ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1012/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 02 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTBÁO CÁO ĐẦU TƯ DỰ ÁN: ĐẦU TƯ TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ CÔNG TÁC THÔNG TIN KHOA HỌCVÀ CÔNG NGHỆ CHO SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 1

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số: 64/2007/NĐ-CP ngày10/4/2007 của Chính phủ về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơquan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số: 102/2009/NĐ-CP ngày06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụngnguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số: 1650/QĐ-TTg ngày27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụngcông nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 -2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch: 19/2012/TTLT-BTC-BKH &ĐT-BTTTT ngày 15/02/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạchvà Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phíthực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt độngcủa cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số: 2066/QĐ-UBND ngày10/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinhtế - xã hội năm 2013;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờtrình số: 121/TTr-KH &ĐT ngày 19/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo đầu tư dự án: Đầutư trang thiết bị phục vụ công tác Thông tin Khoa học và công nghệ cho Sở Khoahọc và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 1, với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Đầu tư trang thiết bị phụcvụ công tác Thông tin Khoa học và Công nghệ cho Sở Khoa học và Công nghệ tỉnhBắc Kạn giai đoạn 1.

2. Chủ đầu tư: Sở Khoa học và Công nghệBắc Kạn.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Bưu điệntỉnh Bắc Kạn.

Địa chỉ: Tổ 7B, phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn,tỉnh Bắc Kạn.

4. Mục tiêu đầu tư:

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trongcông tác quản lý nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực KHCN.

- Phục vụ cải cách hành chính, công khai hóathông tin và xây dựng Chính phủ điện tử.

- Tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ cán bộvề ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ cho công tác thu thập,quản lý, lưu trữ, cung cấp, khai thác thông tin khoa học công nghệ. Xây dựngnguồn nhân lực về quản trị, vận hành hệ thống mạng và khai thác thông tincủa đơn vị.

5. Nội dung và quy mô đầu tư:

a) Hệ thống mạng

Nâng cấp hệ thống mạng nội bộ hiện tại nhằm đápứng nhu cầu sử dụng thực tế của đơn vị cũng như tăng khả năng về dung lượng kếtnối Internet nhằm đảm bảo cho hệ thống cung cấp dịch vụ của cổng thông tin điệntử hoạt động tốt, cụ thể:

- Nâng cấp, cải tạo, bổ sung hệ thống mạng nộibộ LAN hiện có của đơn vị: Bổ sung trang thiết bị kết nối mạng và bổ sung thêm40 nút mạng.

- Tại trung tâm mạng sử dụng kết nối FTTH raInternet tốc độ 16Mb thay thế đường truyền ADSL để đảm bảo việc kết nối tớicổng thông tin của Sở.

b) Thiết bị

Với mục đích nâng cao năng lực hệ thống cung cấpthông tin sự cần thiết phải đầu tư các thiết bị để đảm bảo yêu cầu là hết sứccần thiết như: hệ thống Máy chủ; Firewall; Phòng máy tính phục vụ công tác đàotạo, chuyển giao công nghệ,… và các thiết bị khác: Tủ Rack, connector, UPS,…

c) Cổng thông tin điện tử và các phần mềm

Nâng cấp Hệ thống cổng thông tin điện tử hiệntại của Sở đáp ứng yêu cầu hiện tại và đảm bảo khả năng phát triển trong tươnglai phục vụ cho công tác Thông tin KH và CN. Bổ sung phần mềm hệ thống nhưWindows Server, phần mềm cơ sở dữ liệu SQL Server, Phần mềm phòng chống Virusbản quyền cho toàn bộ hệ thống cổng thông tin điện tử.

6. Địa điểm đầu tư: Sở Khoa học và Côngnghệ Bắc Kạn

7. Thiết kế sơ bộ:

- Phương án kỹ thuật công nghệ: Mô hình chungcho toàn hệ thống; Lựa chọn giải pháp công nghệ cho hệ thống; Yêu cầu kỹ thuậtchung,…

- Phương án chi tiết cho cổng thông tin điện tử:Yêu cầu chi tiết cho Cổng thông tin điện tử của Sở; Các thành phần chính vàgiải pháp chi tiết cho Cổng thông tin.

- Danh mục phần mềm thiết bị cần đầu tư: Bao gồmdanh mục, cấu hình các thiết bị máy chủ, máy trạm, thiết bị mạng, thiết bị bảomật, thiết bị ghi hình, phần mềm hệ thống, phần mềm nội bộ cần thiết đầu tư chodự án.

8. Danh mục thiết bị, phần mềm đầu tư:

(Có biểu Danh mục thiết bị, phần mềm kèm theo)

9. Tổng mức đầu tư của dự án: 2.029.792.142đồng.

(Bằng chữ: Hai tỷ không trăm hai mươi chín triệubảy trăm chín mươi hai nghìn một trăm bốn mươi hai đồng).

Trong đó:

Chi phí xây lắp

113.241.654 đồng

Chi phí thiết bị và phần mềm

1.715.041.673 đồng

Chi phí QLDA

31.489.975 đồng

Chi phí Tư vấn, giám sát

58.569.640 đồng

Chi phí khác

20.035.034 đồng

Chi phí dự phòng

91.414.166 đồng

10. Nguồn vốn: Đầu tư phát triểnKhoa học và Công nghệ.

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tưtrực tiếp quản lý dự án.

12. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2013 -2014.

Điều 2. Sở Khoa học và Công nghệ (chủ đầutư) có trách nhiệm tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng công trình trên theo đúngBáo cáo đầu tư được duyệt và các quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giámđốc các Sở, Ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Khobạc Nhà nước tỉnh và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nông Văn Chí