ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 102/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 28 tháng 01 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TRÍCH KINH PHÍ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN NINH TRẬT TỰ,ATXH VÀ XUẤT NHẬP CẢNH CHO CÔNG AN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nướcngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 73/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010; Thông tư liên tịch số 61/2012/TTLT-BTC-BCA ngày17/4/2012;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tàichính tại Công văn số 182/STC-NS ngày 25/01/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Trích kinh phí xửphạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, ATXH và xuất nhập cảnhtừ tài khoản tạm thu số: 3591.0.1062753 của Sở Tài chính mở tại Kho bạc Nhànước Bắc Giang cho Công an tỉnh, số tiền: 18.030.000 đồng (Bằng chữ: Mườitám triệu không trăm ba mươi nghìn đồng).

Công an tỉnh có trách nhiệm sử dụngkinh phí được trích theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Thủ trưởng các cơquan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh và Công an tỉnhcăn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh:
+ LĐVP, TPKT, TH;
+ Lưu VT, KT4.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hạnh