UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1004/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 30 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH “QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀHOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG, TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ HÀ NAM”

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Quyết định số 51/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 05 tháng 5 năm2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Điều lệ mẫu trường Cao đẳngnghề;

Căn cứ Quyết định số 616/QĐ-LĐTBXH ngày 11 tháng 5 năm 2007của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng nghềHà Nam;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờtrình số 51/TTr-LĐTBXH ngày 12 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế tổ chức và hoạt động của Hộiđồng trường, trường Cao đẳng nghề Hà Nam”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội, Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Hà Nam và Thủ trưởng các đơn vịcó liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Nga

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNGTRƯỜNG, TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ HÀ NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1004 /QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2013 củaUỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Quy chế này quy định lề lối làm việc của Hội đồng trường, trườngCao đẳng nghề Hà Nam (sau đây gọi tắt là Hội đồng trường) và mối quan hệ côngtác giữa Hội đồng trường với Chi bộ nhà trường, với Hiệu trưởng và các đơn vịchức năng của trường Cao đẳng nghề Hà Nam.

Điều 1. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trường

Hội đồng trường có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Quyết nghị về phương hướng, mục tiêu, chiến lược, quy hoạch,các dự án và kế hoạch phát triển của trường bao gồm: Dự án quy hoạch, kế hoạchphát triển trung hạn và dài hạn phù hợp với Quy hoạch mạng lưới các trường caođẳng nghề, hệ thống ngành đào tạo, quy mô đào tạo, hình thức đào tạo.

2. Quyết nghị về Điều lệ hoặc sửa đổi, bổ sung Điều lệ củatrường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Quyết nghị chủ trương sử dụng tài chính, tài sản vàphương hướng đầu tư phát triển của nhà trường theo quy định của pháp luật.

4. Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng trườngvà việc thực hiện Quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường.

5. Giới thiệu người để UBND tỉnh bổ nhiệm Hiệu trưởng.

6. Quyết nghị những vấn đề về tổ chức, nhân sự của nhà trườngtheo quy định của pháp luật.

Điều 2. Cơ cấu của Hội đồng trường

1. Hội đồng trường gồm có Chủ tịch, Phó Chủ tịch và cácthành viên Hội đồng (Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng trường do các thành viên Hội đồng trường bầutheo nguyên tắc đa số phiếu). Nhiệm kỳ của hội đồng trường là 05 năm. Hội đồng trường đượcsử dụng bộ máy tổ chức và con dấu của nhà trường trong phạm vi chức năng, nhiệmvụ của Hội đồng trường.

2. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng trường được sử dụng con dấuvà bộ máy của Trường trong phạm vi thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng trường.

Chủ tịch Hội đồng trường có nhiệm vụchuẩn bị nội dung, chủ trì, lãnh đạo việc thảo luận và thông qua nghị quyết cácphiên họp của Hội đồng.

3. Các thành viên của Hội đồngtrường gồm có: Đại diện tổ chức Đảng; Ban Giám hiệu; cán bộ quản lý các phòng,khoa; giáo viên trong nhà trường. Tổng số các thành viên Hội đồng trường là mộtsố lẻ.

Các thành viêncủa Hội đồng trường có nhiệm vụ đóng góp vào các nghị quyết của Hội đồng trườngtrong các phiên họp của Hội đồng trường. Trong thời gian giữa hai phiên họp, mỗithành viên đều có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện các quyết nghị của Hội đồngtrường và có thể đề xuất những ý kiến về hoạt động của nhà trường.

Các thành viên của Hội đồng trườnghoạt động theo hình thức kiêm nhiệm.

4. Các ban của Hội đồng trường gồmcó:

a) Ban Chiến lược phát triển nhà trường:Có nhiệm vụ xây dựng phương hướng, mục tiêu, chiến lược, quy hoạch, dự án pháttriển nhà trường các giai đoạn ngắn hạn, dài hạn.

- Đề xuất các biện pháp chỉ đạo nhà trường nhằm đạt được cácmục tiêu đề ra.

- Đề xuất các chủ trương sử dụng tài chính, tài sản vàphương hướng đầu tư phát triển để trình Hội đồng trường.

b) Ban Giám sát: Giám sát việc thực hiện các nghị quyết củaHội đồng trường và thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

c) Ban thư ký Hội đồng: Giúp Chủ tịch Hội đồng trong cáclĩnh vực: Tổng hợp tình hình hoạt động của nhà trường và của Hội đồng trường;chuẩn bị nội dung, tài liệu cho các phiên họp của Hội đồng trường; tiếp nhận vàxử lý các văn bản đi, đến của Hội đồng trường theo quy định của Nhà nước và củaNhà trường đảm bảo hoạt động của Hội đồng trường.

Chương II

LỀ LỐI LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Điều 3. Nguyên tắc chung

Hội đồng trường làm việc theo phương thức thảo luận, thôngqua các nghị quyết tập thể tại các cuộc họp của Hội đồng trường để đưa ra cácquyết định trong phạm vi các nhiệm vụ đã được quy định. Chủ tịch Hội đồng trườngkhông tự mình đưa ra quyết định.

Điều 4. Chế độ hội họp

Hội đồng trường họp thường kỳ 3 tháng một lần và do Chủ tịchHội đồng triệu tập. Khi cần thiết, theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng trường, củaHiệu trưởng, hoặc trên 50% tổng số thành viên Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồngtrường có thể triệu tập cuộc họp bất thường.

Các cuộc họp của Hội đồng trường thường phải có ít nhất 2/3số thành viên Hội đồng tham dự.

Khi cần thiết, Chủ tịch Hội đồng trường có thể mời thêm đạidiện của các cơ quan, đơn vị liên quan dự họp. Các đại diện này có quyền phátbiểu ý kiến nhưng không tham gia biểu quyết.

Điều 5. Quyết nghị của Hội đồng trường

Mỗi kỳ họp của Hội đồng trường đều phải thông qua Quyết nghịvề những vấn đề mà Hội đồng đã thảo luận và quyết định. Quyết nghị của Hội đồngtrường chỉ có hiệu lực khi có quá nửa thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.Trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiếncủa Chủ tịch hội đồng.

Việc thông qua Quyết nghị của Hội đồng trườngđược thực hiện bằng biểu quyết.

Các thành viên của Hội đồng trường phải nêu cao tinh thầntrách nhiệm khi thảo luận và thông qua các quyết nghị của Hội đồng. Những thànhviên có ý kiến khác với quyết nghị của Hội đồng trường có quyền bảo lưu ý kiếnnhưng không được làm trái với những quyết nghị của Hội đồng trường đã thôngqua.

Quyết nghị của Hội đồng trường (sau khi được thông qua) đượcthông tin đến các đơn vị và cá nhân liên quan trong trường.

Điều 6. Chế độ giải quyết công văn giấy tờ:

1. Công văn giấy tờ do cơ quan ngoài gửi đến cho Hội đồngtrường được Ban thư ký tập hợp, đề xuất và báo cáo với Chủ tịch hoặc phó chủ tịchHội đồng trường cho ý kiến giải quyết.

2. Công văn giấy tờ của Hội đồng trường gửi đến các cơ quanbên ngoài do Ban thư ký dự thảo và những quyết nghị, kết luận của Hội đồng trường.Ban thư ký trình Chủ tịch Hội đồng thay mặt Hội đồng trường ký duyệt.

Điều 7. Chế độ thông tin báo cáo

Hội đồng trường được các đơn vị chức năng của Nhà trườngthông báo tình hình hoạt động và các thông tin cần thiết, nếu trong các phiên họpcần thảo luận những vấn đề quan trọng, các thành viên Hội đồng trường có thể nhậnđược tài liệu, thông tin trước khi họp ít nhất 03 ngày để có thời gian nghiên cứu,đóng góp ý kiến.

Các đơn vị chức năng của Trường có trách nhiệm đảm bảo việccung cấp thông tin chính xác, kịp thời theo yêu cầu của Hội đồng trường để cácthành viên Hội đồng trường có căn cứ thảo luận, quyết nghị.

Điều 8. Điều kiện và kinh phí hoạt động

Hội đồng trường có văn phòng và các phương tiện làm việc donhà trường bố trí và trang bị. Kinh phí hoạt động của Hội đồng trường nằm trongnguồn kinh phí hoạt động của trường Cao đẳng nghề Hà Nam.

Chương III

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 9. Quan hệ giữa Hội đồng trường và Chi bộ nhà trường

Chi bộ nhà trường lãnh đạo Hội đồng trường thông qua các chủtrương, nghị quyết của Chi bộ và của Đảng bộ cấp trên.

Điều 10. Quan hệ giữa Hội đồng và Hiệu trưởng

1. Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm tổ chức thực hiệncác nghị quyết hoặc kết luận của Hội đồng trường trong phạm vi nhiệm vụ của Hộiđồng trường. Nếu không nhất trí với quyết nghị hoặc kết luận của Hội đồng trườngphải kịp thời báo cáo và xin ý kiến của cơ quan chủ quản cấp trên.

2. Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm tạo điều kiện thuậnlợi cho Hội đồng trường thực hiện nhiệm vụ của mình, báo cáo tình hình và kế hoạchhoạt động của Nhà trường tại các phiên họp của Hội đồng trường; chỉ đạo các đơnvị chức năng cung cấp thông tin đầy đủ khi có yêu cầu; đảm bảo các điều kiện vềcơ sở vật chất, kinh phí và bộ máy để Hội đồng trường hoạt động bình thường.

3. Quan hệ giữa Chủ tịch Hội đồng trường và Hiệu trưởng làquan hệ phối hợp công tác, thực hiện các quy định của pháp luật và Quy chế tổ chứcvà hoạt động của trường Cao đẳng nghề Hà Nam đã được UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt./.