BAN CHỈ ĐẠO

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1019/QĐ-TCTK

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC DÂN TỘC,DANH MỤC TÔN GIÁO VÀ DANH MỤC NGHỀ NGHIỆP ÁP DỤNG CHO TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀNHÀ Ở NĂM 2009

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Căn cứ luật Thống kê ngày 17 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 94/2008/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm2008 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009;

Để đáp ứng yêu cầu của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành và áp dụng tạm thời các Danh mục thống kê kèm theo Quyết địnhnày trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 gồm:

1. Danh mục Dân tộc Việt Nam;

2. Danh mục Tôn giáo Việt Nam;

3. Danh mục nghề nghiệp Việt Nam;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được áp dụng tạm thời trongTổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Công nghệ thông tin,Vụ trưởngVụ Thống kê Dân số và Lao động Tổng cục Thống kê, Chánh văn phòng Ban chỉ đạoTrung ương Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, Cục trưởng Cục Thống kê cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm hướng dẫn đôn đốc, kiểm traviệc thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Trưởng ban chỉ đạo TW(để b/c)
- Lãnh đạo Tổng cục Thống kê;
- Lưu: VT, PPCĐ, DSLĐ; VPBCĐTW.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đỗ Thức

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 1019/QĐ-TCTK năm 2008 về danh mục dân tộc, tôn giáo và nghề nghiệp áp dụng cho tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành