UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

Số: 1018/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Hải Phòng, ngày 14 tháng 6 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế trang bị, sử dụng, bảo quản máy thông tin liên lạc vô tuyến sóng ngắn cho tàu cá của thành phố Hải Phòng

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 2535/QĐ - UB ngày 02/11/2005 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Đề án thực hiện hai Hiệp định trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thuỷ sản và Chỉ thị số 04/2007/CT-UBND ngày 30/1/2007 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc tăng cường công tác Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn năm 2007;

Xét đề nghị của Sở Thuỷ sản (Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện hai Hiệp định trên địa bàn thành phố) tại Tờ trình số 296/TTr-STS ngày 04/6/2007 về việc phê duyệt quy chế trang bị, sử dụng, bảo quản máy thông tin liên lạc vô tuyến sóng ngắn cho tàu cá xa bờ thành phố Hải Phòng tham gia khai thác thuỷ sản tại vùng nước Hiệp định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế trang bị, sử dụng, bảo quản máy thông tin liên lạc vô tuyến sóng ngắn cho tàu cá xa bờ thành phố Hải Phòng tham gia khai thác thuỷ sản tại vùng nước Hiệp định.

Điều 2. Quy chế là căn cứ để trang bị, sử dụng, bảo quản máy thông tin liên lạc vô tuyến sóng ngắn cho tàu cá xa bờ thành phố.

Điều 3. Các Ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, các thành viên Ban Chỉ đạo Đề án thực hiện hai Hiệp định, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành có liên quan; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thành