THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1004/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCHTỔNG THỂ BẢO TỒN, TÔN TẠO VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ KHU DI TÍCH THÀNH CỔ LOA (TỶ LỆ1/2.000)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12năm 2001;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm2009;

Căn cứ Luật Di sản vănhóa ngày 29 tháng 6 năm 2001;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11năm 2005;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thủ đô ngày 21 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Cổ Loa là khu di tích quốc gia đặcbiệt;

Xét đề nghị của Ủyban nhân dân thành phố Hà Nội và báo cáo thẩm định của Bộ Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảotồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích thành Cổ Loa (tỷ lệ 1/2.000) vớicác nội dung chủ yếu sau đây:

1. Phạm vi và quy mô lập quy hoạch:

- Phạm vi quy hoạch thuộc các khu vực liên quan đếnKhu di tích thành Cổ Loa và phụ cận, trên địa bàn các xã Cổ Loa, Dục Tú, ViệtHùng, Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, được giới hạn bởi:

Phía Tây Bắc giáp đường quy hoạch nối Khu đô thị 34đi Khu công nghiệp Đông Anh;

Phía Đông Bắc giáp đường Cổ Loa - Yên Viên;

Phía Đông Nam giáp thôn Lý Nhân và sông Ngũ HuyệnKhê;

Phía Nam giáp đường liên khu vực cầu Đuống đi thịtrấn Đông Anh.

- Quy mô khoảng 860,4 ha.

2. Mục tiêu:

- Bảo tồn, tôn tạo, hướng tới xây dựng và tôn vinhKhu di tích thành Cổ Loa trở thành Công viênLịch sử - Sinh thái - Nhân văn của Thủ đô Hà Nội, phù hợp với quy hoạch phânkhu tại khu vực và quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội;

- Xác định chức năng, chỉ tiêu sử dụng đất và bốtrí hệ thống hạ tầng phù hợp với các giai đoạn bảo tồn và phát triển Khu ditích thành Cổ Loa;

- Định hướng kế hoạch tổng thể quản lý và đầu tưxây dựng, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị văn hóa Khu di tích thành Cổ Loa;xác định lộ trình và các nhóm giải pháp chính để triển khai các dự án;

- Làm căn cứ pháp lý cho công tác quản lý và triểnkhai các dự án bảo tồn, tôn tạo, chỉnh trang tổng thể không gian Khu di tíchtheo Quy hoạch;

- Quản lý kiểm soát không gian quy hoạch kiến trúccảnh quan Khu di tích, các biện pháp bảo vệ di tích, hạn chế tăng trưởng dân sốvà tăng cường trách nhiệm quản lý của chính quyền các cấp, cơ quan liên quan.

3. Tính chất:

Là khu di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia đặcbiệt.

Là một trong những công viên chính của thành phố HàNội, trung tâm du lịch văn hóa - lịch sửcó nhiều đặc trưng văn hóa.

4. Định hướng quy hoạch:

a) Giá trị di tích và vai trò, vị thế Khu di tíchthành Cổ Loa trong Định hướng quy hoạch chung xây dựng Thủ đô:

- Giá trị di tích: Khu di tích thành Cổ Loa là khuvực đa dạng, đặc sắc với ba hệ giá trị Lịch sử - Nhân văn - Sinh thái đã hòa quyện vào nhau thành một phức hợp thể cộngsinh độc đáo, tồn tại ở các quy mô khác nhau, từ tổng thể đến từng cụm hoặc ditích đơn lẻ, trong môi trường cảnh quan và kiến trúc nông thôn thuần phác.

+ Giá trị lịch sử: Thành Cổ Loa, kinh đô nước ÂuLạc dưới triều đại An Dương Vương là địa bàn duy nhất trên nước ta hiện còn lưugiữ được khá đầy đủ dấu tích và là tòa thành có tính sáng tạo độc đáo của ngườiViệt cổ trong công cuộc giữ nước chống ngoại xâm. Đây là địa bàn cư trú cổ đãphát lộ và còn tiềm ẩn nhiều dấu tích quan trọng từ thời tiền sử. Trải qua hàngngàn năm, nhiều di tích đã mất dấu chỉ có thể được lần tìm thông qua khảo cổhọc lâu dài. Di tích đã biến dạng là hệ thống thành, hào qua hơn 2000 năm đã bịthiên nhiên và con người làm lẫn mờ dấu tích. Di tích còn sót lại hiện đã thốngkê được 60 hạng mục, bao gồm: Di chỉ khảo cổ học, di tích thành hào Cổ Loa, ditích tưởng niệm thời kỳ An Dương Vương, các công trìnhtín ngưỡng dân gian có ý nghĩa lịch sử văn hóa(đã hoặc chưa được xếp hạng di tích), khu vực cảnh quan có ý nghĩa lịch sử văn hóa,di tích cách mạng. Trong đó nổi bật và lâu đời nhất là 3 vòng thành Cổ Loa vàcác công trình di tích ghi dấu thời kỳ An Dương Vương.

+ Giá trị nhân văn: Cộng đồng dân cư sinh sống tạiCổ Loa suốt bao đời nay là lực lượng chính chăm nom gìn giữ khối di sản vật thểvà phi vật thể của thành Cổ Loa xưa. Hệ thống công trình tôn giáo tín ngưỡng,tuy được xây dựng muộn hơn rất nhiều so với hệ thống di tích thành hào, nhưnglà nơi tập trung nhiều nhất hoạt động vănhóa dân gian duy trì ký ức dân tộc vềnhững thời kỳ vẻ vang xưa của An Dương Vương, Ngô Quyền... Các thôn xóm trongđịa bàn vẫn lưu giữ cấu trúc không gian cư trú nông thôn đồng bằng Bắc Bộ đặcsắc.

+ Giá trị sinh thái: Môi trường sinh thái nôngnghiệp bao bọc thành Cổ Loa là chứng tích lịch sử đã chứng kiến nhiều biến động;là tài nguyên quý cho các nghiên cứu về lịch sử môi trường của địa điểm; làcảnh quan tôn vinh vẻ đẹp và tính chân thực lịch sử của hệ thống di tích. Đâycòn là không gian xanh lớn cải thiện vi khí hậu và nghỉ ngơi, tham quan, giảitrí cho cư dân thành phố.

- Vai trò và vị thế Khu di tích thành Cổ Loa trongĐịnh hướng quy hoạch chung xây dựng Thủ đô:

+ Khu di tích thành Cổ Loa nằm trong các nêm xanhphía Bắc sông Hồng, tham gia vào hệ sinh thái tự nhiên dọc lưu vực các sông CàLồ - đầm Vân Trì - sông Hoàng Giang - sông Hồng; là khu vực hạn chế phát triểnvà duy trì bản sắc văn hóa nông thôn.

+ Khu di tích thành Cổ Loa là không gian quan trọngkết nối các tuyến du lịch văn hóa lớn củaThủ đô, như: Tuyến cảnh quan văn hóa Sông Hồng - Hồ Tây - Ba Vì; tuyến không gianbảo tồn hệ thống di tích Đền Hùng - Mê Linh - Cổ Loa - Hoàng Thành Thăng Long -Sơn Tây - thành cổ Luy Lâu.

+ Khu di tích thành Cổ Loa sẽ dần chuyển đổi từvùng dân cư nông thôn nội thành Hà Nội sang mô hình “Công viên Lịch sử - Sinhthái - Nhân văn”, trong đó ngành kinh tế chủ đạo là phát triển dịch vụ và dulịch dựa trên bảo tồn và khảo cổ học.

b) Định hướng quy hoạch tổng thể:

- Bảo tồn di tích thành Cổ Loa gắn với an sinh xãhội dựa trên cân bằng ba hệ giá trị Lịch sử - Nhân văn - Sinh thái.

- Bảo tồn, duy trì tính nguyên bản và toàn vẹn củahệ thống di sản trên mặt đất, tiềm ẩn dưới lòng đất, cùng toàn bộ môi trườnglịch sử, môi trường xã hội nông thôn và môi trường sinh thái nông nghiệp.

- Ổn định, nâng cao chất lượng sống của cư dân CổLoa là công cụ cốt lõi để thực hiện thành công mục tiêu bảo tồn, phát huy giátrị lịch sử văn hóa khu di tích.

5. Nội dung quy hoạch:

a) Quy mô dân số: Khoảng 1,55 vạn người; quy môkhách du lịch dự báo đến năm 2020 đạt khoảng 229.000 lượt khách/năm, đến năm2030 đạt 373.000 lượt khách/năm.

b) Quy hoạch sử dụng đất:

Bảng tổng hợp quyhoạch sử dụng đất

Sử dụng đất

Diện tích (ha)

Tlệ (%)

TNG TOÀN KHU

860,40

100,00

1

Đơn vị

145,57

16,92

-

Nhóm ở

125,81

14,62

-

Công trình công cộng đơn vị ở

12,64

1,47

-

Cây xanh đơn vị

7,13

0,83

2

Ngoài đơn vị

413,83

48,10

-

Bảo tn

215,57

25,05

-

Hỗn hợp ở + sản xuất kinh doanh

24,68

2,87

-

Công trình công cộng ngoài đơn vị ở

8,98

1,04

-

Cây xanh ngoài đơn vị ở

97,07

11,28

-

Giao thông khung + Hạ tầng kỹ thuật

67,53

7,85

3

Nông nghiệp

301,00

34,98

c) Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo Khu di tích:

- Phân vùng quản lý

Khu di tích được quản lý theo 4 phân vùng như sau:

+ Phân vùng Lõi: Khoảng 31,2 ha, bao gồm Thành Nộivà khu Cánh cung phía Nam Thành Nội; tập trung đậm đặc các quần thể di tíchtưởng niệm thời kỳ An Dương Vương. Ưu tiên tối đa bảo tồn, phát huy khai thácgiá trị cốt lõi của Khu di tích.

+ Phân vùng Trung: Khoảng 225,3 ha, từ thành Trungđến phân vùng Lõi; tập trung phần lớn các thôn xóm hiện hữu. Ưu tiên cải tạo vàchỉnh trang khu dân cư, gìn giữ cấu trúc định cư truyền thống, đảm bảo an sinhxã hội, ổn định và nâng cao chất lượng sống khu dân cư.

+ Phân vùng Ngoại: Khoảng 247,3 ha, từ hào thànhNgoại vào đến phân vùng Trung; phần lớn là đất nông nghiệp và các thôn xóm nhỏrải rác. Ưu tiên bảo tồn, phát triển khai thác môi trường sinh thái. Chỉnhtrang khu vực cửa ngõ Loa khẩu lối vào khu di tích.

+ Phân vùng Biên: Khoảng 356,6 ha, từ ranh giới quyhoạch vào đến phân vùng Ngoại, đóng vai trò vùng đệm của khu di tích. Bảo vệ vàtiếp tục các nghiên cứu khảo cổ học tại các di chỉ hiện có. Bảo tồn di sản vậtthể, chỉnh trang các điểm dân cư các thôn Sằn, Mạch Tràng.

- Xác định khu vực bảo vệ disản vật thể.

Hệ thống di sản vật thể có khoảng 60 hạng mục, đượcxác định 02 khu vực bảo vệ sau:

+ Khu vực bảo vệ I: Là ranh giới trực tiếp chứa disản vật thể, trùng với ranh giới khuôn viên di tích đơn lẻ, quần thể di tíchhoặc khu chứa di chỉ khảo cổ học. Đối với di tích thành hào sẽ dựa trên dấu vếtthành hào, có chiều rộng biến thiên theo hiện trạng, rộng trung bình khoảng 90- 120 m.

+ Khu vực bảo vệ II: Được xác định từ ranh giới khuvực bảo vệ I. Đối với di tích đơn lẻ, quần thể di tích hoặc khu chứa di chỉ khảocổ học: Rộng 25 m nếu tiếp giáp khu dân cư, rộng 50 m nếu tiếp giáp đất nông nghiệp. Đối với di tích thành hào:Rộng 50 m nếu tiếp giáp khu dân cư, rộng 100 m nếu tiếp giáp đất nông nghiệp.

+ Các công trình kề cận với khu vực bảo vệ I và II,được quy định giới hạn về khối tích và hình thức kiến trúc để làm nổi bật vẻđẹp và ý nghĩa văn hóa củadi tích.

- Giải pháp bảo tồn và khai thác không gian Lịch sử:

Xây dựng chiến lược khảo cổ học dài hạn tại Khu ditích thành Cổ Loa, hình thành hệ thống các công viên di sản để mở rộng dần khônggian khảo cổ học. Khi chưa đủ chứng cứ khoa học, đất được đầu tư khai thác nhưnhững công viên có chủ đề truyền thuyết và chưa xác lập thành khu vực bảo vệ. Khicó đủ cơ sở khoa học, sẽ xác lập công viên di sản với quy chế Khu vực bảo vệ đểxây dựng công viên khảo cổ học, trưng bày hiện vật, phục dựng ở mức độ chophép, mở một phần cho du lịch. Hình thành các khu vực lớn trong đó bảo vệ, trưng bày các di chỉ hiện có dưới hìnhthức Công viên khảo cổ học tại các di chỉ đã phát lộ: Xuân Kiều, Mả Tre, BãiMèn, Gò Đống Chuông...

Bảo tồn và phục dựng hệ thống Thành - Hào; tôn tạocác di tích đơn lẻ; bổ sung di tích tưởng niệm Ngô Quyền, các dòng họ có côngxây dựng và bảo vệ Khu di tích thành Cổ Loa qua các thời kỳ lịch sử. Kết hợpcải tạo chỉnh trang hệ thống cảnh quantrong khuôn viên các di tích, khu vực Đầm Cả, Vườn Thuyền Ao Mắm. Xây dựng mớicác tuyến cảnh quan dọc Thành và Hào để xâu chuỗi toàn bộ hệ thống 60 di sảnvật thể; sử dụng không gian đó cho mục đích văn hóa cộng đồng, quảng bá, diễngiải, khai thác du lịch.

Kiểm soát và cải tạo lớp công trình bao quanh khuônviên di tích đặc biệt là các hộ dân nằm trong khu vực bảo vệ II.

