KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1000 /QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNGMỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, TỪ CHỨC VÀ MIỄNNHIỆM CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC BAN HÀNH KÈMTHEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 70/QĐ-KTNN NGÀY 13 THÁNG 02 NĂM 2014 CỦA TỔNG KIỂM TOÁN NHÀNƯỚC

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀNƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhànước;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức vàLuật Viên chức;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý côngchức và Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 của Chính phủ sửa đổi một sốđiều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc banhành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễnnhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

Căn cứ ý kiến thống nhất của tập thểBan Cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chứccán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung một số điều củaQuy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức và miễn nhiệm công chức,viên chức lãnh đạo của Kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số70/QĐ-KTNN ngày 13 tháng 02 năm 2014 của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 11 nhưsau:

“4. Bước 4: Thông qua nhân sự đềnghị bổ nhiệm ở cấp đơn vị:

Thủ trưởng đơn vị chủ trì tổchức họp tập thể lãnh đạo và cấp ủy đơn vị để thông báo kết quả lấyphiếu tín nhiệm; ý kiến nhận xét, đánh giá của cấp uỷ đơn vị; ý kiếnnhận xét của cấp uỷ nơi cư trú đối với bản thân và gia đình công chức.Tập thể lãnh đạo đơn vị và cấp ủy thống nhất thông qua nhân sự đề nghị bổnhiệm, lập hồ sơ trình Tổng Kiểm toán Nhà nước (qua Vụ Tổ chức cán bộ).Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm gồm:

- Tờ trình đề nghị bổ nhiệm;

- Trích ngang lý lịch nhân sự đềnghị bổ nhiệm;

- Bản tự nhận xét, đánh giácủa công chức;

- Bản kê khai tài sản;

- Nhận xét, đánh giá của cấp uỷ nơicư trú;

- Nhận xét, đánh giá của cấp ủy đơnvị đối với nhân sự đề nghị bổ nhiệm;

- Nhận xét, đánh giá của lãnh đạođơn vị đối với nhân sự đề nghị bổ nhiệm;

- Biên bản họp lấy phiếu tínnhiệm; Biên bản kiểm phiếu; Biên bản họp thống nhất thông qua nhân sự đề nghịbổ nhiệm ở cấp đơn vị”.

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 11như sau:

“5. Bước 5: Quyết định bổ nhiệm

Vụ Tổ chức cán bộ thẩm định hồ sơ,tổng hợp, báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước kết quả thực hiện quy trình bổ nhiệmđể đưa ra tập thể lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước xem xét, thông qua nhân sự đềnghị bổ nhiệm theo phương thức biểu quyết. Các trường hợp có tỷ lệ trên 50%tổng số thành viên lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước biểu quyết đồng ý, thì được xemxét bổ nhiệm.

Căn cứ ý kiến của Tổng Kiểm toán Nhànước, quyết định bổ nhiệm như sau:

a) Thủ trưởng các đơn vị Kiểm toánNhà nước khu vực và đơn vị sự nghiệp quyết định bổ nhiệm công chức lãnhđạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị quản lý (gửi Quyết định bổ nhiệm công chứcvề Vụ Tổ chức cán bộ).

b) Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ thừalệnh Tổng Kiểm toán Nhà nước ký quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quảnlý cấp phòng thuộc các đơn vị tham mưu thuộc bộ máy điều hành và Kiểm toán Nhànước chuyên ngành.”

3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 13như sau:

“1. Bước 1: Đề xuất chủ trương, nhânsự tiếp nhận và bổ nhiệm

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ của cácđơn vị trực thuộc và nhu cầu, năng lực của người xin chuyển công tác về Kiểmtoán Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đề xuất chủ trương, nhânsự dự kiến tiếp nhận và bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòngtrình Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét để đưa ra tập thể lãnh đạo Kiểm toánNhà nước xem xét, phê duyệt.”

4. Sửa đổi, bổ sung Điểm d Khoản 2Điều 13 như sau:

“d) Tổng hợp kết quả làm việc,kết quả xác minh lý lịch và các ý kiến nhận xét, đánh giá đối vớicán bộ, công chức báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước để đưa ra tập thểlãnh đạo Kiểm toán Nhà nước xem xét, quyết định.”

5. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 13như sau:

“a) Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nướcxem xét, thông qua nhân sự đề nghị tiếp nhận và bổ nhiệm theo phương thức biểuquyết. Các trường hợp có tỷ lệ trên 50% tổng số thành viên lãnh đạo Kiểm toánNhà nước biểu quyết đồng ý thì được xem xét tiếp nhận và bổ nhiệm.

b) Căn cứ ý kiến của Tổng Kiểm toánNhà nước, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ thừa lệnh Tổng Kiểm toán Nhà nước ký vănbản đồng ý tiếp nhận gửi cơ quan có thẩm quyền đang quản lý cán bộ, công chức.

c) Tổng Kiểm toán Nhà nước quyếtđịnh tiếp nhận và bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng.”

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác không sửa đổi, bổsung của Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức và miễn nhiệmcông chức, viên chức lãnh đạo của Kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 70/QĐ-KTNN ngày 13 tháng 02 năm 2014 của Tổng Kiểm toán Nhà nước vẫngiữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước, cán bộ, côngchức, viên chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Lãnh đạo KTNN;
- Các đơn vị trực thuộc KTNN;
- Công đoàn KTNN, Đoàn TNCSHCM KTNN;
- Văn phòng Đảng - Đoàn thể KTNN;
- Lưu: VT, TCCB (03).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Nguyễn Hữu Vạn