UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu đất xây dựng nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã nguyên khê, huyện đông anh, Hà Nội

______________

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô và Nghị định số 92/2005/NĐ-CP ngày 12/7/2005 về quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thủ đô;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng; số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ về Quy chế Khu đô thị mới;
Căn cứ Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg ngày 20/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2020;
Căn cứ Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 của Bộ Xây dựng việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Quy hoạch chi tiết huyện Đông Anh (tỷ lệ 1/5000) đã được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt theo Quyết định số 106/2000/QĐ-UB ngày 12/12/2000;
Quyết định số 176/2003/QĐ-UB ngày 22/12/2003 của UBND Thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán thu chi ngân sách năm 2003 cho các Sở Ban, Ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện và các đơn vị trực thuộc;
Quyết định số 1888/QĐ-UB ngày 02/4/2004 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt nhiệm vụ đầu tư dự án xây dựng HTKT khu đất xây dựng nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại Tờ trình số 1934/2005/TTr-QHKT ngày 21/11/2005,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế Quy hoạch chi tiết (Tỷ lệ 1/500) Khu đất xây dựng nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội (do Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội lập tháng 9/2005) với các nội dung chủ yếu như sau:

1/ Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết (Tỷ lệ 1/500) Khu đất xây dựng nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội.

2/ Vị trí, ranh giới và quy mô nghiên cứu:

a/ Vị trí: Khu vực nghiên cứu Quy hoạch chi tiết (Tỷ lệ 1/500) Khu đất xây dựng nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội nằm ở phía Tây Quốc lộ 3A.

b/ Ranh giới:

+ Phía Bắc: Cách đường liên xã: Nguyên Khê - Bắc Hồng (khoảng 200m về phía Bắc).

+ Phía Đông: Giáp Quốc lộ 3A.

+ Phía Tây: Giáp UBND xã Nguyên Khê và thôn Khe Nữ.

+ Phía Nam: Cách đường liên xã: Nguyên Khê - Bắc Hồng (khoảng 300m về phía Nam).

c/ Quy mô: Khoảng 26,4ha.

3/ Mục tiêu của đồ án:

- Xây dựng khu nhà ở và trung tâm xã đồng bộ cơ sở hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật để đấu giá quyền sử dụng đất; Tạo quỹ nhà và tạo nguồn thu ngân sách đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đóng góp vào việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương và Thành phố.

- Khai thác sử dụng đất hợp lý, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đóng góp vào bộ mặt Trung tâm xã Nguyên Khê và dọc hai bên trục đường liên xã: Nguyên Khê - Bắc Hồng theo hướng hiện đại hoá và đô thị hoá.

- Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phù hợp Tiêu chuẩn, Quy chuẩn Xây dựng và quy hoạch được duyệt, đảm bảo khớp nối đồng bộ giữa khu vực xây dựng mới và khu vực cải tạo; Bảo đảm an toàn và hoạt động bình thường của các công trình hạ tầng kỹ thuật hiện có trong khu vực (tuyến điện, mương, cống...).

- Xây dựng Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng và là cơ sở pháp lý để các cơ quan chính quyền địa phương tổ chức đấu giá sử dụng đất và quản lý xây dựng theo quy hoạch.

4/ Nội dung thành phần hồ sơ: Thực hiện theo Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005, Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 của Bộ Xây dựng và Nhiệm vụ thiết kế (do Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội lập) đã được Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội thẩm định và xác nhận tại Tờ trình số 1934/2005/TTr-QHKT ngày 21/11/2005.

5/ Thời gian hoàn thành đồ án: Theo yêu cầu của dự án.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Cơ quan chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án huyện Đông Anh.

- Cơ quan tư vấn thiết kế: Thực hiện theo quy định của UBND Thành phố.

- Cơ quan thẩm định và trình duyệt: Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội.

- Cơ quan phê duyệt: UBND Thành phố Hà Nội.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Quy hoạch - Kiến trúc, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên Môi trường và Nhà đất, Giao thông Công chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Chủ tịch UBND huyện Đông Anh; Chủ tịch UBND xã Nguyên Khê; Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Đông Anh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Quốc Triệu