- Giải pháp bảo tồn và phát triển không gian Nhânvăn:

Gìn giữ cấu trúc định cư truyền thống. Ổn định,chỉnh trang và nâng cao chất lượng sống trong các khu dân cư hiện hữu.

Kiểm soát kiến trúc nhà ở, gìn giữ hình ảnh và lốisống làng xóm nông thôn. Nâng cấp toàn diện hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầngkỹ thuật khu dân cư, kế thừa các ưu điểm của Quy hoạch xây dựng nông thôn mớiphù hợp với yêu cầu bảo tồn di tích. Đầu tư chỉnh trang, hoàn thiện Trung tâm hànhchính xã Cổ Loa và các trung tâm sinh hoạt vănhóa cộng đồng thôn xóm.

Giãn dân và tái định cư: Di chuyển các hộ lấn chiếmra khỏi ranh giới bảo vệ di sản vật thể. Khuyến khích bảo tồn phục dựng phongcách kiến trúc nhà ở dân gian trong làng xóm. Dành khoảng 30 ha để xây dựng khutái định cư tại khu đô thị mới Đông Anh. Sử dụng các dải đất xen kẹp được hìnhthành trong quá trình thực hiện quy hoạch chỉnh trang mặt ngoài thôn xóm để tổchức tái định cư tại chỗ.

- Giải pháp bảo tồn và phát triển không gian Sinhthái:

Khai thông hệ thống mặt nước với sông Thiếp, sôngHoàng Giang phục vụ tưới tiêu nông nghiệp và du lịch. Phục dựng toàn bộ hệthống Hào Thành, Đầm Cả, Vườn Thuyền Ao Mắm làm tuyến đường thủy tham quan Khu di tích.

Chuyển đổi chức năng cây trồng, giảm trồng lúa,tăng hoa màu và vườn cây ăn quả. Lập trang trại du lịch sinh thái trên các vùngđệm xanh. Tạo các điểm giới thiệu nông phẩm và hỗ trợ nông nghiệp (kho tàng,hậu cần). Khuyến khích tăng số lượng và chất lượng nhà vườn sinh thái.

d) Quy hoạch không gian và thiết kế đô thị:

- Đối với phân vùng Lõi:

Nghiên cứu, phục dựng một số đoạn thành hào Nội. Hìnhthành không gian tôn nghiêm tại trục lõi Ngự Triều Di Quy, cấm các hoạt độngkhông phù hợp với tính chất trang nghiêmcủa khu vực. Bảo tồn, tôn tạo các di tích đã xếp hạng như Đền Thượng, GiếngNgọc..., các di tích chưa xếp hạng như điếm xóm Chùa, điếm xóm Chợ. Khai thácdi chỉ Mả Tre thành công viên khảo cổ học.

Kiểm soát chặt chẽ hoạt động xây dựng tại hai khudân cư xóm Chợ và xóm Chùa: Nhà ở xây mới chiều cao dưới 9 m, không tăng mật độxây dựng. Sưu tầm khôi phục một số nhà cổ tiêu biểu để giới thiệu sản phẩm dulịch. Nâng cấp đường và hạ tầng kỹ thuật nội bộ. Phát triển các dịch vụ bán lẻvà dịch vụ du lịch tại lớp nhà ở hai bên quần thể Ngự Triều Di Quy.

Chỉnh trang các không gian và một số công trìnhcông cộng trọng điểm như: Nhà trưng bày Cổ Loa, trung tâm tổ chức lễ hội CổLoa, trung tâm thông tin di tích... để hình thành lõi hoạt động văn hóa, dulịch của khu di tích. Xây dựng môi trường cảnh quan trong khuôn viên quần thểtrục di tích Ngự Triều Di Quy, khuôn viên tuyến Hào và thành Thành Nội, quảngtrường khánh tiết tổ chức sự kiện, lễ hội vănhóa.

- Đối với phân vùng Trung:

Bảo tồn toàn bộ dấu vết hiện còn, nghiên cứu phụcdựng cục bộ một số đoạn nhỏ của Thành Trung. Tái hiện không gian nước của Hàothành Trung và khu Vườn Thuyền Ao Mắm, Ngự Xạ Đài trở thành một công viên lịchsử văn hóa có hoạt động đa dạng gắn vớitruyền thuyết An Dương Vương.

Tôn tạo các công trình di tích thôn xóm, nghiên cứumở rộng bảo tồn cấu trúc không gian và văn hóa làng cổ. Kiểm soát mật độ dân số,mật độ xây dựng, tầng cao nhà ở dưới 12 m. Các hoạt động dân sinh phải phù hợpvới tính chất khu ở nông thôn và quy chế bảotồn.

Cải tạo chỉnh trang trung tâm hành chính xã Cổ Loa.Xây dựng mới nhà văn hóa xã, sân thể dụcthể thao xã, cung cấp đầy đủ hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư.

Xây dựng mới trụ sởBan quản lý di tích, phân viện nghiên cứu Cổ Loa, thư viện Cổ Loa và các công trìnhphụ trợ khác.

Hình thành các không gian dịch vụ bán lẻ, dịch vụdu lịch hướng dẫn du khách, liên kết với hệ thống di tích văn hóa dân gian củacác quần cư xóm Gà, xóm Nhồi trên, xóm Nhồi dưới, xóm Lan Trì, xóm Chùa, xómChợ, xóm Dóng, xóm Vang, xóm Thượng, xóm Cưu, xóm Mới, thôn Mạch Tràng... để trởthành các trung tâm văn hóa - du lịch thôn xóm.

Điều chỉnh cảnh quan xanh rìa làng theo hướng dịchvụ du lịch sinh thái. Hình thành các vùng trồng hoa màu công nghệ cao.

- Đối với phân vùng Ngoại:

Bảo tồn toàn bộ dấu vết thành hào hiện còn, nghiêncứu phục dựng cục bộ một số đoạn nhỏ thành Ngoại và các công trình di tích xóm Bãi, Mít và Phố Chợ. Tổ chứckhông gian công cộng và công trình đón tiếp du lịch tại Loa Khẩu. Tổ chức hệthống bến thuyền, giao các xóm liền kề làm dịch vụ. Chỉnh trang dân cư các xómBãi, tầng cao xây dựng dưới 12 m. Xây dựng tuyến hào thành Ngoại, kết nối vớitoàn bộ thủy hệ. Xây dựng các công viên khảo cổ gồm: Xuân Kiều, Đầm Cả, Vườn CổLoa, Gò Đống Chuông.

- Đối với phân vùng Biên:

Khu vực xí nghiệp phụ trợ ga Đông Anh từng bước didời, chuyển đổi chức năng thành nhà ở, cây xanh đô thị, công trình công cộng,dịch vụ du lịch, nghề thủ công truyền thống, phục vụ công tác bảo tồn Khu ditích thành Cổ Loa; có chiều cao thấp tầng và xây dựng mật độ thấp.

Hình thành các Trung tâm hỗ trợ nông nghiệp gồm cáckho, bãi, xưởng sơ chế nông phẩm, trưng bày quảng bá, phân phối sản phẩm địaphương, sửa chữa nông cụ, máy nông nghiệp gắn với vùng nông nghiệp sinh thái.

Xây dựng công viên Cột Cờ. Khai thác di chỉ Bãi Mènlàm công viên khảo cổ học. Chỉnh trang cảnh quan hai bờ sông Hoàng Giang. Duytrì vùng nông nghiệp tập trung, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nôngnghiệp công nghệ cao, phát triển các vườncây ăn quả phục vụ du lịch sinh thái.

- Giải pháp phát huy giá trị Khu di tích, pháttriển du lịch:

Xây dựng các tuyến tham quan di tích, nâng cấp hệthống giao thông để liên kết các di tíchđơn lẻ. Hoàn thiện tuyến du lịch chủ đạo: Loa Khẩu - chợ Sa - đình Ngự Triều DiQuy - đền Thượng - am Mỵ Châu.

Bổ sung các công trình hạ tầng du lịch, như: Hệthống công viên và các công trình phụ trợ; hệ thống bến xe, bến thuyền, quảngtrường và các công trình phụ trợ; hệthống nhà vệ sinh và điểm thu gom rác; nhà thông tin đón tiếp; triển lãm sảnphẩm Cổ Loa; trung tâm tiếp đón, tổ chức sự kiện khu di tích Lõi; các điểmthương mại xóm; các điểm thông tin trên tuyến du lịch...

Tạo lập các trung tâm dịch vụ đón tiếp thôn xóm,tăng cường cảnh quan khu dân cư, phát triểnmạng lưới điểm dịch vụ du lịch cộng đồng kết nối với các tuyến thăm quan ditích để phát triển kinh tế và văn hóa nông thôn.

đ) Quy hoạch các hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

Khớp nối đồng bộ hạ tầng Khu di tích thành Cổ Loavới hệ thống hạ tầng chung huyện Đông Anh và thành phố Hà Nội.

- Quy hoạch giao thông:

Giao thông đối ngoại: Đường sắt và ga trong phạm viphía Đông Khu di tích sẽ được di dời theo kế hoạch riêng của thành phố Hà Nội. Hệthống giao thông đô thị gồm các trục đường bao xung quanh ranh giới khu di tíchsẽ quản lý theo các Quy hoạch phân khu. Kiểm soát quy mô xây dựng tuyến đườngcấp đô thị (nằm ngoài ranh giới quy hoạch) đoạn qua Khu di tích thành Cổ Loanằm giữa sông Hoàng Giang và thành Ngoại, để không ảnh hưởng đến di tích dưới lòng đất. Xây dựng, chỉnh trang hai bến xe hànhkhách tại cổng phía Bắc và cng Nam Khu di tích, quy mô khoảng 0,6 - 0,8 ha/bến.

Giao thông đối nội: Hạn chế giao thông cơ giới,tăng cường giao thông sinh thái (đi bộ, xe đạp, các loại giao thông không ảnhhưởng đến việc bảo tồn môi trường không gian Khu di tích). Xây dựng tuyến vànhđai nội bộ ngăn chặn giao thông cơ giới bên ngoài hào thành Ngoại, bố trí cácbến bãi điểm đỗ để xe cơ giới dừng đỗ trước khi vào tham quan, phối hợp giaothông thủy bộ. Thiết lập tuyến đường thamquan di tích kết hợp với hoạt động thương mại, du lịch và dân sinh.

+ Đường bộ: Đường ô tô gồm hai cấp: Đường chính làđường Cổ Loa có lộ giới 25 m. Đường nhánh có chiều rộng lộ giới từ 14 m đến 20m.

+ Đường hạn chế ô tô gồm hai cấp: Đường liên thônchiều rộng 6 - 10 m. Đường nội bộ có chiều rộng thay đổi theo hiện trạng, rộngtối thiểu 4 m. Riêng đường dẫn vào Khu di tích Lõi rộng 20 m được cải tạo thànhkhông gian đi bộ.

Giao thông công cộng: Thiết lập bốn tuyến du lịchvới hạ tầng đủ để đáp ứng sử dụng xe buýt điện làm phương tiện chính. Tại cácbến và bãi đỗ xe công cộng, bố trí điểm cho thuê xe đạp, khuyến khích cư dânđịa phương tham gia dịch vụ chuyên chở du khách. Tại các bến nước, thiết lậpcác quy chế quản lý và khuyến khích người dân, doanh nghiệp địa phương tham gialàm dịch vụ thuyền đò vận chuyển du khách.

Giao thông tỉnh:Thiết lập hệ thống điểm đỗ xe với tổng diện tích khoảng 7,5 ha, đảm bảo đủ sứcchứa và bán kính phục vụ khoảng 10 phút đi bộ cho các nhóm dân cư và khách vãng lai trong khu vực tại thời kỳ cao điểm.

Đường thủy: Xây cầu tại các vị trí giao cắt, đảmbảo giao thông bộ không cản trở giao thông thủy.Bố trí hệ thống bến, âu thuyền phục vụ du lịch.

- Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

+ San nền: Cao độ nền hài hòa với các quy hoạch phân khu lân cận thuộc lưuvực Cổ Loa. Khống chế cao độ xây dựng các khu vực dân cư hiện trạng Hxd ≥7,50m; độ dốc nền đường đảm bảo thoát nướctự chảy. Cao độ nền các khu sinh thái nông nghiệp giữ nguyên hiện trạng.

+ Thoát nướcmưa: Phân thành hai lưu vực chính, theo hai đập tràn (Cổ Loa và Mai Lâm) thoát ra sông Hoàng Giang. Hướng thoát nước chính từ Tây Bắc xuống Đông Nam theohệ thống kênh ra sông Hoàng Giang, rồi rasông Ngũ Huyện Khê.

Khai thông thủy hệ bao gồm ba vòng hào thành, VườnThuyền Ao Mắm, Đầm Cả. Mở rộng tuyến kênh dẫn nước từ sông Hoàng Giang vào hệthống hào thành dọc theo đường Đào Duy Tùng.

Sử dụng hệ thống đập tràn, cống ngang, bơm tiêu đểđiều tiết mực nước tại các kênh. Hệ thống trạm bơm được kế thừa và bổ sung haitrạm bơm tưới là Cổ Loa 1 và Cổ Loa 2, công suất 7200 m3/h mỗi trạm.

Hệ thống thoátnước mưa trong khu dân cư tiến tới tách biệt với hệ thống thoát nước thải, theo nguyên tắc tự chảy.

- Quy hoạch cấp nước

Chỉ tiêu: Tổng nhu cầu khoảng 3.986 m3/ngàyđêm. Nguồn cấp chính từ nhà máy nước mặt sông Đuống; công suất: Đến năm 2020 là300.000 m3/ngày đêm; đến năm 2030 là 600.000 m3/ngày đêm,cấp nước tới trạm bơm tăng áp Đông Anh; công suất: Đến năm 2020 là 100.000 m3/ngàyđêm; đến năm 2030 là 200.000 m3/ngày đêm, thông qua tuyến ống truyềndẫn D1200 mm xây dựng dọc theo tuyến đườngranh giới phía Tây Nam Khu di tích. Ngoài nguồn cấpchính nêu trên, khu vực được hỗ trợ cấp nguồn từ nhà máy nước Đông Anh (phía Bắc); vàmạng lưới cấp nước thành phố (phía Đông).

- Quy hoạch thu gom và xử lý nước thải, chất thảirắn và quản lý nghĩa trang

+ Xử lý nước thải: Tổng lượng nước thải khoảng3.000 m3/ngày đêm. Nước thải được thu gom bằng hệ thống đường ống thoát nước thải riêng D300 mm về trạm xử lý nước thải tập trung. Toàn bộ nướcthải xã Cổ Loa được thoát về trạm xử lýxã Cổ Loa. Nước thải thuộc xã Việt Hùng và Dục Tú thuộc phạm vi Khu di tíchthành Cổ Loa được thoát về trạm xử lý xãDục Tú.

+ Thu gom và xử lý chất thải rắn (CTR): Tổng khốilượng CTR khoảng 21 tấn/ngày. Phân loại CTR ngay tại nguồn phát sinh, thu gomCTR hàng ngày về các trạm trung chuyển,sau đó vận chuyển bằng xe tải đến trạm xử lý CTR tập trung của huyện Đông Anh.

+ Quản lý nghĩa trang: Hạn chế hung táng tại cácnghĩa trang, nghĩa địa trong khu vực, cải tạo theo hướng nghĩa trang là mộtphần cảnh quan trong công viên. Khi nghĩa trang tập trung huyện Đông Anh hoạtđộng, các nghĩa trang nhân dân tại Khu di tích sẽ đóng cửa. Khuyến khích thayđổi hình thức táng sang hỏa táng.

- Quy hoạch cấp điện

Tổng nhu cầu sử dụng điện khoảng 12,53 MW. Nguồncấp từ trạm biến áp 110KV E1 Đông Anh công suất (2x40+63) MVA.

Mạng trung thế: Cải tạo các tuyến cáp trục và nhánh22 KV đi ngầm theo các tuyến đường quy hoạch từ vòng thành Trung vào trong. Khuvực ngoài vòng thành Trung, giữ nguyên theo hiện trạng, một số đoạn cải tạo cụcbộ để tuyến điện chạy theo đường giao thông khu vực.

Di dời các trạm điện nằm trong khu vực bảo vệ cấp I.

Hệ thống chiếu sáng đèn đường được cấp nguồn từ cáctrạm biến áp công cộng. Các tuyến phố rộng từ 14 m được bố trí chiếu sáng haibên, các tuyến nhỏ hơn được bố trí chiếu sáng một bên.

- Quy hoạch thông tin liên lạc: Nâng cấp trạm vệtinh Cổ Loa. Xây dựng bốn tổng đài vệ tinh, liên kết với tổng đài điều khiểnbằng các tuyến cáp trục xây dựng dọc theo tuyến đường quy hoạch.

- Đánh giá môi trường chiến lược

Các biện pháp ưu tiên phòng ngừa, giảm thiểu, cảithiện môi trường:

+ Khống chế quy mô dân số ở mức 15.500 người, mậtđộ dân số trung bình khoảng 145 - 155 người/ha đất ở, kiểm soát tầng cao xâydựng công trình và chiều sâu móng, để bảo tồn Khu di tích gồm toàn bộ di sảnvật thể trên mặt đất và tiềm năng phát lộ di sản dưới lòng đất.

+ Cung ứng đầy đủ hệ thống công trình công cộng chođơn vị ở, phục vụ nhu cầu văn hóa xã hội,nâng chất lượng sống của nhân dân. Tăngcường các công trình phục vụ du lịch (các điểm dịch vụ, nhà trưng bày, nhàthông tin, chợ giới thiệu sản phẩm, tiện ích trên tuyến du lịch...) để khaithác và quảng bá giá trị Khu di tích như những sản phẩm du lịch.

+ Giao thông: Đường Cổ Loa phải hạn chế tốc độ vàtải trọng xe cơ giới đi qua. Kiểm soát giao thông cơ giới không vào bên trongkhu di tích từ vòng thành Ngoại, ưu tiên sử dụng phương tiện giao thông thânthiện môi trường. Thiết lập hệ thống hạ tầng (sân bãi, dịch vụ xe buýt điện, xeđạp, thuyền chèo...) và tiện ích đầy đủ cho dân cư và khách du lịch. Bổ sung hệ thốnghạ tầng nông thôn đáp ứng nhu cầu sinh hoạt.

+ Khu vực bảo vệ I chưa có sự chuẩn bị để đáp ứnglượng du khách lớn trong các sự kiện cao điểm, cần bổ sung các điểm vệ sinhcông cộng, điểm thu gom rác thải, hệthống tiện ích đô thị, nhằm đáp ứng nhu cầu mới.

+ Thay đổi mục tiêu sử dụng công nghiệp - kho tàngtại Khu vực công nghiệp Ga Đông Anh theo hướng nhà ở, dịch vụ công cộng, dịchvụ du lịch sinh thái và phục vụ mục đích bảo tồn, khai thác du lịch.

+ Duy trì quỹ đất sinh thái nông nghiệp chiếmkhoảng 30 - 40% tổng diện tích Khu di tích để đảm bảo tính sinh thái và tổ chức tốt các không gian công cộng, công viên(ngoài trời) nhằm tăng chất lượng hoạt động cộng đồng.

+ Khu vực nông nghiệp: Dồn điền đổi thửa, chuyểnđổi đất trồng lúa nhỏ lẻ sang trồng hoa màu hoặc trang trại du lịch nôngnghiệp. Khai thông hệ thống mặt nước, tạocác hồ nước để giải quyết vấn đề môitrường nước. Tạo không gian xanh bao quanh nhằm giảm ảnh hưởng của tiếng ồn vàkhói bụi từ hệ thống giao thông đối ngoại, tăng khả năng thoát nước tự nhiên cho khu di tích.

e) Đề án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khudi tích thành Cổ Loa

- Các chương trình và hợp phần dự án đầu tư tổngthể gồm 7 Chương trình với 68 hợp phần:

+ Chương trình nhà ở, di dân, tái định cư.

+ Chương trình bảo tồn giá trị di sản vật thể vàphi vật thể.

+ Chương trình phát triển hạ tầng.

+ Chương trình bảo tồn và khai thác các giá trị môitrường cảnh quan đô thị và thiên nhiên gắn liền với Khu di tích.

+ Chương trình phát huy giá trị di tích, thông tinquảng bá và phát triển du lịch.

+ Chương trình an sinh xã hội và đào tạo nguồn nhânlực.

+ Chương trình nâng cao năng lực quản lý, xúc tiếnđầu tư.

- Khái toán kinh phí khoảng 7.400 tỷ VND, trong đóưu tiên nguồn vốn ngân sách triển khai các Chương trình phát triển hạ tầng;Chương trình nhà ở, giãn dân, tái định cư; Chương trình bảo tồn giá trị di sảnvật thể và phi vật thể.

Khuyến khích các nguồn vốn xã hội hóa, vốn doanh nghiệp và nguồn vốn khác thựchiện các Chương trình bảo tồn và khai thác giá trị môi trường cảnh quan đô thịvà thiên nhiên gắn liền với Khu di tích; Chương trình phát huy giá trị di tích,thông tin quảng bá và phát triển du lịch; Chương trình an sinh xã hội và đàotạo nguồn nhân lực; Chương trình nâng cao năng lực quản lý, xúc tiến đầu tư.

g) Quy chế quản lý đầu tư xây dựng, bảo tồn, tôntạo và phát huy giá trị Khu di tích thành Cổ Loa.

Mục tiêu nhằm định hướng cho công tác quy hoạch chitiết, lập dự án đầu tư, và toàn bộ các hoạt động quản lý đầu tư xây dựng, bảo tồn,tôn tạo, và phát huy giá trị Khu di tích (kể cả đối với công trình mới, côngtrình hiện có, di tích, toàn bộ hay một phần công trình, trên mặt đất hay dướilòng đất, công trình cảnh quan hay công trình mặt nước...) đảm bảo tuân thủtheo quy hoạch được duyệt. Các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị kinh doanh,các hộ dân sinh sống và làm việc hoặc tạm trú; các tổ chức, cá nhân khác trongvà ngoài nước khi tiến hành các hoạt động đầu tư, sử dụng đất, bảo tồn, khaiquật khảo cổ học, xây dựng.., trên địa bàn Khu di tích thành Cổ Loa, có tráchnhiệm tuân thủ Quy chế này.

Điều 2. Tổ chứcthực hiện

1. Ủy ban nhândân thành phố Hà Nội tổ chức công bố công khai đồ án Quy hoạch. Xác định thứ tựcác dự án ưu tiên đầu tư, xây dựng nhómgiải pháp về cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực để thực hiện các chươngtrình, dự án theo quy hoạch được duyệt. Ban hành Quy chế quản lý đầu tư xâydựng, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích thành Cổ Loa và phêduyệt các dự án thành phần trong phạm vi quy hoạch theo thẩm quyền.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động vềbảo vệ, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa; quản lý, khai thác dịch vụdu lịch tại Khu di tích thành Cổ Loa theo quy định của pháp luật.

3. Các Bộ, ngành Trung ương liên quan trong phạm vichức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp Ủy ban nhân dân thànhphố Hà Nội thực hiện Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giátrị Khu di tích thành Cổ Loa theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký ban hành.

Chủ tịch Ủy bannhân dân thành phố Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông;
- Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, NC, V.III, KGVX;
- Lưu: Văn thư, KTN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam