BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1001/QĐ-BNN-TY

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT HÓA CHẤT CHLORINE DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ TỈNH THỪATHIÊN HUẾ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH THỦY SẢN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNGTHÔN

Căn cứ Nghịđịnh số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Dựtrữ quốc gia ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghịđịnh số 94/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành Luật Dự trữ quốc gia;

Căn cứ Thông tưsố 211/2013/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định về quytrình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứutrợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàngđể cứu trợ, viện trợ;

Theo đề nghịcủa Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tại công văn số 2297/UBND-NN ngày07/5/2014 về việc xin hỗ trợ hóa chất tiêu độc Chlorin Indo 65% để xử lý môitrường, dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản;

Xét đề nghị củaCục trưởng Cục Thú y,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Công ty TNHHTân An xuất cấp (không thu tiền) 15 tấn hóa chất Chlorine (65%) thuộc hàng dựtrữ quốc gia cho tỉnh Thừa Thiên Huế để xử lý môi trường, dịch bệnh trong nuôitrồng thủy sản. Việc xuất cấp, giao nhận số hóa chất nêu trên thực hiện theoquy định hiện hành.

2. Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng số hóachất nêu trên theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thú y, Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh Thừa Thiên Huế, Giám đốc Công ty TNHH Tân An và Thủ trưởng các đơn vị liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ Kế hoạch;
- Vụ Tài chính;
- Sở NN&PTNT tỉnh TT Huế;
- Lưu: VT, TY.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám