HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 102-HĐBT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 1985

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 102-HĐBT NGÀY 2 THÁNG 4 NĂM 1985 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ HUYỆN VÀ THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH BẮC THÁI

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;
Căn cứ Điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Thái và Ban Tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay điều chỉnh địa giới các huyện Đồng Hỷ, Phổ Yên, Võ Nhai và thành phố Thái Nguyên thuộc tỉnh Bắc Thái như sau:

1. Huyện Đồng Hỷ và thành phố Thái Nguyên thuộc tỉnh Bắc Thái:

a) Tách 7 xã Phúc Hà, Phúc Xuân, Phúc Triu, tân Cương Thịnh Đán, Thịnh Đức và Tích Lương thuộc huyện Đồng Hỷ để sáp nhập vào thành phố Thái Nguyên.

b) Tách xã Đồng Bầm thuộc phố Thái Nguyên để sáp nhập vào huyện Đồng Hỷ.

c) Giải thể hai phường Chiến Thắng và Núi Voi thuộc thành phố Thái Nguyên, tách số đất, số dân của hai đơn vị hành chính này sáp nhập vào huyện Đồng Hỷ dể thành lập thị trấn Chùa Hang (thị trấn huyện lỵ huyện Đồng Hỷ).

Sau khi điều chỉnh địa giới, thành phố Thái Nguyên có 13 xã là xã Đồng Quang, Cam Giá, Gia Sàng, Quang Vinh, Lương Sơn, Phúc Xuân, Thịnh Đức, Tích Lương, Tức Duyên, Phúc Hà, Phúc Trìu, Thịnh Đán, Tân Cương và 9 phường Tân Long, Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Phùng, Phú Xá, Tân Thành, Trung Thành, Quán Triều, Trung Vương và Hương Sơn.

Địa giới thành phố Thái Nguyên ở phía đông giáp các huyện Đồng Hỷ ơ\và Phú Bình; phía tây và phía nam giáp huyện Phổ Yên; phía bắc giáp huyện Phú Lương và huyện Đại Từ.

2. Huyện Đồng Hỷ và huyện Phổ Yên:

Tách 4 xã Phúc Tân, Bình Sơn, Bá Xuyên và Tân Quang thuộc huyện Đồng Hỷ để sáp nhập vào huyện Phổ Yên.

Sau khi điều chỉnh địa giới, huyện Phổ Yên có 20 xã là xã Thành Công, Minh Đức, Đắc Sơn, Trung thành, Đồng Tiến, Tiên Phòng, Tân Phú, Phúc Thuận, Vạn Phái, Nam Tiến, Hồng Tiến, Tân Hương, Đông Cao, Thuận Thành, Phúc Tân, Bình Sơn, Bá Xuyên, Tân Quang, Cải Đan và 4 thị trấn Bãi Bông, Ba Hàng, Mơ Chè, thị trấn nông trường Bắc Sơn.

Địa giới huyện Phổ Yên ở phía đông giáp huyện Phú Bình; phía tây giáp tỉnh Vĩnh PHú; phía nam giáp thành phố Hà Nội; phía bắc giáp thành phố Thái Nguyên và huyện Đồng Hỷ.

3. Huyện Đồng Hỷ và huyện Võ Nhai:

Tách 4 xã Tân Long, Văn Lăng, Hoà Bình và Quang Sơn (trừ 4 xóm Đồng Dong, Cây Thị, Làng Giai và Khuôn Vạc của xã Quang Sơn) thuộc huyện Võ Nhai để sáp nhập vào huyện Đồng Hỷ.

Sau khi điều chỉnh địa giới, huyện Võ Nhai có 14 xã là xã Sảng Mộc, nghinh Tường thành Xa, Cúc Đường, Lâu Thượng, La Hiên, Vu Trấn, Phú Thương,

Phương Giao, Tràng Xa, Liên Minh, Dân Tiến, Bình Long và Thượng Nung.

Địa giới huyện Võ Nhai ở phía đồng giáp tỉnh Lạng Sơn; phía tây giáp huyện Đồng Hỷ; phía nam giáp tỉnh Hà Bắc; phía bắc giáp các huyện Phú Lương và na Rì..

Sau khi điều chỉnh địa giới, huyện Đồng Hỷ có 7 xã Minh Lập, Hoá Trung, Hoá Thượng, Lĩnh Sơn, Huống Thượng, Cao Ngạn, Văn Hán, Khe Mỏ, Cây Thị, Nam Hoà, Tân Lợi, Hợp Tiến, Đồng Bầm, Tân Long, Văn Lãng, Hoà Bình, Quang Sơn và 3 thị trấn Trại cau, Chùa Hang và thị trần nông trường Sông Cầu.

Địa giới huyện Đồng Hỷ ở phía đông giáp huyện Võ Nhai; phía tây giáp thành phố Thái Nguyên; phía nam giáp huyện Phú Bình cùng tỉnh và huyện Yên Thế thuộc tỉnh Hà Bắc; phía bắc giáp huyện Phú Lương.

Điều 2: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Thái và Ban tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Tố Hữu

(Đã ký)