THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1013/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ÔNG PHÙNG NGỌCHÙNG, GIỮ CHỨC THỨ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập các Bộ,cơ quan ngang Bộ của Chính phủ nhiệm kỳ khóa XII;

Xét tờ trình của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 2242/TTr-BNV ngày 06 tháng 8 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. ông Phùng Ngọc Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dânsố, Gia đình và Trẻ em, nay giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lựckể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộtrưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và ông Phùng Ngọc Hùng chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;

- Ban Bí thư (để b/c);

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- Ban Tổ chức Trung ương;

- VPCP: BTCN, các PCN,

các Vụ TCCB, NN; Website CP;

- Lưu : VT, VPBCS (2), H

THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng