ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 10

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10204/QĐ-UBND

Quận 10, ngày 02 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀCÔNG BỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 BANHÀNH ĐẾN 30/9/2014

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát hệ thống hóavăn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hànhNghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soáthệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Trưởng phòngTư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận 10 ban hành tính đến 30/9/2014 hết hiệu lực thihành (theo Danh mục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhândân Quận 10, Trưởng các phòng ban, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thihành quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm công báo TP;
- Thường trực Quận ủy;
- UBNDQ10: CT, các PCT;
- VPUBNDQ10: C, PVP/TH, NC;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Việt Dũng

VĂN BẢN QUY PHẠMPHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN TÍNHĐẾN 30 THÁNG 9 NĂM 2014

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ:

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

01

Quyết định

003/2010/QĐ-UB Ngày 04/10/2010

Quyết định về việc ban hành quy chế sửa đổi, bổ sung về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và môi trường quận 10.

Thay thế bằng quyết định số 03/2013/QĐ- UBND ngày 27/12/2013

02/01/2014

02

Chỉ thị

07/2013/CT-UBND-M 26/3/2013

Về tổ chức thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2013

Hết hiệu lực theo năm ban hành

31/12/2013

Tổng số2: 01 văn bản

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN:

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lc

Ngày hết hiệu lực

Tng số: 00 văn bản