BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1010/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG,NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày17/01/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Ban Hợp tác quốc tế là tổ chức giúp việc Tổng Giámđốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (sau đây gọi là Tổng Giám đốc), có chức năng giúpTổng Giám đốc thực hiện các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế trong cáclĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Ban Hợp tác quốc tế chịu sự quản lý và chỉ đạo trựctiếp, toàn diện của Tổng Giám đốc.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng, trình Tổng Giám đốc phê duyệt chiếnlược phát triển hợp tác quốc tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và kế hoạch hợptác quốc tế hàng năm; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Là đầu mối giúp Tổng Giám đốc quản lý các hoạtđộng hợp tác quốc tế của Ngành.

3. Thực hiện kế hoạch thiết lập, duy trì và mở rộngquan hệ hợp tác song phương, đa phương với các tổ chức quốc tế. Xây dựng các kếhoạch hợp tác chung, các biên bản hợp tác khung và các kế hoạch thực hiện hợptác ký kết giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các tổ chức quốc tế trình Tổng Giámđốc phê duyệt.

4. Chủ trì đề xuất trình Tổng Giám đốc việc đàmphán, ký kết, gia nhập và thực hiện các điều ước, thỏa thuận quốc tế trong lĩnhvực thuộc phạm vi quản lý của Ngành.

5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bảohiểm xã hội Việt Nam chuẩn bị các đề án, dự án vận động, tiếp nhận nguồn tàitrợ quốc tế. Theo dõi và đôn đốc việc thực hiện các chương trình, dự án quốc tếtài trợ; theo dõi, tổng hợp báo cáo với các cơ quan quản lý nhà nước về côngtác tiếp nhận, sử dụng các nguồn tài trợ quốc tế theo quy định.

6. Đề xuất trình Tổng Giám đốc về nội dung, thànhphần các đoàn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đi công tác nước ngoài hoặc các đoànkhách quốc tế vào làm việc với Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Chuẩn bị nội dung vàthủ tục đi công tác nước ngoài cho các đoàn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Chủtrì phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức đón tiếp, phục vụ các đoàn nướcngoài vào làm việc với Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc các đoàn của Bảo hiểm xãhội Việt Nam ra nước ngoài.

7. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩnbị tài liệu, văn bản cần thiết để phục vụ Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam đóntiếp, trao đổi và làm việc với các đối tác nước ngoài về nội dung hợp tác quốctế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

8. Tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại củaBảo hiểm xã hội Việt Nam theo quy định. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bảohiểm xã hội Việt Nam thực hiện các quy định về công tác đối ngoại của Nhà nướcvà của Ngành.

9. Thực hiện công tác biên dịch, phiên dịch, lễtân, lễ tiết đối ngoại theo quy định.

10. Phối hợp với Ban Tổ chức cán bộ trong việc thammưu trình Tổng Giám đốc cử công chức, viên chức tham gia các đoàn đi công tácnước ngoài, đào tạo quốc tế trong và ngoài nước.

11. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng tổchức các hội nghị, hội thảo quốc tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì; thamgia tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

12. Phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuấtvới Tổng Giám đốc đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng đối với cá nhân, tổchức quốc tế có đóng góp vào sự nghiệp phát triển của Ngành.

13. Thực hiện công tác thông tin đối ngoại, nghiêncứu khoa học, bồi dưỡng kiến thức đối ngoại.

14. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo, lưu trữtrong lĩnh vực phụ trách theo quy định hiện hành.

15. Quản lý công chức, viên chức và tài sản của đơnvị theo quy định.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốcgiao.

Điều 3. Chế độ quản lý và điều hành

1. Ban Hợp tác quốc tế do Trưởng ban quản lý, điềuhành theo chế độ thủ trưởng. Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc vàtrước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban. Giúp việc Trưởng ban có các PhóTrưởng ban. Trưởng ban và Phó Trưởng ban do Tổng Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm,điều động, thuyên chuyển, khen thưởng và kỷ luật.

2. Trưởng ban ban hành quy định về việc phân côngnhiệm vụ, mối quan hệ công tác và lề lối làm việc của Ban; đôn đốc, kiểm traviệc thực hiện đúng quy định.

3. Trưởng ban phân công hoặc ủy quyền cho PhóTrưởng ban giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Trưởng ban. Phó Trưởngban chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao.Trưởng ban phải chịu trách nhiệm về quyết định của Phó Trưởng ban được phâncông hoặc ủy quyền giải quyết.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Cơ cấu tổ chức gồm 02 phòng:

a) Phòng Tổng hợp - ASEAN;

b) Phòng Nghiệp vụ.

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạncủa các phòng do Trưởng Ban Hợp tác quốc tế xây dựng trình Tổng Giám đốc quyếtđịnh.

Phòng do Trưởng phòng quản lý vàđiều hành theo chế độ thủ trưởng. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởngban và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của phòng.Giúp việc Trưởng phòng có các Phó Trưởng phòng; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòngdo Tổng Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thuyên chuyển, khen thưởng vàkỷ luật theo đề nghị của Trưởng ban.

2. Biên chế của Ban Hợp tác quốctế do Tổng Giám đốc giao. Công chức, viên chức của Ban được tuyển dụng theo quyđịnh hiện hành và làm việc theo quy chế làm việc của cơ quan Bảo hiểm xã hộiViệt Nam.

Điều 5. Trách nhiệm của Trưởngban

1. Tổ chức thực hiện chức năng,nhiệm vụ quy định tại Điều 1, Điều 2 Quyết định này.

2. Tổ chức thực hiện chương trìnhcải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng trong quản lý, điều hành mọihoạt động của Ban.

3. Quyết định các công việc thuộcphạm vi thẩm quyền quản lý của Ban; quyết định các biện pháp cụ thể để tăngcường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công chức, viên chức; chống thamnhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hiện tượng tiêu cựckhác trong Ban; chịu trách nhiệm khi để xảy ra hành vi vi phạm.

4. Thực hiện quy định của phápluật và của Tổng Giám đốc.

5. Phối hợp với các đơn vị trongvà ngoài Ngành để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 6. Hiệu lực và trách nhiệmthi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 405/QĐ-BHXH ngày 23/4/2012 của TổngGiám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức của Ban Hợp tác quốc tế.

Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, ChánhVăn phòng, Trưởng Ban Hợp tác quốc tế, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảohiểm xã hội Việt Nam và Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- HĐQL (để b/c);
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, TCCB (5).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh