BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 102/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

Căn cứ hồ sơ đề nghị công nhận đại lý làm thủ tục hải quan gửi kèm công văn số 10/ALT ngày 10/12/2015 và công văn bổ sung giải trình về hạ tầng công nghệ thông tinsố 0601/AL-CV ngày 06/01/2016 của Chi nhánh Công ty TNHH tiếp vận ALTUS Việt Nam;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận:

Chi nhánh Công ty TNHH tiếp vận ALTUS Việt Nam.

Mã số thuế: 0100775434-001.

Địa chỉ: Lầu 2, 58 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Giấy phép đầu tư số 26/GP-HN doỦy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp ngày17/07/1998 và công văn chấp thuận thành lập chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh số 1204/UB-DA ngày 10/04/2000 củaỦy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Chi nhánh Công ty TNHH tiếp vận ALTUS Việt Nam có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH tiếp vận ALTUS Việt Nam, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan và Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục CNTT&TKHQ;
- Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh