/v phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng mới trường MN Cống Vị

x

11

Dự án xây dựng trường mầm non Kim Mã

DGD

Ban QLDA quận Ba Đình

0.286

0.286

Quận Ba Đình

Phường Kim Mã

Quyết định số 2737/Q Đ-UBND ngày 22/10/2015 của UBND quận Ba Đình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng mới trường mầm non Kim Mã

x

12

Dự án cải tạo nâng cấp xây dựng tổng thể trường THCS Mạc Đĩnh Chi

DGD

Ban QLDA quận Ba Đình

0.354

0.354

Quận Ba Đình

Phường Trúc Bạch

Văn bản số 475/Q Đ-UBND ngày 14/4/2016 của UBND quận Ba Đình về việc chấp thuận Quy hoạch mặt bằng và phương án kiến trúc sơ bộ dự án cải tạo nâng cấp xây dựng tổng thể trường THCS Mạc Đĩnh Chi

x

13

Dự án xây dựng trụ sở làm việc Hội toán học Việt Nam

TSC

Hội toán học Việt Nam

0.020

Quận Ba Đình

Phường Liễu Giai

Văn bản số 1185/UBND-TNMT của UBND thành phố Hà Nội ngày 02/3/2016 về việc chấp thuận phương án sử dụng 309,6m2 đất lại 22 Văn Cao phường Liễu Giai, quận Ba Đình.

14

Dự án Tòa nhà hỗn hợp dịch vụ thương mại và văn phòng

TMD

Công ty CP xuất nhập khẩu Thủ công Mỹ nghệ

0.1269

Quận Ba Đình

Phường Thành Công

Quyết định số: 2085/Q Đ-UBND ngày 27/4/2016 của UBKD TP Hà Nội về việc chấp thuận chủ trương đầu tư

15

Trạm biến áp 110kV Công Viên Thủ Lệ

DNL

Ban quản lý dự án phát triển điện lực Hà Nội

0.162

0.162

Quận Ba Đình

Ngọc Khánh

Quyết định số 205/Q Đ-UBND ngày 14/01/2016 của UBND Thành phố vv phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Công viên Thủ Lệ, tỷ lệ 1/500 để xây dựng trạm biến áp 110kV Công viên Thủ Lệ

x

III

Các dự án đăng ký mới thực hiện trong KHSD đất 2017

4.752

1.382

1

Phòng Cảnh sát PCCC Ba Đình

CAN

Cảnh sát PCCC Thành phố

0.11

Quận Ba Đình

Phường Phúc Xá

Văn bản đăng ký số 1026/CSPCCCHN-P7 ngày 21/9/2016 của Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội

2

Dự án xây dựng trụ sở Công an phường Đội Cấn

CAN

CATP Hà Nội

0.015

Quận Ba Đình

Phường Đội Cấn

QĐ số 5916/Q Đ-BCA-H41 ngày 21/10/2015 của Bộ Công an về việc ủy quyền phê duyệt chủ trương, quyết định đầu tư xây dựng công trình thuộc CATP Hà Nội;

3

Xây dựng lại nhà vệ sinh công cộng kết hợp làm Nhà văn hóa công cộng KDC số 8 phường Phục Xá

DSH

Ban QLDA quận Ba Đình

0.012

0.012

Quận Ba Đình

Phường Phúc Xá

QĐ số 2743/Q Đ-UBND ngày 23/10/2015 v/v Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng nhà sinh hoại cộng đồng số 8 phường Phúc Xá

x

4

Nhà văn hóa phường Vĩnh Phúc

DVH

Ban Quản lý dự án quận Ba Đình

0.042

0.042

Quận Ba Đình

Phường Vĩnh Phúc

Quyết định số 1465/Q Đ-UBND ngày 30/6/2010 của UBND quận Ba Đình v/v phê duyệt chủ trương đầu tư công trình

x

5

Dự án Xây dựng nhà văn hóa phường Kim Mã

DVH

Ban QLDA quận Ba Đình

0.010

Quận Ba Đình

Phường Kim Mã

Quyết định số 2732/Q Đ-UBND ngày 21/10/2015 của UBND quận Ba Đình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà văn hóa phường Kim Mã

6

Dự án xây dựng Bãi đỗ xe của Văn phòng Chính phủ (Bãi ngầm)

TSC

UNND Thành phố HN

1.000

1.000

Quận Ba Đình

Phường Ngọc Hà

Thông báo số 167/VP-CP ngày 20/7/2016; Công văn số 6440/VP- ĐT ngày 27/7/2016; Công văn số 1361/VP- ĐT ngày 7/9/2016

x

7

Dự án cải tạo đường làng ngõ xóm giáp mương Đại Yên cũ

DGT

UBND quận Ba Đình

0.150

0.150

Quận Ba Đình

Phường Ngọc Hà

QĐ số 2562/Q Đ-UBND ngày 03/07/2008 của UBND TP Hà Nội V/v thu hồi 31.395 m2 đất thuộc hai tuyến mương T2B Ngọc Hà và T2C Đại Yên để thực hiện hạng mục cải tạo thuộc Dự án Thoát nước; Theo QĐ 15/2011/Q Đ-UBND ngày 06/05/2011 của UBND Thành phố

x

8

Tu bổ tôn tạo Đình An Trí

TIN

Ban QLDA quận Ba Đình

0.0658

0.066

Quận Ba Đình

Phường Trúc Bạch

Quyết định số 1791/Q Đ-UBND ngày 16/8/2010 của UBND quận Ba Đình v/v phê duyệt chủ trương đầu tư.

x

9

Xây dựng Nhà văn hóa phường Cống Vị

DVH

Ban QLDA quận Ba Đình

0.030

0.030

Quận Ba Đình

phường Cống Vị

QĐ 1551/Q Đ-UBND ngày 12/6/2014 về việc phê duyệt dự án BTXD

x

10

Dự án đường Liễu Giai - Núi Trúc đoạn từ Khách sạn La Thành đến Núi Trúc - Giai đoạn 2 (thu hồi diện tích nhỏ lẻ không đủ điền kiện mặt bằng xây dựng, hợp thửa hợp khối)

DGT

Ban QLDA GT Đô thị - Sở GTVT Hà Nội

0.050

0.050

Quận Ba Đình

Phường Kim Mã, Đội Cấn, Liễu Giai

QĐ số 1189/Q Đ-UBND ngày 30/03/2007 của UBND TP Hà Nội V/v thu hồi 8.520m2 đất tại các phường: Kim Mã, Đội Cấn, Liễu Giai để thực hiện dự án xây dựng đường Liều Giai - Núi Trúc

x

11

Hoàn thiện tuyến Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh

DGT

Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật Đỏ thị

0.031

0.031

Quận Ba Đình

Phường Liễu Giai

QĐ số 6365/Q Đ-UBND ngày 23/10/2013 của UBND TP Hà Nội V/v giao 379.6m2 đất tại phố Liễu Giai, quận Ba Đình cho Sở Xây dựng Hà Nội để hoàn thiện tuyến đường Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh

x

12

Quy hoạch, xây dựng, cải tạo tổng thể trường THCS Ba Đình

DGD

Ban QLDA quận Ba Đình

0.596

0.001

Quận Ba Đình

Phường Ngọc Hà

Văn bản số 1063/UBND-QL ĐT ngày 20/07/2016 của UBND quận Ba Đình v/v chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc sơ bộ của dự án.

x

13

Khu hỗn hợp 138B Giảng Võ

ODT, TMD

Cty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - InvesT

0.903

Quận Ba Đình

Phường Kim Mã

Hợp đồng BT giữa Bộ Y tế với Công ty cổ phần đầu tư Văn Phú - Invest; Công văn số 4996/QHKT-P2 ngày 31/08/2016 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội về việc triển khai dự án hỗn hợp tại 138B Giảng Võ

14

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất các ô đất đất nhỏ lẻ xen kẹt trên địa bàn quận sang đất ở đô thị.

ODT

Các hộ gia đình

1.735

Quận Ba Đình

Trên địa bàn quận

Quyết định số 37/2015/Q Đ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND Thành phố