ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1011/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 04 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬPHỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH HÀ NAM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật ngày20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ,quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng phối hợp phổbiến, giáo dục pháp luật tỉnh Hà Nam (gọi tắt là Hội đồng) gồm các ông, bà cótên sau đây:

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Trần Hồng Nga, Phó Chủtịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Bà Lê Thị Liên, Giámđốc Sở Tư pháp.

3. Ủy viên Hội đồng:

- Ông Đào Đình Tùng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp;

- Ông Trần Văn Thắng, Phó Văn phòng Ủy ban nhândân tỉnh;

- Ông Nguyễn Văn Diện, Phó Giám đốc Sở Giáo dụcvà Đào tạo;

- Ông Vũ Văn Diễn, Phó Giám đốc Sở Thông tin vàTruyền thông;

- Ông Lê Văn Chương, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy quânsự tỉnh;

- Ông Phạm Hồng Tuyến, Phó Giám đốc Công an tỉnh;

- Ông Nguyễn Bá Cẩn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ;

- Ông Phạm Hùng, Phó Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội;

- Ông Trần Văn Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch;

- Ông Vũ Đạo Giang, Phó Giám đốc Sở Giao thôngvận tải;

- Ông Đinh Văn An, Phó Giám đốc Sở Công thương;

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ông Đinh Xuân Thông, Phó Giám đốc Sở Tàinguyên và Môi trường;

- Ông Bùi Ngọc Đĩnh, Phó Giám đốc Sở Tài chính;

- Ông Trần Viết Huệ, Phó Giám đốc Sở Y tế;

- Ông Trần Đăng Khoa, Phó Giám đốc Đài Phátthanh và Truyền hình tỉnh.

4. Mời tham gia Ủy viên Hội đồng:

- Bà Hà Thị Vân Hằng, Phó Trưởng ban Tuyên giáoTỉnh ủy;

- Ông Nguyễn Đức Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặttrận Tổ quốc tỉnh;

- Ông Nguyễn Văn Huân, Phó Chủ tịch Hội Cựuchiến binh tỉnh;

- Ông Lê Hồng Quân, Chủ tịch Liên đoàn lao độngtỉnh.

- Ông Nguyễn Văn Đạo, Phó Chủ tịch Hội Nông dântỉnh;

- Bà Trần Thị Ngân, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệpphụ nữ tỉnh;

- Ông Vũ Tiến Tiệp, Phó Bí thư Tỉnh đoàn;

- Ông Đinh Văn Hồng, Chủ tịch Hội Doanh nghiệptrẻ;

- Ông Vũ Xuân Thủy, Phó Chủ tịch Hội Luật giatỉnh;

- Ông Lê Công Đính, Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sưtỉnh.

Điều 2. Cơ cấu, tổ chức, chế độ làm việc,kinh phí hoạt động và con dấu của Hội đồng

1. Cơ cấu, tổ chức của Hội đồng gồm:

a) Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng vàcác Ủy viên;

b) Cơ quan thường trực của Hội đồng: Sở Tư phápHà Nam;

c) Ban Thư ký của Hội đồng gồm:

Lãnh đạo cấp Phòng của một số Sở, ngành, đoànthể là thành viên của Hội đồng; Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật củaSở Tư pháp làm Trưởng ban. Ban Thư ký của Hội đồng đặt tại Phòng Phổ biến giáodục pháp luật, Sở Tư pháp.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thư ký: Chủ tịch Hộiđồng quyết định thành lập và quy định.

2. Chế độ làm việc của Hội đồng:

a) Hội đồng làm việc theo nguyên tắc thảo luậntập thể, phát huy vai trò của từng thành viên Hội đồng.

b) Các thành viên Hội đồng làm việc theo chế độkiêm nhiệm.

c) Hội đồng họp định kỳ 2 lần/năm, họp đột xuấttheo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng hoặc theo ý kiến của tối thiểu 1/2 thànhviên Hội đồng.

3. Con dấu của Hội đồng.

Chủ tịch Hội đồng sử dụng con dấu của Ủy bannhân dân tỉnh để điều hành hoạt động, giải quyết công việc.

4. Kinh phí hoạt động của Hội đồng do ngân sáchnhà nước đảm bảo; được dự toán riêng và cấp theo kế hoạch hàng năm.

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệmcủa Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng và Ủy viên Hội đồng

Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch và Ủyviên Hội đồng có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quy định tại khoản 2 Điều2, Điều 3, Điều 4 và Điều 5 Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn củaHội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (gọi tắt là Quyết định số27/2013/QĐ-TTg ).

Điều 4. Trách nhiệm của Cơ quan thườngtrực của Hội đồng

1. Làm đầu mối cho Hội đồng trong việc thực hiệnnhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quy định tại khoản 2 Điều 2 của Quyết định số27/2013/QĐ-TTg .

2. Chủ trì xây dựng, trình Chủ tịch Hội đồng banhành Chương trình, Kế hoạch hoạt động hằng năm, kết luận và các văn bản kháccủa Hội đồng; theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai các văn bản của Hội đồng.

3. Chuẩn bị nội dung và điều kiện cần thiết phụcvụ phiên họp Hội đồng.

4. Tổng hợp, báo cáo, thống kê về công tác phốihợp thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp thông tin liên quan đếnhoạt động của Hội đồng.

5. Giúp Chủ tịch Hội đồng thực hiện việc quảnlý, sử dụng kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc của Hội đồng theoquy định của pháp luật.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Chủ tịch,Phó Chủ tịch Hội đồng giao.

Điều 5.Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 585/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp côngtác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Hà Nam.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốcSở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố; các cơ quan, tổ chức liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- HĐPHPBGDPL Trung ương;
- TTTU, TT HĐND, UBND tỉnh;
- Như Điều 5;
- Các Sở: Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Hà Nam;
- Website Hà Nam;
- VPUB: LĐ, NC;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Mai Tiến Dũng