B KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1008/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V VIC CÔNG B TIÊU CHUN QUC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quychuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CPngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của LuậtTiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CPngày 26/2/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởngTổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Côngbố 03 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1. TCVN 10341:2015

2. TCVN 10342:2015

3. TCVN 10343:2015

Súp lơ

Cải thảo

Cải bắp

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ./.


Nơi nhận:
- Vụ PC;
-
Lưu: VT, TĐC.

KT. B TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh