BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
----------------

Số: 1019/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN SOẠN THẢO XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ

QUẢN LÝ CẢNG BIỂN VÀ LUỒNG HÀNG HẢI

------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2010 của Chính phủ;

>> Xem thêm:  Mua đất thuộc quy hoạch, nằm trong hành lang an toàn đường sắt đô thị khi thu hồi có được bồi thường ?

Căn cứ Công văn cử cán bộ, công chức của các cơ quan, tổ chức liên quan;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Soạn thảo xây dựng Dự thảo Nghị định của Chính phủ về Quản lý cảng biển và luồng hàng hải gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải - Trưởng ban;

2. Ông Khuất Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, Bộ Giao thông vận tải - Phó trưởng ban thường trực;

3. Ông Trần Thanh Minh, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam - Phó trưởng ban;

3. Ông Nguyễn Hoàng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Giao thông vận tải - Phó trưởng ban;

4. Ông Nguyễn Cao Lục, Vụ trưởng Vụ Kinh tế ngành, Văn phòng Chính phủ - Thành viên;

5. Ông Nguyễn Ngọc Cử, Đại tá, Phó Cục trưởng Cục Cửa khẩu, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng - Thành viên;

>> Xem thêm:  Sử dụng đất ổn định từ năm 1990 đến nay nhưng không có GCNQSĐ có được bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi không?

6. Ông Hoa Hữu Long, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp - Thành viên;

7. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính - Thành viên;

8. Ông Vũ Xuân Cựu, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

9. Ông Trần Đức Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

10. Bà Lê Minh Châu, Phó Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

11. Ông Ngô Kim Định, Phó Vụ trưởng Vụ Môi trường, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

12. Ông Nguyễn Văn Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

13. Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên;

14. Đại diện Bộ Xây dựng - Thành viên;

15. Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường - Thành viên;

>> Xem thêm:  Cấp xã phường có quyền thu hồi đất xây chợ dân sinh không ? Xử lý khi thu hồi đất sai thẩm quyền ?

16. Ông Trần Hữu Chiều, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - Thành viên.

Điều 2. Nhiệm vụ và chế độ làm việc của ban Soạn thảo:

1. Ban Soạn thảo có nhiệm vụ sau đây:

a) Chịu trách nhiệm và tiến độ soạn thảo Dự thảo Nghị định trước Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

b) Xem xét, thông qua nội dung Dự thảo Nghị định do Tổ Biên tập xây dựng, báo cáo Ban Soạn thảo; trình Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải xem xét, quyết định;

c) Thảo luận những vấn đề cơ bản, nội dung của Dự thảo Nghị định, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; những nội dung cần được tiếp thu, chỉnh lý theo ý kiến của cơ quan thẩm định và ý kiến tham gia của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

d) Bảo đảm các quy định của Dự thảo Nghị định phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng, với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bảo đảm tính thống nhất của dự thảo Nghị định với hệ thống pháp luật; bảo đảm tính khả thi của văn bản;

đ) Trên cơ sở ý kiến thảo luận của Ban Soạn thảo, Trưởng Ban Soạn thảo chỉ đạo Tổ Biên tập soạn thảo và chỉnh lý Dự thảo Nghị định.

2. Nguyên tắc hoạt động của Ban Soạn thảo, nhiệm vụ của Trưởng Ban, trách nhiệm của thành viên, cuộc họp của Ban Soạn thảo được quy định tại các Điều 21, 22, 23, 24 Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008.

Điều 3. Kinh phí phục vụ cho việc xây dựng Dự thảo Nghị định và hoạt động của Ban Soạn thảo được lấy từ nguồn ngân sách nhà nước. Việc quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định của pháp luật.

>> Xem thêm:  Thu hồi đất là gì ? Quy định pháp luật về thu hồi đất ? Bồi thường thiệt hại do thu hồi đất

Điều 4. Ban Soạn thảo chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi Nghị định được ban hành.

Điều 5.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ có liên quan thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Quốc phòng, Tư pháp, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường;
- Website Bộ GTVT;
- Lưu: VT, KCHT (3).

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng

>> Xem thêm:  Thủ tục thu hồi đất rừng phòng hộ làm thủy điện ? Mức giá đền bù đất hoang hóa ven bờ sông ?