THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1011/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ÔNG ĐỖ QUÝ DOÃN,GIỮ CHỨC THỨ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập các Bộ,cơ quan ngang Bộ của Chính phủ nhiệm kỳ khóa XII;

Xét tờ trình của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 2242/TTr-BNV ngày 06 tháng 8 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thôngtin, nay giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lựckể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộtrưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và ông Đỗ Quý Doãn chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;

- Ban Bí thư (để b/c);

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- Ban Tổ chức Trung ương;

- VPCP: BTCN, các PCN,

các Vụ TCCB, CN; Website CP;

- Lưu : VT, VPBCS (2), H

THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng