BỘ CÔNG THƯƠNG
-----------

Số: 1022/QĐ-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU THUỘC QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CÔNG TÁC ASEAN 2010 (BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 4466/QĐ-BCT

NGÀY 09 THÁNG 9 NĂM 2009)

---------------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 824/QĐ-TTg ngày 16 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Quốc gia chuẩn bị và thực hiện vai trò chủ tịch ASEAN năm 2010;

Để thực hiện vai trò Chủ tịch ASEAN trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN năm 2010;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế,

>> Xem thêm:  Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai khi một bên vắng mặt ? Tranh chấp đất đai phải kiện ở đâu ?

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung một số Điều trong Quy chế Hoạt động của Ban Công tác ASEAN 2010 (sau đây gọi là Quy chế), ban hành kèm theo Quyết định số 4466/QĐ-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thành lập Ban Công tác chuẩn bị và thực hiện vai trò Chủ tịch ASEAN trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN năm 2010 như sau:

1. Mục a Khoản 3 Điều 1 được bổ sung như sau:

“Tiểu ban nội dung do Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên làm Trưởng Tiểu ban. Thành viên của Tiểu ban gồm đại diện lãnh đạo các đơn vị (có tên theo Quyết định số 4466/QĐ-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương): Vụ Chính sách thương mại đa biên, Vụ Hợp tác quốc tế, Văn phòng Ủy ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế, Vụ Xuất nhập khẩu, Vụ Thị trường châu Á – Thái Bình Dương, Vụ Thị trường châu Âu, Vụ Thị trường châu Mỹ, Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á, Vụ Pháp chế, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, Cục Xúc tiến thương mại và các tham tán Thương mại Việt Nam tại các nước ASEAN (gồm: Căm-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, Lào, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-lip-pin, Xinh-ga-po và Thái Lan)”.

2. Mục b Khoản 3 Điều 1 được bổ sung như sau:

“Tiểu ban lễ tân và hậu cần do Chánh Văn phòng Bộ làm Trưởng Tiểu ban. Thành viên của Tiểu ban gồm đại diện lãnh đạo các đơn vị (có tên theo Quyết định số 4466/QĐ-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương): Văn phòng Bộ, Vụ Tài chính, Vụ Chính sách thương mại đa biên, Vụ Hợp tác quốc tế, Văn phòng Ủy ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế, Vụ Thị trường châu Á – Thái Bình Dương, Vụ Thị trường châu Âu, Vụ Thị trường châu Mỹ, Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á và Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin”.

3. Khoản 1 Điều 6 được điều chỉnh như sau:

“Chủ trì, phối hợp với các đơn vị hữu quan xây dựng chương trình nghị sự, văn kiện, phương án và báo cáo của Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN (AEM), Hội đồng khu vực thương mại tự do ASEAN (Hội đồng AFTA), Nhóm đặc trách cấp cao về Hội nhập Kinh tế ASEAN (HLTF-EI) hoặc các hội nghị kinh tế của ASEAN do cấp Lãnh đạo Bộ tham dự và do Bộ Công Thương chủ trì hoặc phối hợp với các Bộ, ngành khác tổ chức”.

4. Điều 6 bổ sung thêm một đoạn mới sau đoạn 2 của Quy chế như sau:

“3. Phối hợp với Văn phòng Ủy ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế trong việc chuẩn bị cho Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (Hội đồng AEC).”

>> Xem thêm:  Tranh chấp đồng chủ sở hữu về bán nhà ? Hướng dẫn giải quyết tranh chấp trong mua bán đất ?

Khoản 3 “3. Phối hợp với Văn phòng Bộ …” sẽ chuyển thành Khoản 4.

Khoản 4 “4. Thực hiện các nhiệm vụ khác …” sẽ chuyển thành Khoản 5.

5. Điều 18 được điều chỉnh như sau:

“1. Chủ trì, phối hợp với Vụ Chính sách thương mại đa biên và các đơn vị hữu quan trong việc chuẩn bị cho Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN;

2. Phối hợp với Văn phòng Bộ, Vụ Chính sách thương mại đa biên và các đơn vị hữu quan xây dựng và thực hiện kế hoạch đảm bảo tài liệu phục vụ cho các hội nghị kinh tế ASEAN do Bộ Công Thương chủ trì hoặc phối hợp với các Bộ, ngành khác tổ chức;

3. Phối hợp với Văn phòng Bộ và Vụ Chính sách thương mại đa biên và các đơn vị liên quan thực hiện công tác lễ tân, hậu cần, báo chí, tuyên truyền trong việc tổ chức các hội nghị và các sự kiện trong khung khổ Hội đồng AEC;

4. Liên hệ thường xuyên với các bộ phận của Ủy ban Quốc gia ASEAN 2010 để đảm bảo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban và Phó Trưởng ban giao”.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai khi chưa có sổ đỏ ? Tranh chấp đất đai xử lý như thế nào ?

2. Chánh Văn phòng Ủy ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng và các thành viên của Ban Công tác chuẩn bị và thực hiện vai trò Chủ tịch ASEAN trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN năm 2010 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
- Các thành viên của Ban Công tác ASEAN 2010;
- Lãnh đạo Bộ;
- Vụ TCCB;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, VPUBQG (2).

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng

>> Xem thêm:  Tư vấn xử lý hành vi lừa đảo chiếm đoạt và giải quyết tranh chấp đất đai ?