UBND TỈNH BẮC NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 2 tháng 9 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

ban hành quy chế tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật khiếu nại, tố cáo; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo;

Xét tờ trình số 01/TT-TTr ngày 16 tháng 5 năm 2006 của Chánh Thanh tra tỉnh và ý kiến kết luận tại cuộc họp UBND tỉnh ngày 25 tháng 7 năm 2006,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Qui chế tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng cáccơ quan: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các đơn vị, cá nhân cóliên quan căn cứ Quyết định thi hành ./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Công Ngọ