THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1023/QĐ-TTg

Hà nội, ngày 08 tháng 08 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ÔNG TRƯƠNG HÒABÌNH, THÔI GIỮ CHỨC THỨ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập các Bộ, cơ quan ngang Bộ củaChính phủ nhiệm kỳ khóa XII;
Xét tờ trình của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 2242/TTr-BNV ngày 06 tháng8 năm 2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. ông Trương Hòa Bình, thôi giữ chức Thứ trưởngBộ Công an để nhận nhiệm vụ khác.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lựckể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộtrưởng Bộ Công an và ông Trương Hòa Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;

- Ban Bí thư (để b/c);

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- Ban Tổ chức Trung ương;

- Vụ Tổ chức cán bộ (BCA);

- VPCP: BTCN, các PCN,

các Vụ TCCB, NC, Website CP;

- Lưu : VT, VPBCS (2), H

THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng