UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1004/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 22 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ 02 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỔ SUNG, 06 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI TRONGLĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂNCÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căncứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tụchành chính và Nghị định số 48/2013-NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửađổi, bổ sung một số điều các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hànhchính;

Căncứ Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 01/10/2013 của UBND tỉnh về việc ban hànhQuy chế công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai;

Xétđề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02 thủ tục hành chính bổ sung, 06thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyềngiải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh GiaLai (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Thực hiện và công khai thủ tục hành chính:

1. Ủy ban nhândân các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm:

a) Niêm yếtcông khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết đã được công bố.

b) Tổ chứcthực hiện đúng, đầy đủ nội dung thủ tục hành chính được công bố. Trường hợp cácnội dung thông tin thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này được cơ quannhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ thì áp dụng đúng quy địnhcủa cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Sở Tư phápcó trách nhiệm nhập các thủ tục hành chính và văn bản quy định về thủ tục hành chínhđã được công bố vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; gửi dữ liệuvà đề nghị Bộ Tư pháp đăng tải dữ liệu về thủ tục hành chính đã công bố trên Cơsở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Vănphòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịchUBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn vàcác tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC- Bộ Tư pháp;
- CT các PCT UBND tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- UBND xã, phường, thị trấn
(UBND cấp huyện sao gửi);
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu:VT, TTTH, NC.

CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng

PHỤ LỤC

THỦTỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1004/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chínhcông bố bổ sung

STT

Tên thủ tục hành chính

1.

Tiếp nhận thông báo về người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng

2.

Tiếp nhận thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng tại cơ sở tín ngưỡng

2. Danh mục thủ tục hành chính công bố sửa đổi

STT

Tên thủ tục hành chính

1.

Tiếp nhận thông báo tổ chức lễ hội tín ngưỡng

2.

Chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo

3.

Tiếp nhận và giải quyết đăng ký hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở

4.

Tiếp nhận đăng ký người vào tu

5.

Tiếp nhận thông báo việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng

6.

Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Tiếp nhận thông báo về người đại diện hoặcBan quản lý cơ sở tín ngưỡng

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Người đại diện hoặcban quản lý cơ sở tín ngưỡng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơtrực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã, phường, thị trấn(sau đây viết tắt là UBND cấp xã) hoặc gửi qua đường bưu điện đến UBND cấp xã.

- Bước 2: UBND cấp xã tiếp nhậnhồ sơ, có ý kiến bằng văn bản gửi người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tínngưỡng, trường hợp UBND cấp xã không có ý kiến khác thì người đại diện hoặc banquản lý đã được bầu, cử được hoạt động tại cơ sở tín ngưỡng theo chức danh đãđăng ký.

b) Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở cơ quanhành chính hoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản thông báo về ngườiđại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, trong đó nêu rõ họ và tên, tuổi, nơicư trú của những người được bầu, cử;

- Biên bản về việc bầu, cử ngườiđại diện, ban quản lý;

- Danh sách thành viên ban quảnlý nếu có (họ tên, tên gọi khác, tuổi, số giấy CMND, nơi cư trú).

d) Số lượng hồ sơ:01 (bộ)

đ) Thời hạn giải quyết:03 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả bầu, cử.

e) Cơ quan có thẩm quyền quyếtđịnh, thực hiện TTHC: UBND cấp xã.

g) Đối tượng thực hiện: Người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tínngưỡng.

h) Mẫu đơn, mẫu tờ khai:Mẫu B1- Thông báo về người đại diện cơ sở tín ngưỡng.

i) Phí, lệ phí:Không

k) Kết quả giải quyết:

Sau 03 ngày làm việc, kể từngày nhận được thông báo hợp lệ nếu UBND cấp xã không có ý kiến khác thì người đạidiện hoặc ban quản lý đã được bầu, cử được hoạt động tại cơ sở tín ngưỡng theochức danh đã đăng ký.

l) Yêu cầu hoặc điều kiện:

- Người đại diện hoặc thànhviên ban quản lý cơ sở tín ngưỡng là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dânsự đầy đủ, có uy tín trong cộng đồng và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

- Đối với những cơ sở tín ngưỡnglà từ đường, nhà thờ họ thì không áp dụng theo quy định này.

- Người đại diện hoặc ban quảnlý cơ sở tín ngưỡng chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động tín ngưỡng diễnra tại cơ sở.

m) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh tín ngưỡng, tôngiáo;

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnhtín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ về ban hành và hướng dẫn sử dụng Biểu mẫu về TTHCtrong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

MẫuB1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

……(1), ngày……tháng……năm……

THÔNG BÁO

Về người đại diện cơ sở tín ngưỡng

Kínhgửi:(2)……………………………………………………………………….

Tên cơ sở tín ngưỡng (chữ inhoa):……………………………………..………...

Địa chỉ:……..…………………….………………………………………………

Thông báo về người đại diện cơsở tín ngưỡng:

Họ và tên: …………………..Tên gọikhác…………….…..Năm sinh………..…

Giấy CMND số:……………..Ngày cấp:…………………...Nơicấp:.……….….

Nơi cưtrú:………………………………………………………………………...

Là đại diện cơ sở tín ngưỡng.

Đính kèm Thông báo gồm: biênbản về việc bầu (cử) người đại diện, ban quản lý; danh sách thành viên Ban quảnlý nếu có (họ tên, tên gọi khác, tuổi, số giấy CMND, nơi cư trú).

NGƯỜI ĐẠI DIỆN (3)

(Ký, ghi rõ họ tên)

---------------------------------

(1) Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng.

(2) Ủy ban nhân dân xã, phường, thịtrấn nơi có cơ sở tín ngưỡng.

(3) Trường hợp cơ sở tín ngưỡng cóBan quản lý thì người thay mặt Ban quản lý ký Thông báo

2. Tiếp nhận thông báo dự kiến hoạt động tínngưỡng tại cơ sở tín ngưỡng

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Người đại diện hoặcban quản lý cơ sở tín ngưỡng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơtrực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã hoặc gửi qua đườngbưu điện đến UBND cấp xã.

- Bước 2: Công chức chuyên môntiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Giấy biênnhận trao cho người nộp hồ sơ (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp). Trường hợp hồsơ thiếu, chưa đầy đủ thì hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

- Bước 3: Người đại diện hoặcban quản lý cơ sở tín ngưỡng nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quảcủa UBND cấp xã hoặc nhận kết quả qua đường bưu điện.

b) Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở cơ quanhành chính hoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản thông báo dự kiến hoạtđộng tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng, trong đó nêu rõ têncơ sở tín ngưỡng, người tổ chức, chủ trì hoạt động; dự kiến số lượng người thamgia, nội dung, hình thức tổ chức sinh hoạt, thời gian diễn ra hoạt động tínngưỡng.

d) Số lượng hồ sơ:01 (bộ).

đ) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan có thẩm quyền quyếtđịnh, thực hiện TTHC: UBND cấp xã.

g) Đối tượng thực hiện: Người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng.

h) Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Mẫu B2 - Thông báo dự kiến hoạtđộng tín ngưỡng năm.

i) Phí, lệ phí: Không.

k) Kết quả giải quyết:

Sau 10 ngày làm việc, kể từngày nhận được thông báo hợp lệ, nếu UBND cấp xã không có ý kiến khác thì cơ sởtín ngưỡng được hoạt động theo nội dung đã thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡngtại cơ sở tín ngưỡng (trừ trường hợp thông báo tổ chức lễ hội tín ngưỡng).

l) Yêu cầu hoặc điều kiện:

- Người đại diện hoặc ban quảnlý cơ sở tín ngưỡng nộp bản thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng trước ngày15/10 hàng năm.

- Người tham gia hoạt động tínngưỡng tại các cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm thực hiện nếp sống văn minh, tuânthủ pháp luật và các quy định của cơ sở tín ngưỡng.

- Đối với những cơ sở tín ngưỡnglà từ đường, nhà thờ họ thì không áp dụng theo quy định này.

- Người đại diện hoặc ban quảnlý cơ sở tín ngưỡng chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động tín ngưỡng diễnra tại cơ sở.

m) Căn cứ pháp lý của TTHC :

- Pháp lệnh tín ngưỡng, tôngiáo.

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnhtín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ về ban hành và hướng dẫn sử dụng Biểu mẫu về TTHCtrong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

MẫuB2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

………(1), ngày……tháng……năm……

THÔNG BÁO

Dự kiến hoạt động tín ngưỡng năm……

Kínhgửi:(2)………………………………………………….……………………

Tên cơ sở tín ngưỡng (chữ inhoa):………... ….…...……..……...………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………..

Người đại diện (hoặc người thaymặt Ban quản lý):

Họ và tên: ……………….Tên gọikhác………………Năm sinh………...

Giấy CMND số:………….Ngàycấp:…………….…...Nơi cấp:…..…...…

Thông báo dự kiến hoạt động tínngưỡng:

Tổng số hoạt động tín ngưỡng diễnra trong năm: …….. cuộc.

(Danh sách các hoạt động tínngưỡng theo mẫu kèm theo).

NGƯỜI ĐẠI DIỆN (3)

(Ký, ghi rõ họ tên)

--------------------------------

(1) Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng.

(2) Ủy ban nhân dân xã, phường, thịtrấn nơi tổ chức hoạt động tín ngưỡng.

(3) Trường hợp cơ sở tín ngưỡng cóBan quản lý thì người thay mặt Ban quản lý ký Thông báo.

DANH SÁCH CÁCHOẠT ĐỘNG TÍN NGƯỠNG NĂM…..

Kèm theo Thôngbáo dự kiến các hoạt động tín ngưỡng năm … của………………………(Mẫu B2)

TT

Tên hoạt động tín ngưỡng

Người tổ chức, chủ trì

Số lượng người tham gia

Nội dung

Hình thức tổ chức

Thời gian

Ghi chú

1

2

3

n

NGƯỜI ĐẠI DIỆN(1)

(Ký, ghi rõ họ tên)

-------------------------------

(1) Trường hợp cơ sở tín ngưỡng cóBan quản lý thì người thay mặt Ban quản lý ký danh sách các hoạt động tín ngưỡng.

3. Tiếp nhận thông báo tổ chức lễ hội tínngưỡng

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Người đại diện cơ sởtín ngưỡng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phậntiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã hoặc gửi qua đường bưu điện đến UBNDcấp xã.

- Bước 2: Công chức chuyên môntiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Giấy biênnhận trao cho người nộp hồ sơ (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp). Trường hợp hồsơ thiếu, chưa đầy đủ thì hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh hồsơ.

- Bước 3: Người đại diện cơ sởtín ngưỡng nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xãhoặc nhận kết quả qua đường bưu điện.

b) Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở cơ quanhành chính hoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản thông báo về thời gian,địa điểm, nội dung, hình thức tổ chức lễ hội và danh sách Ban Tổ chức lễ hội.

d) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

đ) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan có thẩm quyền quyếtđịnh, thực hiện TTHC: UBND cấp xã.

g) Đối tượng thực hiện: Cơ sở tín ngưỡng.

h) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

i) Phí, lệ phí: Không.

k) Kết quả: Văn bản trả lời.

l) Yêu cầu hoặc điều kiện:

- Người đại diện hoặc ban quảnlý cơ sở tín ngưỡng nộp bản thông báo tổ chức lễ hội trước 15 ngày làm việc vàchịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động tín ngưỡng diễn ra tại cơ sở.

- Lễ hội tín ngưỡng không thuộctrường hợp chấp thuận của UBND tỉnh (quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định số92/2012/NĐ-CP ).

m) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh tín ngưỡng, tôngiáo.

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnhtín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ về ban hành và hướng dẫn sử dụng Biểu mẫu về TTHCtrong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

4. Chấp thuận đăng ký sinhhoạt tôn giáo

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Người đại diện chuẩnbị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trảkết quả của UBND cấp xã hoặc gửi qua đường bưu điện đến UBND cấp xã.

- Bước 2: Công chức chuyên môntiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Giấy biênnhận trao cho người nộp hồ sơ (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp). Trường hợp hồsơ thiếu, chưa đầy đủ thì hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

- Bước 3: Người đại diện nhậnkết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã hoặc nhận kết quảqua đường bưu điện.

b) Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở cơ quanhành chính hoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần hồ sơ:

Văn bản đăng ký sinh hoạt tôngiáo; trong đó nêu rõ tên tôn giáo, tôn chỉ, mục đích, họ và tên người đại diện,nơi cư trú , nội dung, hình thức tổ chức sinh hoạt, địa điểm, thời gian, sốlượng người sinh hoạt tại thời điểm đăng ký.

d) Số lượng hồ sơ:01 (bộ) .

đ) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan có thẩm quyền quyếtđịnh, thực hiện TTHC: UBND cấp xã.

g) Đối tượng thực hiện: Công dân có nhu cầu tập trung để thực hành các nghi thức thờ cúng,cầu nguyện, bày tỏ đức tin về tôn giáo mà mình tin theo.

h) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu B4- Đăng ký sinh hoạt tôn giáo. i) Phí, lệ phí:Không.

k) Kết quả: Văn bản chấp thuận/Văn bản không chấp thuận.

l) Yêu cầu hoặc điều kiện:

- Tôn chỉ, mục đích, nội dungsinh hoạt không vi phạm các quy định tại Khoản 2 Điều 8 và Điều 15 của Pháplệnh, tín ngưỡng, tôn giáo.

- Có địa điểm hợp pháp để sinhhoạt tôn giáo.

- Người đại diện phải là côngdân Việt Nam, có năng lực, hành vi dân sự đầy đủ, nghiêm chỉnh chấp hành phápluật, có tinh thần đoàn kết, hòa hợp dân tộc.

m) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh tín ngưỡng, tôngiáo.

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnhtín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ về ban hành và hướng dẫn sử dụng Biểu mẫu về TTHCtrong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

MẫuB4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

………(1), ngày……tháng……năm……

ĐĂNG KÝ SINH HOẠT TÔN GIÁO

Kínhgửi: (2) ……..………………………………………………..

Tên tôn giáo:……………………………………………….........

Người đại diện:

Họ và tên: ……………Tên gọikhác………Năm sinh……...…...

Giấy CMND số:…………. Ngày cấp:………Nơi cấp:……….…

Nơi cư trú:………………………………………………………

Đăng ký sinh hoạt tôn giáovới nội dung như sau:

Tôn chỉ, mục đích:……………………………………………..

Nội dung sinh hoạt:…………………………………………….

Hình thức sinh hoạt:……………………………………………

Địa điểm sinh hoạt :……………………..……………………..

Thời gian sinh hoạt:…………………………………………….

Số lượng người sinh hoạt tạithời điểm đăng ký: ……………….

NGƯỜI ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)

-------------------------------

(1) Địa danh nơi đăng ký sinh hoạttôn giáo.

(2) Ủy ban nhân dân xã, phường, thịtrấn nơi dự kiến tổ chức sinh hoạt.

5. Tiếp nhận vàgiải quyết đăng ký hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở

a)Trình tự thựchiện:

- Bước1: Người phụ trách tổ chức tôn giáo cơ sở chuẩnbị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ trực tiếp tạiBộ phận tiếp nhận và trả kết quả củaUBND cấp xã hoặc gửi qua đường bưu điện đến UBND cấp xã.

- Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ đăng ký hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở, có ý kiến đối với nội dung đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở (nếu có).

b)Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hànhchính hoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần hồ sơ:

- Bản đăng ký hoạt động tôn giáovào năm sau tại cơ sở tôn giáo, trong đó nêu rõ tên người tổ chức, dự kiến sốlượng người tham dự, nội dung hoạt động, thời gian diễn ra hoạt động.

- Danh sách dự kiến những ngườiđại diện tổ chức được UBND cấp xã nơi cư trú hợp pháp xác nhận.

d) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

đ) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:UBND cấp xã.

g) Đối tượng thực hiện: Tổ chức tôn giáo cơ sở.

h) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu B21- Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo.

i) Phí, lệ phí: Không.

k) Kết quả: Sau 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, nếu UBND cấpxã không có ý kiến khác thì tổ chức tôn giáo cơ sở được hoạt động theo nội dungđã đăng ký.

l) Yêu cầu hoặc điều kiện: Trước ngày 15/10 hằng năm người phụ trách tổ chức tôn giáo cơ sở cótrách nhiệm gửi bản đăng ký hoạt động tôn giáo vào năm sau tại cơ sở đó.

m) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày08/11/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tínngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày25/3/2013 của Bộ Nội vụ về ban hành và hướng dẫn sử dụng Biểu mẫu về TTHC tronglĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

MẫuB21

CỘNG HÒAXÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lậpTự doHạnhphúc
---------------------

………(1), ngày……tháng……năm……

ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO

(Năm ……)

Kínhgửi: (2) ……………………….……………………………………………..

Tên tổ chức tôn giáo cơsở:……………….... ….…...……..……………………..

Người phụ trách tổ chức tôngiáo cơ sở:

Họ và tên:………………..…………………...…………Năm sinh…........

Tên gọi trong tôn giáo (nếucó)……………………………………………

Chức vụ, phẩm trật………..……………………………............................

Đăng ký chương trình hoạt độngtôn giáo với nội dung sau:

TT

Tên hoạt động tôn giáo

Người tổ chức

Nội dung hoạt động tôn giáo

Thời gian tổ chức

Dự kiến số lượng người tham dự

Ghi chú

1

2

n

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO CƠ SỞ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

--------------------------------

(1) Địa danh nơi có tổ chức tôn giáo cơ sở.

(2) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có cơ sở tôn giáo.

6. Tiếp nhậnđăng ký người vào tu

a) Trình tựthực hiện:

- Bước 1: Người phụ trách cơ sởtôn giáo chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phậntiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã (nơi có cơ sở tôn giáo) hoặc gửi quađường bưu điện đến UBND cấp xã.

- Bước 2: Công chức chuyên mônkiểm tra, tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Giấy biênnhận trao cho người nộp hồ sơ (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp). Trường hợp hồsơ thiếu, chưa đầy đủ thì hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

b) Cách thứcthực hiện:

Trực tiếp tại trụsở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phầnhồ sơ:

- Danh sách ngườivào tu;

- Sơ yếu lý lịchcó xác nhận của UBND cấp xã nơi người vào tu có hộ khẩu thường trú;

- Ý kiến bằng vănbản của cha mẹ hoặc người giám hộ (với người chưa thành niên vào tu).

d) Số lượnghồ sơ:01 (bộ).

đ) Thời hạngiải quyết: Không quy định.

e) Cơ quancó thẩm quyền quyết định, thực hiện TTHC: UBND cấpxã.

g) Đốitượng thực hiện: Cơ sở tôn giáo nhận ngườivào tu.

h) Mẫu đơn,mẫu tờ khai: Mẫu B23- Đăng ký người vào tu.

i) Phí, lệphí: Không.

k) Kết quả:Không.

l) Yêu cầu hoặcđiều kiện:

Trong thời hạn03 ngày làm việc kể từ ngày nhận người vào tu, người phụ trách cơ sở tôn giáo phảiđăng ký với UBND cấp xã nơi có cơ sở tôn giáo.

m) Căn cứ pháplý của TTHC:

- Pháp lệnh tínngưỡng, tôn giáo;

- Nghị định số92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thihành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ về ban hành và hướng dẫn sử dụng Biểu mẫu về TTHCtrong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

MẫuB23

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

………(1), ngày……tháng……năm……

ĐĂNG KÝ NGƯỜI VÀO TU

Kínhgửi:(2) ….…………………………………………………………………...

Người phụ trách cơ sở tôn giáo:

Họ và tên: …………………………….……………Nămsinh…................

Tên gọi trong tôn giáo (nếucó)…………………………………………....

Chức vụ, phẩm trật……….………………………….……………………

Cơ sở tôngiáo:……………………………………………………………………

Đăng ký danh sách người vàotu với nội dung sau:

TT

Họ và tên

Giấy CMND

Ngày tháng năm sinh

Quê quán

Nơi cư trú

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có)

Số GCMND

Ngày cấp

Nơi cấp

1

2

..

..

n

Kèm theo đăng ký gồm: sơ yếulý lịch người vào tu có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú củangười vào tu; ý kiến bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ đối với ngườichưa thành niên.

NGƯỜI PHỤ TRÁCH CƠ SỞ TÔN GIÁO

(Ký, ghi rõ họ tên)

-------------------------------

(1) Địa danh nơi có cơ sở tôn giáonhận người vào tu.

(2) Ủy ban nhân dân xã, phường, thịtrấn nơi có cơ sở tôn giáo.

7. Tiếp nhận thông báo việc sửa chữa, cảitạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấpgiấy phép xây dựng

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Người đại diện cơ sởtín ngưỡng hoặc tổ chức tôn giáo cơ sở chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộphồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã hoặc gửi quađường bưu điện đến UBND cấp xã.

- Bước 2: Ủy ban nhân dân cấpxã có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trìnhcủa cơ sở tín ngưỡng hoặc tổ chức tôn giáo cơ sở.

b) Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở cơ quanhành chính hoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần hồ sơ:

Văn bản thông báo sửa chữa, cảitạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo, trong đó nêu rõ lýdo, thời gian, các hạng mục công trình, phạm vi và mức độ sửa chữa.

d) Số lượng hồ sơ:01 (bộ).

đ) Thời hạn giải quyết:Không quy định.

e) Cơ quan thực hiện TTHC: UBND cấp xã.

g) Đối tượng thực hiện:Cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo cơ sở.

h) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu B29- Thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trìnhtín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng.

i) Phí, lệ phí:Không.

k) Kết quả:

Ủy ban nhân dân cấp xã có tráchnhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện của cơ sở tín ngưỡng hoặc tổ chức tôngiáo cơ sở.

l) Yêu cầu hoặc điều kiện:

Khi sửa chữa, cải tạo, nâng cấpcông trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải là di tích lịch sử-vănhóa, danh lam thắng cảnh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xếp hạng màkhông làm thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực, an toàn của công trình và khuvực xung quanh thì không phải xin cấp giấy phép xây dựng.

m) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh tín ngưỡng, tôngiáo.

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnhtín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ về ban hành và hướng dẫn sử dụng Biểu mẫu về TTHCtrong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

MẫuB29

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

………(1), ngày……tháng……năm……

THÔNG BÁO

Về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng,
công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng

Kínhgửi:(2)………………………………………………………………………

Tên cơ sở tín ngưỡng hoặc tổchức tôn giáo….…...………..……………………

……………………………………………………………………………………

Người đại diện:

Họ và tên:…………………………..………………Năm sinh…………..

Tên gọi trong cơ sở tín ngưỡnghoặc tổ chức tôn giáo (nếu có)……………...…………………………………………………………………

Chức vụ, phẩm trật:……………………………………………………….

Thông báo về việc sửa chữa, cảitạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo với nội dung sau:

Lý do sửa chữa, cảitạo:…………………………………………………………..

Thời gian sửa chữa, cảitạo:………………………………………………………

Phạm vi và mức độ sửa chữa:……………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Các hạng mục công trình sửa chữa,cải tạo:……………………………………...

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

NGƯỜI ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

-------------------------------

(1) Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng,tổ chức tôn giáo.

(2) Ủy ban nhân dân xã, phường, thịtrấn nơi có công trình tín ngýỡng, công trình tôn giáo sửa chữa, cải tạo.

8. Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp củacơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Người đại diện cơ sởtín ngưỡng hoặc tổ chức tôn giáo cơ sở chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộphồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã hoặc gửi quađường bưu điện đến UBND cấp xã.

- Bước 2: Công chức chuyên môntiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Giấy biênnhận trao cho người nộp hồ sơ (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp). Trường hợp hồsơ thiếu, chưa đầy đủ thì hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

- Bước 3: Người đại diện cơ sởtín ngưỡng hoặc tổ chức tôn giáo cơ sở nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận vàtrả kết quả của UBND cấp xã hoặc nhận kết quả qua đường bưu điện.

b) Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở cơ quanhành chính hoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần hồ sơ:

Văn bản thông báo của cơ sở tínngưỡng, tổ chức tôn giáo, trong đó nêu rõ mục đích, phạm vi, cách thức, thời gian,cơ chế quản lý, sử dụng tài sản được quyên góp.

d) Số lượng hồ sơ:01 (bộ).

đ) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan có thẩm quyền quyếtđịnh, thực hiện TTHC: UBND cấp xã.

g) Đối tượng thực hiện: Cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo.

h) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu B30- Thông báo về việc quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổchức tôn giáo.

i) Phí, lệ phí: Không.

k) Kết quả: Văn bản chấp thuận và giám sát việc thực hiện theo nội dung thôngbáo/Văn bản không chấp thuận.

l) Yêu cầu hoặc điều kiện:

- Việc tổ chức quyên góp thựchiện trong phạm vi một xã.

- Cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôngiáo thực hiện việc quyên góp phải bảo đảm tính công khai, minh bạch đối với cáckhoản quyên góp, kể cả việc phân bổ; không được lợi dụng danh nghĩa cơ sở tínngưỡng, tổ chức tôn giáo để quyên góp phục vụ lợi ích cá nhân hoặc những mục đíchtrái pháp luật.

- Việc tiếp nhận, quản lý và sửdụng các khoản quyên góp có yếu tố nước ngoài được thực hiện theo quy định củapháp luật.

m) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh tín ngưỡng, tôngiáo;

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnhtín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ về ban hành và hướng dẫn sử dụng Biểu mẫu về TTHCtrong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

MẫuB30

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

………(1), ngày……tháng……năm……

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo

Kínhgửi:(2)……..……………………………..………………………………….

Tên cơ sở tín ngưỡng, tổ chứctôn giáo: ….…...………..……………………......

Địa chỉ:………………………………………………........……………………...

Người đại diện:

Họ vàtên………………………………………………………………..…

Thông báo về việc tổ chức quyêngóp với nội dung sau:

Mục đích quyêngóp:……………………………………………………………..

Phạm vi tổ chức quyêngóp:…..………………………………………………….

Cách thức quyêngóp:…………………………………………………………….

Thời gian thực hiện quyên góp:..…………………………………………………

Cơ chế quản lý, sử dụng tài sảnđược quyên góp:.……………………….………

.……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

NGƯỜI ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

--------------------------------

(1) Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng,tổ chức tôn giáo.

(2) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phốtrực thuộc trung ương (đối với trường hợp tổ chức quyên góp vượt ra ngoài phạmvi một huyện); Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (đốivới trường hợp tổ chức quyên góp vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạmvi một huyện); Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (đối với trường hợp tổ chứcquyên góp trong phạm vi một xã).