ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1017/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 02 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA LIÊNNGÀNH KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số: 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chínhphủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng;

Căn cứ Thông tư số: 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Ngânhàng Nhà nước, hướng dẫn một số điều của Nghị định số: 24/2012/NĐ-CP ngày03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng;

Thực hiện Kế hoạch số: 216/KH-UBND ngày 02/7/2013 của UBNDtỉnh về việc Kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý hoạt động kinhdoanh vàng;

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Kạntại Tờ trình số: 350/TTr-BKA ngày 26 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng trênđịa bàn tỉnh gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông Đinh Ngọc Tùng - Phó Chánh Thanh tra, giám sát Ngânhàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn - Thanh tra viên - Trưởng đoàn;

2. Ông Lục Mạnh Thiếp - Phó Đội trưởng, Chi Cục Quản lý thịtrường tỉnh Bắc Kạn - Phó Trưởng đoàn.

3. Bà Trương Thị Phương - Trưởng Phòng Nghiên cứu tổng hợpvà Kiểm soát nội bộ, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn - Thành viên;

4. Ông Lê Văn Quỳnh - Phó Đội trưởng, Phòng CSĐT tội phạmKinh tế và Chức vụ, Công an tỉnh Bắc Kạn - Thành viên;

5. Bà Nguyễn Thu Hương - Chuyên viên Sở Kế hoạch và Đầu tưtỉnh Bắc Kạn - Thành viên;

6. Ông Nguyễn Việt Thái - Chuyên viên Sở Khoa học và Côngnghệ tỉnh Bắc Kạn - Thành viên;

Điều 2. Đoàn kiểm tra liên ngành có nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành các quyđịnh của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh vàng đối với các tổ chức, cánhân có hoạt động kinh doanh mua bán vàng miếng; kinh doanh mua bán vàng trangsức, mỹ nghệ; sản xuất, gia công, chế tác vàng trang sức, mỹ nghệ theo các nộidung sau:

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước, Ngânhàng Nhà nước về việc cấp phép và các chế độ thông tin báo cáo.

- Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về chế độkế toán, lập và sử dụng hoá đơn chứng từ trong hoạt động kinh doanh mua bánvàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ, hoạt động sản xuất, gia công vàng trangsức, mỹ nghệ.

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định về các loại vàngmiếng được phép mua bán.

- Kiểm tra việc thực hiện đóng mã ký hiệu, hàm lượng vàngtrên sản phẩm, công bố tiêu chuẩn áp dụng, khối lượng sản phẩm của vàng trangsức, mỹ nghệ.

- Kiểm tra việc niêm yết công khai tại các điểm giao dịch.

- Cơ sở vật chất, các biện pháp và trang thiết bị bảo đảm antoàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh vàng.

- Việc chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đếnhoạt động kinh doanh mua bán vàng miếng.

Thời kỳ kiểm tra: Từ ngày Nghị định số: 24/2012/NĐ-CP ngày03/4/2012 có hiệu lực thi hành là ngày 25/5/2012 đến thời điểm kiểm tra.

Thời hạn kiểm tra: Từ ngày 02/7/2013 đến ngày 31/7/2013.

Điều 3. Đoàn kiểm tra được sử dụng con dấu của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánhtỉnh Bắc Kạn đối với các văn bản do Đoàn kiểm tra ban hành.

Đoàn kiểm tra liên ngành tự giải thể sau khi hoàn thànhnhiệm vụ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh,các thành viên có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường