BỘ KẾ HOẠCH VÀ
ĐẦU TƯ
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1021/QĐ-TCTK

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2015

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Căn cứ Luật Thống kê ngày 26tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1443/QĐ-BKHĐT ngày 13 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tổ chứcđiều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thống kêXây dựng và Vốn đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Phươngán Điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015 kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Thành lập cácđơn vị chỉ đạo, triển khai thực hiện Điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015các cấp.

1. Cấp Trung ương thành lập TổThường trực, bao gồm: Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê phụ trách lĩnh vựcthống kê đầu tư làm Tổ trưởng; Vụ trưởng Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư,Tổng cục Thống kê làm Phó tổ trưởng; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Thốngkê: Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin, Vụ Thống kê Tổnghợp, Vụ Thống kê Công nghiệp, Vụ Thống kê Dân số và Lao động, Vụ Kế hoạch tàichính, Văn phòng Tổng cục, Trung tâm tin học Thống kê khu vực I và Trung tâmtin học Thống kê khu vực II là thành viên.

Tổ Thường trực có nhiệm vụ chỉđạo, tổ chức triển khai việc lập danh sách dự án/công trình và điều tra đầy đủviệc thực hiện đầu tư phát triển trong năm 2014 theo phương án quy định.

2. Cấp tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương thành lập Tổ Công tác cấp tỉnh, bao gồm: Cục trưởng Cục Thốngkê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm Tổ trưởng; Phó cục trưởng CụcThống kê trực thuộc Trung ương phụ trách công tác thống kê đầu tư làm Phó tổtrưởng; lãnh đạo và chuyên viên Phòng Thống kê nghiệp vụ phụ trách công tác thốngkê đầu tư, đại diện lãnh đạo phòng nghiệp vụ còn lại là thành viên.

Tổ Công tác cấp tỉnh có nhiệmvụ triển khai thực hiện cuộc điều tra trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương theo đúng Phương án điều tra và hướng dẫn của Tổ Thường trực.

3. Cấp Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơquan thuộc Chính phủ, các cơ quan Trung ương khác (sau đây gọi tắt là Bộ,ngành), thành lập Tổ Công tác cấp Bộ, ngành, bao gồm: đại diện lãnh đạo đơn vịcó chức năng tham mưu, giúp Thủ trưởng Bộ, ngành thực hiện việc quản lý nhà nướcvề công tác thống kê thuộc Bộ, ngành làm Tổ trưởng; chuyên viên các đơn vị cónhiệm vụ thực hiện công tác thống kê, tài chính và đầu tư thuộc Bộ, ngành làthành viên.

Tổ Công tác cấp Bộ, ngành cónhiệm vụ giúp lãnh đạo Bộ, ngành triển khai thực hiện cuộc điều tra trong phạmvi quản lý của Bộ, ngành theo đúng phương án điều tra và hướng dẫn của Tổ Thườngtrực.

Tổ Thường trực chỉ đạo Điều travốn đầu tư phát triển năm 2015 cấp Trung ương, Tổ Công tác cấp tỉnh, thành phốvà Tổ Công tác cấp Bộ, ngành tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định nàycó hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Tổ chức và cá nhân có liên quan nêu tạiĐiều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng Bùi Quang Vinh (để báo cáo);
- Bộ, ngành và cơ quan ngang Bộ (để phối hợp);
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để phối hợp);
- Lãnh đạo Tổng cục Thống kê;
- CTK tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để thực hiện)
- Lưu: VT, XDĐT (6 bản)

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Bích Lâm