THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc nâng cấp trường Trung học Sư phạm Thái Nguyên thành trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 90/CP ngày 24 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ quy định cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáo dục và đào tạo của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tại tờ trình số 12/TT-UB ngày 24 tháng 3 năm 1998, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 3193/TCCB ngày 25 tháng 4 năm 1998,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nâng cấp trường Trung học Sư phạm Thái Nguyên thành trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên.

Điều 2. Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng giáo viên có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn.

Điều 3. Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo về giáo dục - đào tạo, được hưởng các chính sách, chế độ của Nhà nước áp dụng cho hệ thống các trường đại học và cao đẳng.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan có liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Phạm Gia Khiêm