ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1007/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 02 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP GIÁODỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2013-2014 CHO SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số: 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chínhphủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày23/8/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chếviên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập;

Căn cứ Thông tư số: 59/2008/TT-BGDĐT ngày 31/10/2008 của BộGiáo dục và Đào tạo hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp ở các trường chuyênbiệt công lập;

Căn cứ Nghị quyết số: 17/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của Hộiđồng nhân dân tỉnh phê duyệt biên chế sự nghiệp, hợp đồng lao động theo Nghịđịnh số 68/2000/NĐ-CP và thông qua tổng biên chế công chức năm 2013;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số: 878/TTr-SNV ngày18/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Giao 1.030 biên chế sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo và 74 hợp đồng laođộng theo Nghị định số: 68/2000/NĐ-CP năm học 2013-2014 cho Sở Giáo dục và Đàotạo.

Số biên chế trên đơn vị thực hiện từ ngày 01 tháng 9 năm2013.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính,Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Thủ trưởngcác đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường