ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1004/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 13 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN PHẪU THUẬT TIM CHO TRẺ EM BỊBỆNH TIM BẨM SINH GIAI ĐOẠN 2014-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ, Chăm sócvà giáo dục trẻ em ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số55a/ 2013/QĐ-TTg ngày 4 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sáchhỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh;

Xét đề nghị của Sở Laođộng-Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1377/TTr-SLĐTBXH ngày 27 tháng 8 năm2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Phê duyệt Kế hoạch thực hiện phẫu thuật tim cho trẻem bị bệnh tim bẩm sinh tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2014-2020 (Kế hoạch số 59/KH-SLĐTBXH ngày 25/8/2014 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội), với những nộidung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu tổng quát:

Giúp trẻ em bệnh tim được phẫuthuật ổn định sức khỏe, giúp gia đình trẻ em giảm bớt khó khăn, có điều kiện đểlao động sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao mức sống, góp phần làm giảm tỷ lệ hộnghèo hàng năm.

2. Mục tiêu cụ thể:

Hàng năm có 100% trẻ em bệnhtim bẩm sinh theo quy định tại Quyết định 55a/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chínhphủ và trẻ em bị tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn sau khám sàng lọc có chỉđịnh phẫu thuật được hỗ trợ phẫu thuật tim (trừ những trường hợp do gia đìnhkhông đồng ý cho trẻ được phẫu thuật).

3. Đối tượng và phạm vi:

- Đối tượng trẻ em thuộc Quyếtđịnh 55a/2013/QĐ-TTg .

- Trẻ em bị bệnh tim có hộ khẩuthường trú trong tỉnh Đồng Tháp hoặc tạm trú từ 6 tháng trở lên thuộc gia đìnhcó hoàn cảnh khó khăn không khả năng điều trị cho trẻ.

4. Thời gian thực hiện:

- Giai đoạn 1: từ năm 2014-2015.

- Giai đoạn 2: từ năm 2016-2020.

Điều 2.Hình thức hỗ trợ trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trongmỗi đợt khám, phẫu thuật tim.

1. Tiền ăn, nghỉ, đi lạiđược ngân sách tỉnh chi hỗ trợ:

- Tiền ăn với mức 50.000đ/trẻem/ngày, trong thời gian không quá 15 ngày.

- Tiền đi lại với mức200.000đ/trẻ (2 lượt đi và về).

- Tiền nghỉ đêm: 100.000đ/trẻ.

Trong quá trình thực hiện, cácđịnh mức trên nếu có chênh lệch giá so với thực tế, Sở Lao động - Thương binhvà Xã hội đề nghị Sở Tài chính xem xét trình Ủyban nhân dân tỉnh điều chỉnh.

2. Hỗ trợ chi phí khámbệnh có liên quan đến phẫu thuật tim, chi phí phẫu thuật tim:

- Quỹ bảo hiểm y tế thanh toánchi phí khám, phẫu thuật tim theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

- Ngân sách tỉnh thanh toánphần chi phí không được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán.

+ Đối với đối tượng theo quyếtđịnh số 55a/2013/QĐ-TTg thì việc khám bệnh có liên quan đến phẫu thuật tim vàphẫu thuật tim thuộc đối tượng này chỉ thực hiện tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnhcủa nhà nước có ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh với tổ chức bảo hiểm y tế.

+ Đối với trẻ em có hoàn cảnhkhó khăn, có xác nhận của chính quyền địa phương và trẻ em thuộc đối tượngquyết định 55a/2013/QĐ-TTg nhưng được các nhà tài trợ nhận hỗ trợ từ 70%-100%chi phí phẫu thuật, thì việc khám bệnh có liên quan đến phẫu thuật tim và phẫu thuậttim có thể thực hiện tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập có ký hợpđồng khám bệnh, chữa bệnh với tổ chức bảo hiểm y tế.

+ Những trẻ sau khi khám hộichuẩn không có chỉ định phẫu thuật được thanh toán các chi phí khám liên quanđến việc phục vụ cho hội chuẩn.

Điều 3.Kinh phí thực hiện.

1. Giai đoạn 2014-2015:

Kinh phí thực hiện:4.094.000.000đ. Trong đó, ngân sách Trung ương: 269.500.000đ; ngân sách tỉnh:1.584.500.000đ (Quỹ Khám chữa bệnh cho người nghèo); nguồn vận động:2.240.000.000đ. Trong đó:

- Năm 2014: Phẫu thuật 50 trẻ,kinh phí thực hiện: 2.047.000.000đ (ngân sách Trung ương: 134.750.000đ; ngânsách tỉnh: 792.250.000đ; nguồn vận động: 1.120.000.000đ).

- Năm 2015: Phẫu thuật 50 trẻ,kinh phí thực hiện: 2.047.000.000đ.

2. Giai đoạn 2016-2020:

Kinh phí thực hiện:6.550.400.000đ. Trong đó, ngân sách Trung ương: 431.200.000đ; ngân sách tỉnh:2.535.200.000đ (Quỹ Khám chữa bệnh cho người nghèo); nguồn vận động:3.584.000.000đ.

Điều 4.Tổ chức thực hiện.

1. Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội chủ trì, triển khai thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh.

2. Sở Tài chính chủ trì,phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thẩm định, hướng dẫn việc thựchiện kinh phí theo quy định hiện hành.

3. Sở Y tế chủ trì, phốihợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh củanhà nước ký hợp đồng khám, chữa bệnh với tổ chức bảo hiểm y tế.

4. Sở Thông tin vàtruyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí trong tỉnh, Phòng Văn hóa-Thông tin,Đài Truyền thanh cấp huyện tuyên truyền chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim chotrẻ em bị bệnh tim bẩm sinh.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố:Xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện. Hỗ trợ thêm kinh phí cho trẻ từ các nguồnQuỹ vận động của huyện (nhất là kinh phí tái khám sau phẫu thuật đối với cácgia đình có hoàn cảnh quá khó khăn). Theo dõi tình hình trẻ sau phẫu thuật, báocáo Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.

Điều 5.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6:Chánh Văn phòng Ủy bannhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Ytế, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch Ủy bannhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Như điều 6;
- Bộ LĐTB&XH;
- Chủ tịch, các PCT/UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC/VX.Hung.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Thái