UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt giá mua thóc

vụ Đông Xuân năm 1999 nhập kho dự trữ quốc gia

________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 154 /QĐ-DTQG ngày 26/5/1999 của Cục Dữ trữ quốc gia về việc giao nhiệm vụ cho Chi cục Dự trữ Đông Bắc mua 3.000 tấn thóc vụ Đông Xuân năm 1999 nhập Kho Dự trữ quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 156 /QĐ-DTQG ngày 26/5/1999 của Cục Dữ trữ quốc gia về việc quy định mức giá tối đa và phí mua thuốc dự trữ quốc gia năm 1999;

Xét Công văn số 295 /LNTC-DT ngày 16/6/1999 của sở Tài chính - Vật giá và Chi cục Dự trữ Đông Bắc về việc đề nghị phê duyệt giá mua thóc vụ Đông Xuân năm 1999 nhập kho dự trữ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá mua thóc vụ Đông Xuân năm 1999 nhập tại cửa Kho dự trữ thuộc Chi cục Dự trữ Đông Bắc như sau:

1. Giá mua trực tiếp của nông dân không có thuế giá trị gia tăng:

- Trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo và huyện Tiên Lãng là: 2.100 đồng/kg.

- Trên địa bàn huyện An Lão, An Hải và huyện Kiến Thụy là: 2.140 đồng/kg.

2. Giá mua của doanh nghiệp đã có thuế giá trị gia tăng:

- Trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo và huyện Tiên Lãng là: 2.150 đồng/kg.

- Trên địa bàn huyện An Lão, An Hải và huyện Kiến Thụy là: 2.190 đồng/kg.

Điều 2. Giao Sở Tài chính - Vật giá hướng dẫn Chi cục Dự trữ Đông Bắc và các địa phương thực hiện theo đúng quy định về quản lý giá của Nhà nước.

Điều 3. Mức giá trên được thực hiện từ ngày ký.

Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính -Vậtgiá, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Chi cục Dự trữ Đông Bắc; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, An Lão, An Hải, Kiến Thụy và Thủ trưởng các cấp, ngành liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Phạm Tiến Dũng