ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1007/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 15 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH TIÊU CHÍXÂY DỰNG MÔ HÌNH CÁNH ĐỒNG LỚN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khíchphát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánhđồng lớn;

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việchướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèmtheo Quyết định này Tiêu chí xây dựng mô hình cánh đồng lớn.

Tiêu chí này là căn cứ để xâydựng và chỉ đạo thực hiện mô hình cánh đồng lớn ở địa bàn tỉnh Đồng Tháp, làmcơ sở nhân rộng mô hình sản xuất lúa phát triển bền vững.

Điều 2. Quyết định nàycó hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Giao Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan; Ủy ban nhân dâncác huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủtrưởng các Sở, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thànhphố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT/TU, HĐND Tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Website tỉnh Đồng Tháp;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Hùng

QUY ĐỊNH

TIÊUCHÍ XÂY DỰNG MÔ HÌNH CÁNH ĐỒNG LỚN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1007/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2014 củaUBND tỉnh Đồng Tháp)

Căn cứ Quyếtđịnh số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ vềchính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụnông sản, xây dựng cánh đồng lớn;

Căn cứ Thôngtư số 15/2014/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khíchphát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánhđồng lớn.

I. Mụcđích, ý nghĩa của việc xây dựng mô hình cánh đồng lớn

Xây dựng môhình cánh đồng lớn nhằm tạo điều kiện để nông dân liên kết trong sản xuất, ápdụng đồng bộ và có hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật trên diện tích lớn,rất ngắn khoảng chênh lệch về năng suất giữa các hộ nông dân, các thửa ruộng,các vùng sản xuất, nâng cao năng suất bình quân trong toàn vùng, gia tăng chấtlượng lúa, gạo, làm nền tảng cho việc sản xuất lúa theo VietGAP, xây dựngthương hiệu lúa gạo Việt Nam trong nước và xuất khẩu.

Mô hình cánhđồng lớn tiến tới xây dựng vùng nguyên liệu thông qua việc tăng cường liên kếtbốn nhà, sản xuất và tiêu thụ nông sản theo hợp đồng, chủ động trong sản xuất,điều tiết và tiêu thụ lúa gạo.

Trên “Cánhđồng lớn” sẽ từng bước dịch vụ hóa các khâu trong sản xuất từ khâu giống, làmđất, chăm sóc, quản lý nước đến thu hoạch, bảo quản, chế biến, tồn trữ; cáchoạt động dịch vụ này sẽ góp phần gia tăng năng suất, chất lượng và giá trị hạtgạo, gia tăng tính cạnh tranh và lợi nhuận cho nông dân.

II. Cáctiêu chí xây dựng cánh đồng lớn

1. Quy hoạch

Xây dựng môhình cánh đồng lớn phải là mô hình thực hiện trong quy hoạch phát triển sảnxuất ngành hàng nông nghiệp đến năm 2020, phù hợp với điều kiện địa phương, cócơ sở hạ tầng đảm bảo chủ động trong sản xuất.

2. Quy mô

- Mô hình cánhđồng lớn thực hiện theo diện tích ô bao của từng khu vực.

- Quy mô lớn(có diện tích từ 50 ha trở lên) để có sản lượng nông sản đồng nhất, tạo điềukiện cho các doanh nghiệp đầu tư đầu vào và liên kết thu mua lúa, gạo.

- Quy mô phùhợp với điều kiện canh tác của địa phương, có khả năng nhân rộng mô hình. Tổchức áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất: 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm,hướng đến áp dụng 1 phải 6 giảm.

3. Yêu cầumô hình cánh đồng lớn

a. Điềukiện tự nhiên và xã hội

- Hệ thống đêbao, giao thông nội đồng tương đối hoàn chỉnh, phù hợp cho việc chủ động sảnxuất, đưa cơ giới hóa các khâu trong sản xuất lúa từ làm đất, đến thu hoạch;trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu, cần có kế hoạch cụ thể đầu tư thực hiện trongmột thời gian nhất định.

- Nông dântham gia với tinh thần tự nguyện, tuân thủ áp dụng các tiến bộ khoa học kỹthuật, chủ động tham gia mô hình.

- Có Hợp tácxã, Tổ hợp tác hoạt động tốt, Hội đồng quản trị có đủ năng lực điều hành vànăng động trong sản xuất và hợp tác kinh doanh.

b. Kỹ thuậtcanh tác

- Tăng cườngnăng lực sản xuất cho nông dân là nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất bằnghình thức tọa đàm, tập huấn để nông dân áp dụng vào thực tiễn sản xuất, sử dụnggiống tốt. Bố trí mùa vụ thích hợp đảm bảo thời gian cách ly giữa 2 vụ ít nhất20 ngày, xuống giống tập trung đồng loạt theo lịch xuống giống né rầy của địaphương, áp dụng quy trình sản xuất lúa theo VietGAP.

- Làm đất: vệsinh đồng ruộng tốt, đánh rãnh thoát nước. Sử dụng nấm Trichoderma phun lên rơmrạ hoặc bón vôi trước khi làm đất để phòng ngừa ngộ độc hữu cơ. Cơ giới hóakhâu làm đất 100% diện tích.

- Về lúagiống: 100% diện tích sử dụng lúa giống cấp xác nhận hoặc tương đương.

- Gieo sạ: sạhàng, sạ thưa; lượng giống gieo sạ từ 100 - 120 kg/ha.

- Phân bón:bón phân cân đối giữa đạm - lân - kali, bón phân đạm theo bảng so màu lá, tăngcường sử dụng phân hữu cơ. Sử dụng phân bón trong danh mục được phép sản xuấtvà kinh doanh ở Việt Nam.

- Thuốc bảo vệthực vật: không phun thuốc định kỳ, chỉ sử dụng thuốc khi thật cần thiết, tăngcường phòng trừ dịch hại bằng biện pháp sinh học, khuyến khích ứng dụng côngnghệ sinh thái (ruộng lúa - bờ hoa) trong quản lý dịch hại. Sử dụng thuốc bảovệ thực vật trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được pháp sử dụng tại Việt Nam.

- Cơ giới hóathu hoạch đạt 100% diện tích.

- Thực hiện Sổtay ghi chép tình hình sản xuất lúa theo hướng VietGAP; đây là cơ sở cho việctiến tới sản xuất lúa đạt tiêu chuẩn VietGAP.

c. Hìnhthức liên kết

Mô hình xâydựng trên nền tảng liên kết 4 nhà hình thức liên kết được thể hiện thông quahợp đồng sản xuất và tiêu thụ nông sản giữa doanh nghiệp với Hợp tác xã, Tổ hợptác, nông dân sản xuất lúa theo phương thức có lợi cho cả đôi bên. Các hìnhthức liên kết giữa doanh nghiệp với Hợp tác xã, Tổ hợp tác, nông dân:

- Liên kếtgiữa doanh nghiệp tiêu thụ- doanh nghiệp cung ứng vật tư đầu vào với Hợp tácxã, Liên hiệp Hợp tác xã;

- Liên kếtgiữa doanh nghiệp với Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã;

- Liên kết sảnxuất giữa Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã với nông dân.

- Các thỏathuận trong hợp đồng phải tuân thủ theo những quy định của pháp luật hiện hành.