THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đặt Văn phòng thường trực Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam

tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Quyết định số 860/TTg ngày 30 tháng 12 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam;

Theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam và Bộ trưởng, Trưởng Ban tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đặt Văn phòng thường trực Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Văn phòng thường trực Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam là bộ máy giúp việc Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam thực hiện nhiệm vụ của Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam theo quy định tại Quyết định số 860/TTg ngày 30 tháng 12 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, kinh phí hoạt động do ngân sách Nhà nước cấp, có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, quy chế làm việc và các mối quan hệ công tác cụ thể của Văn phòng thường trực Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam do Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải