KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
SỬA ĐỔI QUY CHẾ SỬ DỤNG NGUỒN KINH PHÍ TIẾT KIỆM
ĐƯỢC CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-----------
TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 916/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 15/9/2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá 11 về cơ cấu tổ chức của Kiểm toán Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17/10/2006 của Liên bộ Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và Thông tư liên tịch số 71/2007/TTLT-BTC-BNV ngày 26/6/2007 của Liên bộ Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn sửa đổi Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17/10/2006 của Liên bộ Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ;

>> Xem thêm:  Thủ tục hòa giải đối với tranh chấp đất đai và cách thức giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất ?

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Kiểm toán Nhà nước,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi khoản 1, Điều 14 Quy chế sử dụng nguồn kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm được của Kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 653/QĐ-KTNN ngày 22/4/2010 của Tổng Kiểm toán Nhà nước như sau:
“1. Nội dung chi các hoạt động phúc lợi (Khoản 1):
- Chi ăn trưa cho cán bộ, công chức và người lao động với mức chi là 30.000đ/người/ngày theo ngày làm việc thực tế, kể cả những ngày được cử đi học trong nước, đi công tác nước ngoài dưới 15 ngày;
- Chi hỗ trợ nghỉ điều dưỡng cho cán bộ, công chức và người lao động tối đa 1.500.000đ/người/năm và được hỗ trợ bằng tiền. Mức chi cụ thể do Văn phòng chủ trì, phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn (và Vụ Tổ chức cán bộ đối với khối cơ quan KTNN) đề xuất trên cơ sở tình hình thực tế và khả năng nguồn kinh phí tiết kiệm được, trình Lãnh đạo phê duyệt trước khi thực hiện.
- Chi khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho cán bộ, công chức và người lao động tối đa 500.000đ/người/năm và được thực hiện như sau: thanh toán bằng tiền trên cơ sở chứng từ khám bệnh hợp pháp do Cán bộ, công chức và người lao động tự sắp xếp thời gian, lựa chọn cơ sở khám bệnh, lấy chứng từ thanh toán chi phí khám bệnh định kỳ 1 lần/năm, trường hợp khám bệnh vượt quá số tiền 500.000đồng, chỉ được thanh toán 500.000đ/người/năm
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2014, các nội dung còn lại thực hiện như quy định tại Quyết định số 653/QĐ-KTNN ngày 22/4/2010 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế sử dụng nguồn kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm được của Kiểm toán Nhà nước”.
Điều 3. Chánh Văn phòng Kiểm toán Nhà nước, thủ trưởng các đơn vị tham mưu thuộc bộ máy điều hành, thủ trưởng các Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành, thủ trưởng các Kiểm toán Nhà nước khu vực và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo KTNN;
- Đảng uỷ KTNN;
- BCH Công đoàn KTNN;
- BCH Đoàn TNCSHCM KTNN;
- Kho bạc Nhà nước Thanh Xuân;
- Lưu VT, BTC.
TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Nguyễn Hữu Vạn

>> Xem thêm:  Khởi kiện tranh chấp đất đai ra tòa án nhưng không được giải quyết thì xử lý thế nào?

>> Xem thêm:  Tranh chấp sau khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất xử lý như thế nào ? Khiếu kiện ở đâu ?