UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1018/2005/QĐ-UBND

Đông Hà, ngày 27 tháng 5 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

VỀ QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN KÝ QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN XẾP LƯƠNG MỚI ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP, XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 30/12/2004;

- Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương của cán bộ , công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

- Căn cứ Thông tư 01/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về hướng dẩn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định phân cấp thẩm quyền ký kết quyết định chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, xã phường, thị trấn như sau:

1.Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định chuyển xếp lương đối với công chức, viên chức khi chuyển xếp lương cũ sang lương mới giữ nghạch chuyên viên chính, tương đương với cán bộ lãnh đạo, quản lý theo phân cấp quản lý.

2.Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành ký quyết định chuyển xếp lương đối với cán bộ , công chức, viên chức khi chuyển xếp lương cũ sang lương mới giữ nghạch chuyên viên và tương đương trở xuống.

3.Chủ tịch UBND các huyện, thị xã ký quyết định chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi chuyển xếp lương cũ sang lương mới giữ ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống, cán bộ chuyên trách xã, phường, thị trấn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:- Như điều 2- CT, PCTUBND tỉnh- Ban TCTU - Sở Nội vụ- Lưu: VT, NC

TM. UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hữu Phúc