ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1000/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 01 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTQUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO, SỬA CHỮA TRỤ SỞ CHI CỤC DÂN SỐ- KHHGĐ TỈNH VÀ TRUNG TÂM DÂN SỐ - KHHGĐ CÁC HUYỆN BA BỂ, BẠCH THÔNG, CHỢ MỚI,NA RÌ, NGÂN SƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số: 19/2011/TT-BTC ngày14/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồnvốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số: 1384/QĐ-UBND ngày29/7/2011 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật côngtrình cải tạo, sửa chữa trụ sở Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh và Trung tâm Dân số- KHHGĐ các huyện Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Mới, Na Rì, Ngân Sơn;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo kếtquả thẩm tra quyết toán số: 44/STC-ĐT ngày 19/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quyết toán công trìnhhoàn thành

1. Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở Chi cụcDân số - KHHGĐ tỉnh và Trung tâm Dân số - KHHGĐ các huyện Ba Bể, Bạch Thông,Chợ Mới, Na Rì, Ngân Sơn.

2. Chủ đầu tư: Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh.

3. Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu Dân số -KHHGĐ năm 2011.

4. Địa điểm xây dựng: Thị xã Bắc Kạn; các huyệnBa Bể, Bạch Thông, Chợ Mới, Na Rì, Ngân Sơn.

5. Thời gian: Khởi công 15/9/2011; Hoàn thành04/11/2011.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơnvị tính: Đồng

Nguồn vốn

Giá trị quyết toán sau thẩm tra

Thực hiện

Đã thanh toán

Còn được thanh toán

Tổng số

991.583.041

1.000.000.000

-8.416.959

Chương trình mục tiêu Dân số - KHHGĐ năm 2011

991.583.041

1.000.000.000

-8.416.959

2. Chi phí đầu tư:

Đơnvị tính: Đồng

Nội dung

Tổng dự toán

Chi phí đầu tư được QT

Tổng cộng

1.008.934.408

991.583.041

Chi phí XD + TB

922.105.772

906.024.222

Chi phí Ban QLDA

23.043.515

21.158.000

Chi phí Tư vấn

60.566.829

60.566.819

Chi khác

3.218.292

3.834.000

Chi phí dự phòng

0

0

3. Chi phí đầu tư được phép khôngtính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị Tài sản hình thành quađầu tư : 991.583.041 đồng.

Đơnvị tính: Đồng

Nội dung

Chủ đầu tư quản lý

Giao cho đơn vị khác quản lý

Thực tế

Quy đổi

Thực tế

Quy đổi

Tổng số

527.924.016

527.924.016

463.659.025

463.659.025

Tài sản CĐ

527.924.016

463.659.025

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan:

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

Được phép thanh quyết toán chi phíđầu tư công trình là 991.583.041 đồng, phối hợp với Kho bạc Nhà nước thuhồi số thanh toán vượt theo quy định.

Đơnvị tính: Đồng

Nguồn vốn

Số tiền

Ghi chú

Tổng số

991.583.041

Chương trình mục tiêu Dân số - KHHGĐ năm 2011

991.583.041

* Tổng cáckhoản nợ tính đến ngày 30/11/2012: 991.583.041,0 đồng.

Trong đó:

Số vốn đã thanh toán: 1.000.000.000,0 đồng.

Nợ phải trả:3.834.000,0 đồng.

Nợ phải thu:12.250.959,0 đồng.

(Có Phụ lục công nợ chi tiếtkèm theo)

3. Trách nhiệm của đơn vị tiếpnhận tài sản:

Chicục Dân số - KHHGĐ tỉnh, Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa giađình các huyện: Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Mới, Na Rì, Ngân Sơn có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý tài sản, sử dụng,duy tu bảo dưỡng theo đúng quy định của pháp luật và được phép ghi tăng tài sảnđầu tư bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước, đầu tư bằng nguồn vốn Ngânsách nhà nước, chi tiết như sau:

Đơnvị tính: Đồng

Nội dung

Chủ đầu tư quản lý

Giao cho đơn vị khác quản lý

Thực tế

Quy đổi

Thực tế

Quy đổi

Tổng số

527.924.016

527.924.016

463.659.025

463.659.025

Tài sản CĐ

527.924.016

463.659.025

Trong đó Chi tiết như sau

Chi cục

527.924.016

Ngân Sơn

43.561.786

Ba Bể

62.568.922

Bạch Thông

198.165.253

Na Rì

83.842.701

Chợ Mới

75.520.362

3. Trách nhiệm của các đơn vị liênquan:

Kho bạc nhà Nước phối hợp với chủđầu tư thanh toán dứt điểm công nợ và tất toán tài khoản dự án theo quy địnhcủa pháp luật.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Ngành: Kế hoạch và Đầu tư,Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Dân số Kế hoạch hóagia đình; Giám đốc Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia đình các huyện: Ba Bể,Bạch Thông, Chợ Mới, Na Rì, Ngân Sơn; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Triệu Đức Lân