ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 101/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 18 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND VÀ UBND TỈNH ĐẮK NÔNG HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN NĂM 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 05/TTr-STP ngày 16 tháng 01 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cục KTVB QPPL - BTP;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, TH, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Cao Huy

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND VÀ UBND TỈNH HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2018

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

1.

Nghị quyết

03/2007/NQ-HĐND ngày 25/7/2007

Về việc thông qua “Quy định chế độ chi hội nghị, chế độ công tác phí và tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Nông”

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 29/2018/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND ngày 25/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông

26/12/2018

2.

Nghị quyết

15/2009/NQ-HĐND ngày 25/12/2009

Về việc thông qua Danh mục các dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 28/2018/NQ-HĐND về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành

26/12/2018

3.

Nghị quyết

03/2010/NQ-HĐND ngày 06/5/2010

Thông qua danh mục các dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 28/2018/NQ-HĐND về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành

26/12/2018

4.

Nghị quyết

04/2010/N Q-HĐND ngày 06/5/2010

Thông qua Đề án quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Đắk Nông đến năm 2025

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 28/2018/NQ-HĐND về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành

26/12/2018

5.

Nghị quyết

06/2010/NQ-HĐND ngày 03/5/2010

Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức được Nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết 07/2018/NQ-HĐND ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Nông

06/8/2018

6.

Nghị quyết

20/2011/NQ-HĐND ngày 20/7/2011

Về việc đưa một số dự án ra khỏi danh mục các dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư tại Nghị quyết số 15/2009/NQ-HĐND ngày 25/12/2009 và Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND ngày 06/5/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 28/2018/NQ-HĐND về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành

26/12/2018

7.

Nghị quyết

21/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013

Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho một số nội dung, công việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2013-2020

Bị thay thế bởi Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐND quy định về tỷ lệ, định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020

06/8/2018

8.

Nghị quyết

28/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015

Sửa đổi, bổ sung Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho một số nội dung, công việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2013-2020

Bị thay thế bởi Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐND quy định về tỷ lệ, định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020

06/8/2018

9.

Nghị quyết

29/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015

Quy định cơ cấu nguồn vốn thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn giai đoạn 2016-2020

Bị thay thế bởi Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐND quy định về tỷ lệ, định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020

06/8/2018

10.

Nghị quyết

55/2016/NQ-HĐND ngày 22/12/2016

Quy định về khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông đến năm 2020

Bị thay thế bởi Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND quy định về chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông

06/8/2018

11.

Quyết định

14/2005/QĐ-UBND ngày 31/01/2005

Ban hành Quy định cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Bị thay thế bởi Quyết định 26/2018/QĐ-UBND quy định về phạm vi vùng phụ cận và các trường hợp cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đối với công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

20/11/2018

12.

Quyết định

16/2007/QĐ-UBND ngày 13/9/2007

Ban hành Quy định chế độ chi hội nghị, công tác phí và tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Hết hiệu lực do văn bản được quy định chi tiết hết hiệu lực (Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND )

26/12/2018

13.

Quyết định

16/2010/QĐ-UBND ngày 02/7/2010

Ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức được Nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết 07/2018/NQ-HĐND ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Nông

06/8/2018

14.

Quyết định

19/2010/QĐ-UBND ngày 19/07/2010

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 36/2018/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

20/12/2018

15.

Quyết định

07/2011/QĐ-UBND ngày 26/01/2011

Ban hành Quy định phân cấp quản lý nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Bị thay thế bởi Quyết định 11/2018/QĐ-UBND quy định cụ thể về quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

15/4/2018

16.

Quyết định

16/2012/QĐ-UBND ngày 12/9/2012

Về việc quy định diện tích đất giao cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Bị thay thế bởi Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND về việc quy định diện tích đất giao cho tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

08/6/2018

17.

Quyết định

21/2012/QĐ-UBND ngày 04/12/2012

Về việc quy định giá gỗ tròn, gỗ xẻ, lâm sản ngoài gỗ và động vật rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Bị thay thế bởi Quyết định 02/2018/QĐ-UBND về quy định giá các loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

01/02/2018

18.

Quyết định

11/2013/QĐ-UBND ngày 10/6/2013

Ban hành Quy định quản lý cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài và việc quản lý, sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 34/2018/QĐ-UBND Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành

20/12/2018

19.

Quyết định

24/2013/QĐ-UBND ngày 26/11/2013

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Bị thay thế bởi Quyết định 17/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

05/9/2018

20.

Quyết định

01/2014/QĐ-UBND ngày 07/01/2014

Ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 34/2018/QĐ-UBND Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành

20/12/2018

21.

Quyết định

09/2014/QĐ-UBND ngày 02/6/2014

Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông

Bị thay thế bởi Quyết định 18/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, hành vi hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

01/9/2018

22.

Quyết định

26/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Bị thay thế bởi Quyết định 24/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

05/11/2018

23.

Quyết định

09/2015/QĐ-UBND ngày 12/02/2015

Ban hành Bảng giá nhà xây dựng mới, tài sản, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Bị thay thế bởi Quyết định 25/2018/QĐ-UBND ban hành Bảng giá nhà xây mới, tài sản, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

07/11/2018

24.

Quyết định

10/2015/QĐ-UBND ngày 12/02/2015

Ban hành Quy chế đón tiếp các đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh Đắk Nông

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 34/2018/QĐ-UBND Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành

20/12/2018

25.

Quyết định

17/2015/QĐ-UBND ngày 16/6/2015

Ban hành Bộ đơn giá quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Bị thay thế bởi Quyết định 29/2018/QĐ-UBND về Bộ đơn giá quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

01/12/2018

26.

Quyết định

44/2015/QĐ-UBND ngày 24/12/2015

Ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Bị thay thế bởi Quyết định 18/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, hành vi hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

01/9/2018

27.

Quyết định

28/2016/QĐ-UBND ngày 22/8/2016

Ban hành Quy định thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn giai đoạn 2016-2020

Hết hiệu lực do văn bản được quy định chi tiết hết hiệu lực (Nghị quyết số 29/2015/NQ-HĐND )

06/8/2018

28.

Quyết định

01/2017/QĐ-UBND ngày 05/01/2017

Ban hành đơn giá sản phẩm trích đo địa chính thửa đất; kiểm tra thẩm định trích đo địa chính thửa đất; đo đạc chỉnh lý bản đồ trích đo địa chính hoặc chỉnh lý riêng từng thửa đất của bản đồ địa chính; đo đạc tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Bị thay thế bởi Quyết định 21/2018/QĐ-UBND về Bảng đơn giá đo đạc, lập bản đồ địa chính trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc cho phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

30/9/2018

29.

Quyết định

05/2017/QĐ-UBND ngày 06/3/2017

Về việc triển khai Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định về khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông đến năm 2020

Hết hiệu lực do văn bản được quy định chi tiết hết hiệu lực (Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND )

06/8/2018

30.

Quyết định

22/2017/QĐ-UBND ngày 17/10/2017

Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Bị thay thế bởi Quyết định 07/2018/QĐ-UBND về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

02/4/2018

Tổng số: 30 văn bản

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2018

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

1.

Quyết định

21/2007/QĐ-UBND ngày 27/11/2007

Về việc miễn thu một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Văn bản được quy định chi tiết hết hiệu lực (Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND )

28/12/2014

2.

Quyết định

37/2010/QĐ-UBND ngày 23/11/2010

Quyết định về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại phường thuộc thị xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Văn bản được quy định chi tiết hết hiệu lực (Nghị quyết 16/2010/NQ-HĐND )

28/12/2014

Tổng số: 02 văn bản

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND VÀ UBND TỈNH HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2018

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

1.

Nghị quyết

- Số 54/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016;

- Ban hành Quy định mức thu, quản lý, sử dụng các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Khoản 1, 2, 3 Điều 1; Khoản 1, 3, 4 Điều 13; Khoản 2, 3 Điều 16; Điều 20; điểm a khoản 2 Điều 21; khoản 1 Điều 22 Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết

Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung

26/12/2018

2.

Nghị quyết

- Số 01/2017/NQ-HĐND ngày 26/7/2017;

- Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Khoản 1 Điều 1 về nội dung thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản là quặng nhôm, bô xít

Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung

26/12/2018

3.

Nghị quyết

- Số 06/2017/NQ-HĐND ngày 26/7/2017;

- Thông qua điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Đắk Nông

Điều 1

Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung

26/12/2018

4.

Quyết định

- Số 07/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015;

- Ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Điều 4; khoản 2 Điều 14; Khoản 3 Điều 21; khoản 1, 3 Điều 22; Điều 23; điểm c khoản 4 Điều 26; khoản 1 Điều 28; Điều 31; điểm g khoản 1 Điều 36

Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung

10/4/2018

Tổng số: 04 văn bản

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2018

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có