ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 102/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 28 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ MỘT PHẦN

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 06/TTr-STP ngày 18 tháng 01 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và một phần, cụ thể như sau:

1. Văn bản hết hiệu lực toàn bộ: 19 văn bản, gồm: 01 Nghị quyết, 17 Quyết định, 01 Chỉ thị.

2. Văn bản hết hiệu lực một phần: 10 văn bản, gồm: 02 Nghị quyết, 08 Quyết định.

(Có Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và một phần kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh; Báo cáo
- Đoàn đại biểu QH tỉnh;
- Bộ Tư pháp (Cục KTrVBQPPL);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Như Điều 3;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- TP, PTP, CV khối NCTH;
- Phòng HCTC, THCB;
- Lưu: VT - NC. (P.Hà)

CHỦ TỊCH
Phạm Minh Huấn

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ MỘT PHẦN(Kèm theo Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ: 19 văn bản (01 Nghị quyết, 17 Quyết định, 01 Chỉ thị)

TT

Tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I

NGHỊ QUYẾT: 01 văn bản

 

 

1

Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND ngày 21/7/2010

Về việc phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thay thế tại Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 03/07/2018 của HĐND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định việc quản lý, sử dụng tài sản công và xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản, xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

01/8/2018

II

QUYẾT ĐỊNH: 18 văn bản

 

 

1

Quyết định số 35/2005/QĐ-UBND ngày 21/4/2005

Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của Chi cục Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bãi bỏ tại Quyết định số 363/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh bãi bỏ các quyết định quy định nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở

09/12/2015

2

Quyết định số 41/2005/QĐ-UBND ngày 21/4/2005

Về việc thành lập Chi cục Lâm nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bãi bỏ tại Quyết định số 363/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh bãi bỏ các quyết định quy định nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở

09/12/2015

3

Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND ngày 29/5/2006

Về việc điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 36/2005/QĐ-UBND ngày 21/4/2005 và Quyết định số 41/2005/QĐ-UBND ngày 21/4/2005

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (văn bản được sửa đổi, bổ sung là Quyết định số 36/2005/QĐ-UBND và Quyết định số 41/2005/QĐ-UBND đã hết hiệu lực thi hành)

09/12/2015

4

Quyết định số 42/2005/QĐ-UBND ngày 21/4/2005

Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của Chi cục Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bãi bỏ tại Quyết định số 363/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh bãi bỏ các quyết định quy định nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở

09/12/2015

5

Quyết định số 49/2006/QĐ-UBND ngày 05/9/2006

Về việc Phê duyệt Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa giai đoạn 2006 - 2010

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2011

6

Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND ngày 25/5/2007

Quy định về trách nhiệm, quyền hạn của các cấp, các ngành và tổ chức, cá nhân trong quản lý và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Bãi bỏ tại Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND , ngày 19/3/2018 của UBND tỉnh, ban hành Quy định về trách nhiệm của các cấp, các ngành trong quản lý đất đai, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

01/4/2018

7

Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 06/01/2010

Quy định về trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, cán bộ địa chính cấp xã và người sử dụng đất trong công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Bãi bỏ tại Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND , ngày 19/3/2018 của UBND tỉnh, ban hành Quy định về trách nhiệm của các cấp, các ngành trong quản lý đất đai, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

01/4/2018

8

Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 12/01/2010

Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng, Phó phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp; Trưởng, Phó phòng Tư pháp huyện, thị xã

Thay thế tại Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tư pháp; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tư pháp thuộc UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

01/01/2019

9

Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 05/6/2013

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng, Phó phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp; Trưởng, Phó phòng Tư pháp huyện, thị xã

Thay thế tại Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tư pháp; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tư pháp thuộc UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

01/01/2019

10

Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010

Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nội vụ; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Thay thế tại Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh về quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

15/12/2018

11

Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010

Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Thay thế tại Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 của UBND tỉnh quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

10/9/2018

12

Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 18/3/2011

Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và chức danh tương đương các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng, Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Thay thế tại Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh về việc quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

15/10/2018

13

Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 20/7/2013

Ban hành Quy định về khu vực cấm, địa điểm cấm; cấm hoặc hạn chế người và phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thay thế tại Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định khu vực cấm; địa điểm cấm; khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; khu vực cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh; khu vực cấm hoặc hạn chế người và phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

15/10/2018

14

Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 20/11/2013

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các ngành, các cấp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thay thế tại Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp giữa các ngành, các cấp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh

20/01/2019

15

Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013

Ban hành Quy định đánh giá thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị

Bãi bỏ tại Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định đánh giá thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị

01/01/2019

16

Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014

Ban hành Quy chế rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Bãi bỏ tại Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh Quy định về đầu mối chủ trì, cơ chế phân công phối hợp, điều kiện bảo đảm cho công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

01/01/2019

17

Quyết địnhsố 27/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017

Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thay thế tại Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

01/01/2019

III

CHỈ THỊ: 01 văn bản

 

 

 

1

Chỉ thị số 05/2009/CT-UBND ngày 29/4/2009

Về việc tăng cường quản lý, kiểm tra chất lượng và xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y và thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh

Thay thế bởi Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 28/11/2015 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

28/11/2015

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN: 10 văn bản (02 Nghị quyết, 08 Quyết định)

TT

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành, tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I

NGHỊ QUYẾT: 02 văn bản

 

 

 

1

Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND tỉnh quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017 - 2020

Điểm d khoản 5 Điều 2

Được bãi bỏ tại Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 04/07/2018 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

14/7/2018

2

Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 26/7/2017 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp về giao dịch bảo đảm áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

- Điểm c mục 1 khoản 3 Điều 1.

- Điểm d mục 1 khoản 3 Điều 1.

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một phần tại Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung Quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 26/7/2017 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp về giao dịch bảo đảm áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

01/01/2019

II

QUYẾT ĐỊNH: 08 văn bản

 

 

 

1

Quyết định số 37/2005/QĐ-UBND ngày 21/4/2005 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của Trung tâm Khuyến nông thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Khoản 2 Điều 1, Điều 2

Bãi bỏ tại Quyết định số 363/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh bãi bỏ các quyết định quy định nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở

09/12/2015

2

Quyết định số 38/2005/QĐ-UBND ngày 21/4/2005 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Khoản 2 Điều 1, Điều 2

Bãi bỏ tại Quyết định số 363/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh bãi bỏ các quyết định quy định nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở

09/12/2015

3

Quyết định số 40/2005/QĐ-UBND ngày 21/4/2005 về việc thành lập Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Khoản 2 Điều 1, Điều 2

Bãi bỏ tại Quyết định số 363/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh bãi bỏ các quyết định quy định nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở

09/12/2015

4

Quyết định số 54/2006/QĐ-UBND ngày 06/9/2006 về việc thành lập Trạm Khuyến nông thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã

Điều 2, Điều 3

Bãi bỏ tại Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trạm Khuyến nông các huyện, thành phố

28/3/2017

5

Quyết định số 67/2006/QĐ-UBND ngày 15/9/2006 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm, mỹ phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang

Điểm b Mục 3.1 Khoản 3 Điều 1

Bãi bỏ tại Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của UBND tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang

15/10/2018

6

Quyết định số 74/2006/QĐ-UBND ngày 02/10/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Bệnh viện Đa khoa các huyện và Bệnh viện Đa khoa khu vực các huyện thuộc Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang.

Các Khoản: 1, 3, 4, 5, 7 Điều 1, khoản 3 Điều 2

Được bãi bỏ tại Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của UBND tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang

15/10/2018

7

Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức

- Các Khoản: 3, 4, 10, 14 Điều 4 Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức ban hành kèm theo Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013

- Điểm a Khoản 5 Điều 5 Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức ban hành kèm theo Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013

- Tên Điều 7; Điểm b khoản 2 Điều 7 Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức ban hành kèm theo Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013

- Điểm b khoản 2 Điều 8 Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức ban hành kèm theo Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013

Được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức ban hành kèm theo Quyết định số 32/2013/QĐ/UBND ngày 20/12/2013

16/11/2018

8

Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý viên chức

- Điều 1 Quy định phân cấp quản lý viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013;

- Khoản 5 Điều 4 Quy định phân cấp quản lý viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013;

- Điểm a, Điểm b Khoản 1; Khoản 3 Điều 5 Quy định phân cấp quản lý viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013;

- Khoản 3 Điều 6 Quy định phân cấp quản lý viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013;

- tên Điều 7; Khoản 1; Điểm a, Khoản 3; Khoản 4; Khoản 5 Điều 7 Quy định phân cấp quản lý viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013;

- tên Điều 9; Khoản 4 Điều 9 Quy định phân cấp quản lý viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013.

Được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

20/7/2018