ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 9 tháng 4 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung lĩnh vực thực hiện theo cơ chế một cửa tại Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận

__________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ v/v ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2006-2010 của tỉnh Bình Thuận;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 359/TT-SLĐTBXH ngày 28/3/2008 và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ sung lĩnh vực thực hiện theo cơ chế một cửa tại Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, bao gồm các nội dung sau:

I. Lĩnh vực được bổ sung thực hiện theo cơ chế một cửa tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội:

Thành lập và hoạt động của cơ sở Bảo trợ xã hội

II. Thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết:

1. Thành phần hồ sơ:

  • Đơn đề nghị thành lập cơ sở Bảo trợ xã hội;
  • Đề án về việc thành lập cơ sở Bảo trợ xã hội;
  • Các giấy tờ hợp pháp về quyền sở hữu hoặc sử dụng đất ở và nhà ở, các phương tiện phục vụ cho hoạt động của cơ sở Bảo trợ xã hội.

2. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

III. Quy trình tiếp nhận và giải quyết:

- Khi có yêu cầu giải quyết hồ sơ hành chính liên quan đến lĩnh vực thực hiện cơ chế một cửa nói trên, tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ghi phiếu biên nhận, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cho đương sự bổ sung;

- Sau khi tiếp nhận Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn giải quyết;

- Sau khi đã thẩm định, xử lý phòng chuyên môn chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Sở phê duyệt. Sau khi lãnh đạo Sở đã ký duyệt chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội để trả kết quả cho tổ chức, công dân.

Điều 2. Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp với các Sở, Ban, Ngành có liên quan của tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả lĩnh vực đã được phê duyệt bổ sung.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

III. Quy trình tiếp nhận và giải quyết:

- Khi có yêu cầu giải quyết hồ sơ hành chính liên quan đến lĩnh vực thực hiện cơ chế một cửa nói trên, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Thuận;

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ghi phiếu biên nhận, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cho đương sự bổ sung;

- Sau khi tiếp nhận Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn giải quyết;

- Sau khi đã thẩm định, xử lý phòng chuyên môn chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Ban phê duyệt. Sau khi lãnh đạo Ban đã ký duyệt chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Thuận để trả kết quả cho tổ chức, công dân.

IV. Phí, lệ phí: Theo quy định hiện hành của nhà nước

Điều 2. Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Thuận có trách nhiệm phối hợp với các Sở, Ban, Ngành có liên quan của tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả lĩnh vực đã được phê duyệt lại.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 27/02/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt lại đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Thuận.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Thuận, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Huỳnh Tấn Thành