THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 2 tháng 6 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc thành lập Ban chủ nhiệm Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế về công nghệ vật liệu

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị quyết của Chính phủ số 88/CP ngày 31 tháng 12 năm 1996 về phát triển khoa học và công nghệ vật liệu ở Việt Nam đến năm 2010;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa công nghệ và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế về công nghệ vật liệu để giúp Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ số 88/CP ngày 31 tháng 12 năm 1996 về phát triển khoa học và công nghệ vật liệu ở Việt Nam đến năm 2010.

Điều 2. Ban Chủ nhiệm Chương trình có nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Xây dựng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ vật liệu, kế hoạch dài hạn theo các giai đoạn và kế hoạch năm để thực hiện Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế về công nghệ vật liệu trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Tổ chức và chỉ đạo thực hiện Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế về công nghệ vật liệu theo Quyết định số 54/1998/QĐ-TTg ngày 3 tháng 3 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và điều hành các Chương trình Kỹ thuật - kinh tế; phối hợp với các cơ quan chức năng thẩm định, duyệt và phân bổ kinh phí cho các dự án của Chương trình theo quy định hiện hành, đồng thời theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các dự án này của các Bộ, ngành, địa phương; có quyền kiến nghị với các Bộ, ngành, địa phương về việc tổ chức thực hiện các dự án của Chương trình; trình Chính phủ xử lý các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện Chương trình.

3. Phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng các chính sách, chế độ, biện pháp để triển khai Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế về công nghệ vật liệu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành. Ban hành các văn bản hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định của Chính phủ.

4. Báo cáo định kỳ theo quy định tình hình thực hiện Chương trình và phối hợp với các cơ quan có liên quan đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện các dự án của Chương trình.

Điều 3. Thành phần Ban Chủ nhiệm Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế về công nghệ vật liệu gồm có:

Chủ nhiệm: Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.

Phó chủ nhiệm thường trực: Chủ tịch Hội đồng Trung tâm khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia.

Phó Chủ nhiệm: Thứ trưởng Bộ Công nghiệp.

Uỷ viên thư ký: Đại diện Bộ Công nghiệp.

Các Uỷ viên là đại diện của các cơ quan:

Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường 1 người

Bộ Giáo dục và Đào tạo 1 người

Bộ Xây dựng 1 người

Bộ Quốc phòng 1 người

Bộ Kế hoạch và Đầu tư 1 người.

Các thành viên cụ thể của Ban Chủ nhiệm sẽ do các cơ quan nói trên giới thiệu sau khi đã thống nhất ý kiến với Chủ nhiệm Chương trình. Chủ nhiệm Chương trình có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ danh sách cụ thể thành viên Ban Chủ nhiệm và những thay đổi (nếu có) trong quá trình thực hiện Chương trình.

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên Ban Chủ nhiệm Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế về công nghệ vật liệu được quy định như sau:

1. Chủ nhiệm phụ trách chung công tác của Ban, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về mọi hoạt động của Ban.

2. Phó Chủ nhiệm giúp Chủ nhiệm chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Ban theo sự phân công của Chủ nhiệm.

3. Các Uỷ viên Ban Chủ nhiệm có nhiệm vụ tham gia ý kiến, thảo luận và quyết định các nội dung hoạt động của Ban, thực hiện các nhiệm vụ được Chủ nhiệm phân công. Ban Chủ nhiệm Chương trình có thể có các Cộng tác viên giúp việc theo nhu cầu.

Điều 5. Ban Chủ nhiệm Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế về công nghệ vật liệu có Văn phòng thường trực đặt tại Bộ Công nghiệp, được phép sử dụng con dấu, tài khoản của Bộ Công nghiệp. Biên chế của Văn phòng lấy từ biên chế của Bộ Công nghiệp và Chánh Văn phòng là Uỷ viên thư ký của Ban Chủ nhiệm. Số lượng biên chế, nhiệm vụ và tổ chức của Văn phòng cũng như các quy định khác về hoạt động của Ban Chủ nhiệm Chương trình do Chủ nhiệm Chương trình quy định.

Điều 6.Quyết định này thay cho Quyết định số 443/TTg ngày 20 tháng 6 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chủ nhiệm Chương trình Quốc gia về công nghệ vật liệu và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 7. Chủ nhiệm và các thành viên Ban Chủ nhiệm Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế về công nghệ vật liệu, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Phạm Gia Khiêm