TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 102/QĐ-VSD

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

SỬAĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BÙ TRỪ VÀ THANH TOÁN CHỨNG KHOÁN BAN HÀNH THEOQUYẾT ĐỊNH SỐ 27/QĐ-VSD NGÀY 22 THÁNG 4 NĂM 2010 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC TRUNG TÂMLƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Quyết định số 171/2008/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thànhlập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1393/QĐ-BTC ngày 04 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc banhành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 95/2010/TT-BTC ngày 30/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổsung Quy chế tổ chức và Quản lý giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưaniêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 108/2008/QD-BTC ngày 20/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ công văn số 2012/UBCK-PTTT ngày 01/7/2010 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấpthuận triển khai khớp lệnh liên tục trên thị trường Upcom tại Sở giao dịchchứng khoán Hà Nội;

Theo đề nghị của Trưởng phòngLưu ký Chứng khoán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sungmột số nội dung trong Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán banhành theo Quyết định số 27/QĐ-VSD ngày 22 tháng 4 năm 2010 của Tổng Giám đốcTrung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

1. Sửa đổi Khoản 2 Điều 3 nhưsau:

“2. Việc bù trừ tiền thanh toánchứng khoán được thực hiện cho từng Thành viên theo từng thị trường. Đối vớicác giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, trái phiếu công ty niêm yết và đăng kýgiao dịch trên các Sở giao dịch chứng khoán, tiền thanh toán giao dịch củaThành viên sẽ được chuyển giao trên cơ sở VSD bù trừ chung giữa số tiền đượcnhận và số tiền phải trả cho các giao dịch có cùng thời gian, phương thức thanhtoán tại các Sở giao dịch chứng khoán.”

2. Sửa đổi Khoản 3 Điều 5 nhưsau:

“3. Trình tự và thủ tục thựchiện thanh toán theo kết quả bù trừ đa phương đối với cổ phiếu và chứng chỉ quỹquy định tại Mục II Phụ lục 1 của Quy chế này. Trình tự và thủ tục thực hiệnthanh toán trực tiếp quy định tại Mục III Phụ lục 1 của Quy chế này.”

3. Sửa đổi tên Điều 7 vàKhoản 1 Điều 7 như sau:

“ Điều 7. Sửa lỗi giao dịch đốivới chứng khoán niêm yết và đăng ký giao dịch.

1. VSD thực hiện sửa lỗi giaodịch theo quy định tại Điều 35 Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toánchứng khoán ban hành kèm theo Quyết định 87/2007/QĐ-BTC ngày 22/10/2007 của Bộtrưởng Bộ Tài chính và Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 95/2010/TT-BTC ngày 30/6/2010của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và Quản lý giaodịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứngkhoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 108/2008/QD-BTC ngày 20/11/2008của Bộ trưởng Bộ Tài chính.”

4. Bỏ Điều 8 về Xử lý lỗigiao dịch đối với chứng khoán công ty đăng ký giao dịch.

5. Sửa đổi Điều 10 như sau:

“Điều 10. Nguyên tắc xác địnhThành viên mất khả năng thanh toán tiền.

Thời điểm chốt số dư tài khoảntiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán niêm yết và đăng ký giao dịchcủa thành viên tại Ngân hàng thanh toán để xác định khả năng thanh toán củathành viên là 11h00 ngày thanh toán.

Sau thời điểm 11h ngày thanhtoán nêu trên, các thành viên không đủ số dư để thực hiện nghĩa vụ thanh toáncác chứng khoán liên quan được coi là thành viên mất khả năng thanh toán và VSDsẽ tự động thực hiện việc khắc phục tình trạng thiếu tiền theo cơ chế và thủtục hỗ trợ tiền quy định tại Điều 11, 12 của Quy chế này”.

6. Sửa đổi Khoản 1, Khoản 2Điều 11 như sau:

“1. Cơ chế hỗ trợ tiền cho Thànhviên chỉ được áp dụng trong trường hợp Thành viên tạm thời mất khả năng thanhtoán tiền giao dịch chứng khoán niêm yết và đăng ký giao dịch.

2. Việc hỗ trợ tiền được thựchiện như sau:

a) Áp dụng cơ chế nhận hỗ trợ từQuỹ hỗ trợ thanh toán đối với các trường hợp mức thiếu hụt thanh toán của thànhviên dưới 25 tỷ đồng hoặc tổng mức thiếu hụt để thanh toán của các thành viêntrong ngày thanh toán dưới 25 tỷ đồng.

b) Áp dụng cơ chế nhận hỗ trợtiền từ Ngân hàng thanh toán đối với các trường hợp mức thiếu hụt của thànhviên từ 25 tỷ đồng trở lên hoặc tổng mức thiếu hụt để thanh toán của các thànhviên trong cùng ngày thanh toán từ 25 tỷ đồng trở lên”.

7. Bỏ Khoản 2 Điều 13 về Xửlý đối với Thành viên tạm thời mất khả năng thanh toán tiền giao dịch chứngkhoán công ty đăng ký giao dịch.

8. Sửa đổi Khoản 2, Khoản 3Điều 16 như sau:

“2. Mức đóng góp của TVLK vàoQuỹ hỗ trợ thanh toán như sau:

a. Mức đóng góp cố định ban đầu:120 triệu đồng.

b. Mức đóng góp hàng năm:

- Đối với TVLK là công ty chứngkhoán: 0,01% trên doanh số giao dịch môi giới chứng khoán niêm yết và đăng kýgiao dịch tại các SGDCK của năm liền trước nhưng không quá 2,5 tỷ đồng/năm.

- Đối với TVLK là ngân hàngthương mại: 0,01% trên doanh số giao dịch môi giới chứng khoán niêm yết và đăngký giao dịch tại các SGDCK được thanh toán qua Ngân hàng thương mại của nămliền trước nhưng không quá 2,5 tỷ đồng/năm.

3. Giới hạn tối đa về mức đónggóp của mỗi TVLK vào Quỹ hỗ trợ thanh toán là 15 tỷ đồng đối với TVLK là ngânhàng thương mại và TVLK là công ty chứng khoán có nghiệp vụ môi giới, 20 tỷđồng đối với TVLK là công ty chứng khoán có nghiệp vụ tự doanh và môi giới. VSDsẽ xem xét, điều chỉnh mức đóng góp tối đa để phù hợp với tình hình thực tế củatừng thời kỳ sau khi được sự chấp thuận của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.”

9. Sửa đổi Điều 19 như sau:

“Điều 19. Các trường hợp huỷthanh toán giao dịch.

VSD thực hiện huỷ thanh toángiao dịch chứng khoán niêm yết và đăng ký giao dịch trong trường hợp sau:

a. Thành viên thiếu chứng khoánđể thanh toán do không có khả năng huy động đủ chứng khoán sau khi đã sử dụngcác biện pháp hỗ trợ.

b. Thành viên thiếu chứng khoánđể thanh toán do nộp hồ sơ sửa lỗi chậm hơn thời gian quy định và không đượcVSD chấp thuận sửa lỗi.

c. Thành viên/khách hàng củaThành viên thực hiện bán khống chứng khoán khi chưa có hướng dẫn của Bộ Tàichính.

d. Thông tin về tài khoản giaodịch của khách hàng có liên quan không được cập nhật theo quy định của VSD tạingày thanh toán giao dịch chứng khoán.”

10. Sửa tên Điều 20 để ápdụng chung cho cả chứng khoán niêm yết và đăng ký giao dịch:

“Điều 20. Trình tự thực hiện huỷthanh toán giao dịch chứng khoán niêm yết và đăng ký giao dịch.”

11. Bỏ Điều 21 về Trình tựthực hiện huỷ thanh toán giao dịch chứng khoán công ty đăng ký giao dịch.

12. Sửa tên Phụ lục 1 như sau:

“Phụ lục 1: Trình tự thanh toánbù trừ đa phương đối với chứng khoán niêm yết/ đăng ký giao dịch”

13. Bỏ Phụ lục 2 về Trình tựthanh toán bù trừ đa phương đối với cổ phiếu công ty đăng ký giao dịch (T+3).

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Chinhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh, Trưởng phòngHành chính Tổng hợp, Trưởng phòng Lưu ký Chứng khoán và Trưởng các phòng thuộcTrung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, các tổ chức, cá nhân liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBCKNN (để b/cáo);
- Các SGDCK;
- Ban TGĐ;
- CN;
- Lưu: HCTH, LK.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Phương Hoàng Lan Hương