ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 102/2002/QĐ-UB

Đà Lạt, ngày 8 tháng 08 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE ÔTÔ VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI TẠI CÁC CƠ QUAN HCSN VÀ DNNN THUỘC TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ( sửa đổi ) ngày 21.6.1994;

- Căn cứ Nghị định số 14/1998/NĐ-CP ngày 06.3.1998 của Chính phủ về quản lý tài sản Nhà nước.

- Căn cứ Quyết định số 122/1999/QĐ-TTg ngày 10.5.1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô trong các cơ quan Hành chính sự nghiệp và Doanh nghiệp Nhà nước và Quyết đinh số 208/1999/QĐ-TTg ngày 26.10.1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô trong các cơ quan HCSN và DNNN ban hành kèm theo Quyết định 122/1999/QĐ-TTg ngày 10.5.1999 của Thủ tướng Chính phủ.

- Căn cứ Quyết định số 101/1999/QĐ-BTC ngày 28.8.1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phương tiện đi lại tại các cơ quan Hành chính sự nghiệp và Doanh nghiệp Nhà nước và Quyết định số 147/2001/QĐ-BTC ngày 27.12.2001 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 101/1999/QĐ-BTC ngày 28.8.1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Để việc trang cấp, mua sắm xe ôtô theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định và thống nhất quản lý, bảo đảm sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả và tiết kiệm tài sản Nhà nước là phương tiện đi lại của các cơ quan Hành chính sự nghiệp và Doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh Lâm Đồng; Theo đề nghị của Liên ngành Tài chính Vật giá - Ban Tổ chức Chính quyền tại Tờ trình số 542 / TTr- LN/ TCVG - TCCQ ngày 19 / 7 / 2002.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô và quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong các cơ quan Hành chính sự nghiệp và Doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh Lâm Đồng .

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành .

Điều 3: Các ông: Chánh Văn phòng HĐND & UBND Tỉnh,Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các Huyện, Thị xã, Thành phố,Thủ trưởng các Doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh căn cứ Quyết định này tiến hành rà soát lại tình hình thực tế, nhu cầu sử dụng xe ôtô của đơn vị, ngành, cấp mình để tổ chức thực hiện./-

TM. UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
CHỦ TỊCH
Phan Thiên

QUY ĐỊNH

VỀ TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE ÔTÔ VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI TẠI CÁC CƠ QUAN HCSN VÀ DNNN THUỘC TỈNH LÂM ĐỒNG
( Ban hành kèm theo Quyết định số 102/2002/QĐ-UB ngày 08 tháng 8 năm 2002 của UBND Tỉnh Lâm Đồng)

Phần A

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE ÔTÔ TRONG CÁC CƠ QUAN HCSN VÀ DNNN

I .NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG.

Điều 1: Các cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan sự nghiệp,đoàn thể, Tổ chức chính trị-xã hội ( gọi chung là cơ quan Hành chính sự nghiệp) được Ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động và các Doanh nghiệp Nhà nước theo quy định của Quyết định này được trang cấp hoặc mua xe ôtô để đưa đón cán bộ và dùng vào các công việc chung của cơ quan.

Các cơ quan thuộc khối Đảng, cơ quan HCSN thuộc Trung ương không thuộc phạm vi điều chỉnh của quy định này.

Điều 2: Xe ôtô dùng trong các cơ quan HCSN và DNNN được điều chỉnh trong quy định này bao gồm xe ôtô từ 16 chỗ ngồi trở xuống (kể cả các loại xe chuyên dùng như: xe cứu thương, xe ca, xe tải và các xe chuyên dùng khác ...) được hình thành từ nguồn vốn ngân sách, có nguồn gốc ngân sách ( kể cả viện trợ, quà biếu của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước hoặc được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước theo quy định của Pháp luật; các dự án, chương trình khi kết thúc chuyển giao xe ôtô cho các cơ quan HCSN ) và xe mua sắm từ nguồn vốn của các Doanh nghiệp Nhà nước.

Điều 3: Các cơ quan HCSN và DNNN căn cứ vào số xe ôtô hiện đang quản lý, sử dụng để bố trí phục vụ các đồng chí lãnh đạo có tiêu chuẩn sử dụng xe ôtô theo chức danh và phục vụ chung của cơ quan theo đúng Quy định này.

Theo khả năng ngân sách hàng năm, từng bước UBND Tỉnh quyết định việc trang bị xe ôtô cho các cơ quan HCSN có tiêu chuẩn sử dụng xe ôtô theo quy định .

Các DNNN tuỳ theo khả năng tài chính của từng doanh nghiệp thực hiện việc mua sắm xe ôtô theo đúng tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô quy định tại Quyết định này.

II. TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE ÔTÔ CON VÀ XE ÔTÔ SỬ DỤNG CHUNG CỦA CÁC CƠ QUAN HCSN VÀ DNNN.

Điều 4: Các chức danh được sử dụng một xe ôtô con lắp ráp trong nước với mức mua tối đa 500 triệu đồng/ một xe ( không bao gồm các khoản tiền lệ phí trước bạ và bảo hiểm xe) gồm:

- Thường trực HĐND tỉnh

- Thường trực UBND tỉnh

Điều 5: Các cơ quan Hành chính sự nghiệp tuỳ theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, từng cấp và từng cơ quan được trang bị xe ôtô sử dụng chung để đưa đón cán bộ, công chức khi đi công tác theo quy định như sau:

Đối với cán bộ quản lý cấp Trưởng, Phó các Sở, Ban ngành và tương đương ở cấp tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Huyện và cấp tương đương có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 0,5 trở lên và chuyên viên cao cấp được bố trí xe ôtô con khi đi công tác trong và ngoài tỉnh.

Đối với cán bộ, công chức được cử đi công tác, căn cứ vào tính chất của công việc, thời gian, phạm vi, địa bàn và số lượng cán bộ đi công tác... Thủ trưởng cơ quan có thể bố trí xe cho cán bộ, công chức, nhân viên đi công tác.

Điều 6: Xe ôtô con và xe ô tô sử dụng chung của các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước (không tính xe ô tô trên 16 chỗ ngồi, xe ô tô tải và các loại xe ô tô chuyên dùng) được trang bị theo định mức và mức giá mua mới (không bao gồm các khoản lệ phí trước bạ và bảo hiểm xe) cụ thể như sau:

1/ Những đơn vị được trang bị 03 xe ô tô, với mức giá mua mới tối đa 400 triệu đồng/xe gồm:

- Sở Tài chính vật giá

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Sở Giáo dục và Đào tạo

- Văn phòng HĐND&UBND tỉnh (không kể xe ô tô phục vụ Thường trực HĐND, Thường trực UBND, các Ban của HĐND tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội).

- Văn phòng HĐND&UBND các huyện, Thị xã Bảo Lộc và Thành phố Đàlạt.

2/ Những đơn vị được trang bị 02 xe ô tô, với mức mua mới tối đa 400triệu đồng/xe gồm:

- Ban Tổ chức chính quyền tỉnh

- Sở Khoa học Công nghệ-Môi trường

- Sở Xây dựng

- Sở Công nghiệp

- Sở Văn hóa Thông tin

- Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Sở Giao thông vận tải

- Sở Du lịch & Thương mại

- Sở Địa chính

- Sở Y tế

- Sở Lao động-Thương binh và xã hội

- Sở Tư pháp

- Thanh tra tỉnh

- Chi cục Kiểm lâm

- Ban Dân tộc và Miền núi

- ủy ban Dân số - Gia đình và trẻ em

3/ Những đơn vị được trang bị 01 xe ô tô, với mức mua mới tối đa 400triệu đồng/xe gồm:

- Ban Tôn giáo

- Sở Thể dục Thể thao

4/ Những đơn vị được trang bị 02 xe ô tô, với mức mua mới tối đa 350triệu đồng/xe gồm:

- Trường Chính trị

- Trung tâm đào tạo bồi dưỡng tại chức

- Đài Phát thanh-truyền hình tỉnh

- Hội Chữ thập đỏ

- ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

- Tỉnh hội phụ nữ

- Tỉnh đoàn

- Hội Nông dân tỉnh

5/ Những đơn vị được trang bị 01 xe ô tô, với mức mua mới tối đa 350triệu đồng/xe gồm:

- Hội đồng Liên minh HTX và DN ngoài quốc doanh

- Hội Cựu chiến binh

- Hội Nhà báo

- Hội Văn nghệ

- Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng

- Bệnh viện II Lâm Đồng

- Bệnh viện y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch

- Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng

- Chi cục Quản lý thị trường

- Chi cục định canh định cư và phát triển vùng kinh tế mới

- Chi cục Bảo vệ thực vật

- Chi cục thú y

- Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội

- Chi cục Phát triển lâm nghiệp

- Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

- Trường Cao đẳng sư phạm Đàlạt

- Trường Trung học Y tế

- Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng

- Trường Kỹ thuật Đàlạt

- Trường Công nhân lái xe

6/ Các Doanh nghiệp Nhà nước có mức vốn pháp định từ 3 tỷ đồng trở lên tuỳ theo phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh và khả năng tài chính được trang bị xe ôtô với mức giá mua tối đa 400triệu đồng/xe để phục vụ công việc chung của doanh nghiệp.

Điều 7: Trong tiêu chuẩn, định mức xe ô tô sử dụng chung của các cơ quan HCSN và DNNN quy định tại điều 6, trường hợp được UBND tỉnh cho mua xe 2 cầu thì mức giá mua mới tối đa không vượt quá 1,5 lần mức giá quy định.

Điều 8: Các cơ quan Hành chính sự nghiệp không có tiêu chuẩn sử dụng xe ôtô nhưng do đặc thù quản lý chuyên ngành và phạm vi hoạt động công tác cần phải có xe ôtô để phục vụ công tác thì Thủ trưởng các đơn vị này lập văn bản báo cáo với Bộ, ngành chủ quản để có ý kiến thỏa thuận với Bộ Tài chính. Trong khi chờ ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính, ủy ban Nhân dân tỉnh tạm thời cho phép các đơn vị đã được trang bị xe ô tô vẫn tiếp tục sử dụng (không trang cấp nếu chưa có xe ô tô) gồm:

- Khối Mặt trận và đoàn thể các huyện, Thị xã Bảo Lộc, Tp. Đàlạt

- Trung tâm khuyến nông

- Trung tâm đào tạo huấn luyện thể thao

- Trung tâm Bảo trợ xã hội

- Trung tâm dịch vụ việc làm

- Trung tâm văn hóa tỉnh

- Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn

- Trung tâm 05, 06

- Trung tâm y tế dự phòng

- Trung tâm Bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em và kế hoạch hóa gia đình

- Trung tâm phòng chống bệnh xã hội

- Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe

- Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm - mỹ phẩm

- Trung tâm thông tin lưu trữ và kỹ thuật địa chính

- Trường Điếc câm

- Trường Hoa Phong lan

- Trường Dân tộc nội trú tỉnh

- Trường Dân tộc nội trú các huyện

Phần B
QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI TẠI CÁC CƠ QUAN HCSN VÀ DNNN

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 9: Các cơ quan HCSN và Doanh nghiệp Nhà nước được Nhà nước trang bị xe ô tô (bao gồm: Các loại xe ôtô dưới 16 và trên 16 chỗ ngồi; Xe ôtô tải và các loại xe ôtô chuyên dùng) để sử dụng phục vụ cho nhu cầu công tác phải được quản lý, sử dụng theo đúng quy định này. (Không được bố trí xe đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc hàng ngày).

II. TRANG CẤP PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI

Điều 10: Các cơ quan Hành chính sự nghiệp có tiêu chuẩn, định mức sử dụng phương tiện đi lại phục vụ nhu cầu công tác được UBND Tỉnh từng bước thực hiện trang cấp theo các hình thức sau:

- Điều chuyển từ cơ quan quản lý, sử dụng vượt tiêu chuẩn, định mức hoặc không có nhu cầu sử dụng sang các cơ quan có nhu cầu sử dụng và còn thiếu so với tiêu chuẩn, định mức quy định.

- Trang cấp từ các nguồn tịch thu sung công quỹ Nhà nước hoặc được xác lập quyền sở hữu Nhà nước theo quy định của Pháp luật; của các chương trình,dự án đã kết thúc; từ nguồn viện trợ, biếu tặng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước .

- Mua sắm mới bằng nguồn thu hợp pháp của các cơ quan, đơn vị được phép sử dụng theo quy định của Pháp luật.

- Mua sắm mới bằng nguồn kinh phí được bố trí trong dự toán ngân sách địa phương hàng năm được duyệt.

Điều 11: Việc mua sắm phương tiện đi lại cho các cơ quan, đơn vị HCSN được thực hiện như sau:

- Hàng năm, các Sở, Ban, ngành, tổ chức chính trị- xã hội và UBND các Huyện, Thị xã, Thành phố căn cứ vào thực trạng phương tiện đi lại và tiêu chuẩn, định mức quy định của Quyết định này để xác định và tổng hợp báo cáo nhu cầu mua sắm phương tiện đi lại về Sở Tài chính- Vật giá .

Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá có trách nhiệm thẩm định nhu cầu trang bị phương tiện đi lại của các cơ quan, đơn vị HCSN và trình Chủ tịch UBND Tỉnh xem xét, quyết định đưa vào dự toán chi ngân sách của địa phương hàng năm.

- Căn cứ vào dự toán ngân sách được giao, Chủ tịch UBND Tỉnh có văn bản thông báo cho phép việc mua mới, trang cấp phương tiện đi lại cho các Sở, Ban, ngành, tổ chức Chính trị- xã hội và các Huyện, Thị xã, Thành phố .

- Kho Bạc Nhà nước Tỉnh chỉ thực hiện thanh toán cấp phát kinh phí mua sắm phương tiện đi lại đối với các cơ quan, đơn vị HCSN theo đúng mức giá quy định khi có văn bản cho phép trang bị phương tiện của Chủ tịch UBND Tỉnh.

III. QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI

Điều 12: Các cơ quan, đơn vị HCSN được Nhà nước giao quản lý, sử dụng phương tiện đi lại tuyệt đối không được:

- Bán, trao đổi, tặng cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào nếu không được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Sử dụng cho thuê và sử dụng vào mục đích cá nhân .Nếu trường hợp cần thiết mà cán bộ,công chức cơ quan có nhu cầu sử dụng xe ôtô vào việc riêng thì phải được Thủ trưởng cơ quan đồng ý và người sử dụng phải chịu mọi chi phí vận hành.

- Sử dụng xe ôtô để đưa, đón từ nơi ở đến nơi làm việc hàng ngày đối với các chức danh không được bố trí xe đưa đón theo quy định .

Điều 13: Chủ tịch UBND tỉnh quyết định việc điều chuyển, thu hồi, thanh lý phương tiện đi lại của các cơ quan HCSN trong các trường hợp sau:

- Dôi thừa so với tiêu chuẩn, định mức do Nhà nước quy định.

- Không có nhu cầu sử dụng.

- Cần phải thanh lý.

- Sử dụng không đúng mục đích

Điều 14: Phương tiện đi lại phục vụ nhu cầu công tác của các cơ quan HCSN phải được bảo dưỡng, sửa chữa theo đúng quy định về quản lý kỹ thuật của Nhà nước đối với từng loại phương tiện. Nguồn kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện đi lại được bố trí trong dự toán ngân sách Nhà nước hằng năm.

Đối với trường hợp phương tiện đi lại đã sử dụng trên 10 năm và có tỉ lệ hao mòn từ 70% trở lên hoặc không bảo đảm an toàn khi vận hành thì Thủ trưởng các cơ quan HCSN lập báo cáo gửi Sở Tài chính - Vật giá xem xét để trình UBND Tỉnh quyết định xử lý theo quy định hiện hành.

Điều 15: Hằng năm, chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 các cơ quan, đơn vị HCSN và UBND các Huyện, Thị xã, Thành phố lập báo cáo tình hình quản lý, sử dụng phương tiện đi lại của ngành, cấp mình ( theo mẫu biểu đính kèm) gửi Sở Tài chính- Vật giá để Sở Tài chính- Vật giá tổng hợp báo cáo UBND Tỉnh và Bộ Tài chính.

Phần C

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16: Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các Huyện, Thị xã, Thành phố có trách nhiệm:

- Bố trí phương tiện đi lại của cơ quan mình theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định. Không được bố trí sử dụng xe ôtô đối với các đối tượng không thuộc diện được bố trí xe ôtô đưa đón từ nơi ở đến nới làm việc hằng ngày .

- Căn cứ vào nội dung quy định này, xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy quản lý, sử dụng phương tiện đi lại của cơ quan, ngành, địa phương mình.

- Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng phương tiện theo Điều 15 Quy định này.

Điều 17: Giám đốc Sở Tài chính- Vật giá có trách nhiệm:

- Căn cứ vào tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô tại quy định này và số xe ô tô hiện có tại các cơ quan HCSN để tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND Tỉnh thu hồi, điều chuyển, đối với số xe ôtô của các cơ quan HCSN vượt số lượng và mức giá so với tiêu chuẩn, định mức quy định.

- Thực hiện kiểm tra việc trang bị, mua sắm, bố trí sử dụng và xử lý xuất toán mọi khoản chi phí vận hành đối với các trường hợp cơ quan HCSN và DNNN quản lý, sử dụng phương tiện đi lại không đúng tiêu chuẩn, định mức quy định.

- Thực hiện thẩm định nhu cầu trang cấp phương tiện đi lại của các cơ quan HCSN trên địa bàn toàn tỉnh để trình UBND Tỉnh quyết định trang cấp phương tiện đi lại cho các cơ quan HCSN.

Điều 18: Giám đốc các Doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh căn cứ vào quy định này thực hiện mua sắm,quản lý, sử dụng, sắp xếp, điều chuyển số xe ôtô phục vụ nhu cầu công tác chung của Doanh nghiệp theo các quy định sau:

- Tùy theo phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh và khả năng tài chính của mình được mua xe ôtô phục vụ công tác chung theo đúng tiêu chuẩn, định mức.

- Dừng việc bố trí xe ôtô đưa đón từ nơi ở đến nới làm việc hàng ngày. Không được sử dụng xe ôtô vào mục đích cá nhân.

- Đối với những xe ôtô thừa do vượt tiêu chuẩn, định mức quy định thì Doanh nghiệp tự thực hiện việc điều chuyển, thanh lý theo quy định của chế độ quản lý tài chính hiện hành đối với DNNN ( Nghị định số 59/CP ngày 03.10.1996 và Nghị định số 27/NĐ-CP ngày 20.4.1999 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của các cơ quan chức năng). Nếu trường hợp Doanh nghiệp không tự xử lý được thì báo cáo UBND Tỉnh để xử lý .

Điều 19: Cơ quan, tổ chức cá nhân thực hiện việc mua sắm, trang bị xe ôtô và quản lý, sử dụng phương tiện đi lại để phục vụ công tác không đúng theo quy định tại Quyết định này thì tùy theo tính chất, mức độ sai phạm bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của Pháp luật./-