UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1007/QĐ-UB

Huế, ngày 16 tháng 04 năm 2003

QUVẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH MỨC THU VÀ SỬ DỤNG VIỆN PHÍ, LỆ PHÍ TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBNĐ ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Nghị định số 95/CP ngày 27/8/1994 của Chính phủ về việc thu một phần viện phí;

- Căn cứ Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/08/1999 của Chính phủ về chính sách xã hội hoá đối với các hoạtđộng trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao;

- Căn cứ Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ và Thông tư số 25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá và Giám đốc Sở Y tế tại tờ trình số 560/TT-LN ngày 17 tháng 03 năm 2003,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:Quy định mức thu một phần viện phí, lệ phí áp dụng cho các cơ sở y tế khám và điều trị theo yêu cầu của bệnh nhân theo phương thức y học cổ truyền và phục hồi chức năng như sau:

TT

Nội dung

Mức thu

Ghi chú

1

Tiền giường/ngày nội trú cho phòng loại I

20.000 đồng

2

Tiền giường/ngày nội trú cho phòng loại II

15.000 đồng

3

Xổ sán xơ mít

200.000 đ/lần

Gồm cả tiền thuốc

4

Châm cứu (hào châm)

5.000đ/lần

Chưa tính tiền kim

5

Điện châm

10.000 đ/lần

Chưa tính tiền kim

6

Điện châm điện cực dán

5.000 đ/lần

Chưa tính tiền cực dán

7

Thuỷ châm

10.000 đ/lần

Chưa tính tiền thuốc

8

Bầu giác

5.000 đ/lần

9

Chôn chỉ

15.000 đ/lần

10

Xoa bóp, kéo, nắn

15.000 đ/lần

11

Điều trị vật lý trị liệu

5.000 đ/lần

12

Xoa bóp xông hơi

40.000 đ/45 phút

Điều 2: Việc sử dụng tiền viện phí và lệ phí thu được:

- Toàn bộ số thu được để lại 100% cho đơn vị để chi phí các khoản khám chữa bệnh theo yêu cầu, cuối năm nếu sử dụng không hết được chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng.

- Đơn vị sử dụng nguồn thu theo cơ chế tài chính quy định tại Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ và Thông tư số 25/2002/TT-BTC ngày

21/3/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/4/2003.

Điều 4: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Giám đốc Sở Y tế và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:- Như điều 4- TVTU- TTHĐND tỉnh - CT và các PCT UBND tỉnh- VP: LĐ và các CV:TC, CN, TH- Lưu VT

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾCHỦ TỊCHNguyễn Văn Mễ