ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 102/2001/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH

VỀGIAO BỔ SUNG CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2001 CHO QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

- Căn cứ Luậttổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
- Căn cứ Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2000 của Thủ tướng Chínhphủ về giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2001 ;
- Căn cứ Quyết định số 168/QĐ-BKH ngày 25 tháng 12 năm 2000 của Bộ Kế hoạch và Đầutư về giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2001 ;
- Căn cứ Quyết định số 08/2001/QĐ-UB ngày 19 tháng 01 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu kế hoạchnăm 2001; Quyết định số 52/2001/QĐ-UB ngày 19 tháng 6 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu kế hoạchbổ sung năm 2001 ;
- Theo Thông báo số 99/TB-VP ngày 02 tháng 8 năm 2001 của Văn phòng Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân thành phố về kết luận của Thường trực Ủy ban nhân dânthành phố giải quyết kiến nghị của huyện
Củ Chi ;
- Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi tại Công văn số 774/UB ngày 22 tháng10 năm 2001 và của Quỹ Đầu tư phát triển đô thị tại Văn bản số 630/QĐT-TD ngày25 tháng 10 năm 2001 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 .- Chấp thuận choQuỹ Đầu tư phát triển đô thị được dùng nguồn vốn ngân sách ủy thác cho Ủy bannhân dân huyện Củ Chi vay chỉ định 2,5 tỷ đồng (hai tỷ năm trăm triệu đồng) đểlàm vốn đối ứng với ngân hàng cho nhân dân vay thực hiện thay thế 10.000 nhàtranh, tre, lá thành nhà tole, với chính sách ưu đãi như sau :

+ Lãi suất cho vay : 0%/tháng ;

+ Thời gian cho vay : 36 tháng.

Điều 2 .- Quỹ Đầu tư pháttriển đô thị chịu trách nhiệm lập thủ tục cho vay, kiểm tra việc sử dụng vốn vàthu hồi vốn theo đúng quy định của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3 .- Ủy ban nhân dânhuyện Củ Chi ký hợp đồng vay vốn với Quỹ Đầu tư phát triển đô thị có tráchnhiệm sử dụng vốn vay đúng mục đích, hoàn trả vốn cho Quỹ Đầu tư phát triển đôthị đầy đủ, đúng thời hạn.

Điều 4 .-Chánh Văn phòngHội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển đô thị vàChủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi chịu trách nhiệm thi hành quyết địnhnày./.

Nơi nhận :
- Như điều 4
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- HĐQL Quỹ ĐTPTĐT
- VPHĐ-UB : các PVP
- Các Tổ, Tổ TM (2b)
- Lưu (TM)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải